maturitní otázky, seminárky a referáty


Účetnictví - Rozpis rozvahy do účtů, účet a soustava účtů

Autor: Simona Kališová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

§         co se zachycuje na účtech a účet znázorněte

§         jaké znáte druhy účtů

§         podvojnost zápisů

§         počáteční zůstatek, obraty stran, konečný zůstatek

§         uzávěrka účtů

§         soupisy účtů (účtové osnovy a účtové rozvrhy)

 

Po sestavení zahajovací (počáteční rozvahy, je třeba nějakým způsobem zachytit všechny účetní případy, které nastanou během účetního období. Účetní případy se zachycují na tzv. účtech. Účet má tvar T. Každý účet má dvě strany: na jedné straně se sledují přírůstky a na druhé úbytky.

 

Každý účet má:   číslo: 112

název: Materiál na skladě

dvě strany: Má Dáti    ------------     Dal

                   Na vrub     ------------    Ve prospěch

                   Debetní      ------------    Kreditní

 

Druhy účtů:    aktivní    -  MD+ ; D -

    pasivní    -  MD- ; D+

 

rozvahové - aktivní a pasivní

výsledkové - nákladové a výnosové

pomocné - PÚR

závěrkové - KÚR, ÚZ+Z

 

Náklady a výnosy

Hospodářský výsledek je možné zjistit:   1) v rozvaze:   A větší než P - zisk

                             A menší než P - ztráta

    2) porovnáním nákladů a výnosů

    výnosy větší než náklady - zisk

    výnosy menší než náklady - ztráta

 

Suma nákladů a suma výnosů se zjistí na účtu zisků a ztrát.

 

                                            710 - Účet zisků a ztrát

MD      N          D                                                                              MD      V         D

 +               -                               N                    V                                 -           +

             účtujeme na MD                                            účtujeme na D

 

Náklady získáme převedením všech zůstatků nákladových účtů.

Výnosy získáme převedením všech zůstatků výnosových účtů.

 

Náklady vedou k úbytku aktiv, výnosy jsou naopak jejich přírůstkem.

 

 

 

Účet zisků a ztrát

     Na tento účet převádíme při účetní závěrce konečné zůstatky nákladových a výnosových účtů. Náklady účtujeme na stranu MD, výnosy na DAL.

     Z tohoto účtu zjistíme hospodářský výsledek, zisk nebo ztrátu. Zisk zaúčtujeme k nákladům, ztrátu k výnosům. Tento hospodářský výsledek převedeme na konečný účet rozvažný, zisk na stranu dal a ztrátu jako snížení zdroje MD.

     Účet zisků a ztrát slouží k informaci o hospodaření v podniku jak vlastníkům tak bankám a finančnímu úřadu.

 

 

         Otevření účtů hlavní knihy při založení ÚJ a následně na počátku každého účetního období, kterým je kalendářní rok, se provádí podvojným účetním zápisem prostřednictvím účtu 701.

PSA / 701rozvahový stav

Rozvahový stav 701 / PPS

 

          V průběhu účetního období účtuje ÚJ na účty uvedené ve svém účtovém rozvrhu. Pokud nastane účetní případ, pro který nemá založený účet, lze účtový rozvrh doplnit. Nový účtový rozvrh pro každé následující účetní období se sestavuje pouze v případě, že dojde ke změně oproti předchozímu účetnímu období. Pokud ke změně nedojde, prodlužuje se pouze platnost stávajícího rozvrhu pro příští rok.

          Koncem účetního období se uzavírají všechny účty převedením jejich zůstatků podvojným účetním zápisem, a to účtů rozvahových na 702 a účtů výsledkových na 710. Provedením této uzávěrky je účetně uzavřeno uplynulé účetní období, jehož vyvrcholením je sestavení roční účetní závěrky tj. rozvahy, výsledovky a přílohy k účetním výkazům.

702 / AKZ

KZP / 702

710 / N

V / 710

Zisk 710 / 702

Ztráta 702 / 710

 

Počáteční zůstatek (stav) – stav příslušné položky aktiv či pasiv na počátku  

                                            účetního období

Obrat strany účtu – úhrn položek zaúčtovaných během účetního období na

                                jednotlivých stranách účtu (obrat strany Má dáti, obrat    

                                strany Dal)

Součet strany účtu – úhrn všech částek na příslušné straně účtu (PS plus obrat)

Konečný zůstatek (stav) – stav účtů na konci účetního období

                                          (rozdíl strany MD a D)

 

 

Sledování stavu a pohybu majetku na aktivních účtech a zdrojů jeho financování na pasivních účtech se řídí následujícími pravidly:

-         PS se zapisují na strany MD aktivních účtů a na stranu D pasivních účtů

-         Přírůstky majetku se účtují na aktivních účtech na straně MD, úbytky na straně D

-         Přírůstky zdrojů financování se účtují na pasivních účtech na straně D, úbytky na straně MD

 

 

 

Účtová osnova:

 

- obsahuje souhrn všech syntetických účtů používaných  v účetnictví.

Účetní osnovu vydává ministerstvo financí. Prostřednictvím osnovy se zajišťuje věrné a pravdivé zachycení majetku, závazků, jmění, nákladů a výnosů účetní jednotky. Účtová osnova poskytuje účetní informace.

 

Pomocí účetní osnovy docílíme:

- zdokonalení účetnictví a využívání prostředků výpočetní techniky při vedení účetnictví

- srozumitelnost účetních informací a jejich kontrola

- porovnatelnost účetních informací v čase a prostoru

- vymezení přesných vazeb mezi potřebami podnikového řízení a ustanovení zejména obchodního a daňového práva.

Účetní osnova je rozdílná jak pro jednoduché tak podvojné účetnictví.

Druhy účetních osnov:

·      pro podnikatele

·      pro banky

·      pro pojišťovny

·      pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce

·      pro politické strany, hnutí, občanské sdružení, nadace, církev,...

 

Účetní osnova pro podnikatele: - princip:

1.   dekadické členění - osnova se dělí do 10 tříd od 0 - 9, třídy se dělí maximálně do 10

      skupin, skupiny maximálně do 10 účtů.

2.   dvouřadová teorie účtů - obsahuje účty rozvahové (aktivní, pasivní), účty výsledkové

(nákladové a výnosové)

3.   členění majetku v účtové osnově - hledisko likvidity (přeměna na peníze)

                                                  - hledisko krátkodobosti a dlouhodobosti zdrojů financování

                                                  - hledisko funkce majetku v hospodářské činnosti - IM a OM

                                                  - hledisko členění vlastního jmění podle zdrojů tvorby

4.   členění nákladů a výnosů a  závěrkové účty - náklady, výnosy a hospodářský výsledek se

člení (provozní, finanční, mimořádné)

- závěrkové účty slouží k uzavření účtů rozvahových a výsledkových a též i otevření.

 

Účetní osnova:

0 - Investiční majetek - HIM - odpisový a neodpisový, NHIM, fin. inv.

1 - Zásoby - materiál, vlastní výroby, zboží, opravné položky

2 - Finanční účty - peníze, banky, krát. a dlouhodobé, převody, opravy

3 - Zúčtovací vztahy - pohledávky, závazky, zaměstnanci

4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky - ZJ , rezervy, bank. úvěry, HV

5 - Náklady - služby, spotřeby, daně, mim. nákl. fin. nákl., osobní nákl.

6 - Výnosy - fin. výn., aktivace, převod účty, mim. výnosy

7 - Závěrkové a podrozvahové účty - rozvažné, zisků a ztrát

8 - 9 - vnitropodnikové

 

rozvahové účty – 0,1,2,3,4      - účty aktivní nebo pasivní

výsledkové účty – 5,6

uzávěrkové a podrozvahové účty – 7

vnitropodnikové účetnictví – 8,9

 

021         pořadové číslo ve skupině

 

třída         skupina

 

-    účtové třídy (0 – 9)

-    účtové skupiny (01 – 99) – mohou užívat ti, kdo nemají povinnost ověření auditorem

-         syntetické účty (011 – 999)

-         + případně analytické účty ( …/01)

 

Analytická evidence

 

V účtové osnově jsou uvedeny tzv. syntetické účty. Velice často účetní jednotka potřebuje podrobnější členění syntetických účtů. Vytvoří si tzv. analytické účty - které jsou očíslovány tak, že za číslo účtu v účetní osnově se přidá další číslo:

Syntetický účet 022 pak analytický účet je 0221- chladící zařízení , 0222 , 0223...

Analytická evidence se neúčtuje podvojně!

Účetní jednotka je povinna sestavit tzv. účtový rozvrh, který zachycuje všechny účty (syntetické i analytické) na kterých se během účetního období účtovalo.

 

Důležitá je vzájemná vazba mezi syntetickou a analytickou evidencí:

¨    Součet počátečních stavů a zůstatků analytických účtů musí souhlasit s poč. stavy a zůstatky příslušného syntetického účtu. Platí i obratech (= věcná účetní vazba)

¨    Účetní shoda formální - počáteční stavy a účetní případy jsou zaznamenávány na téže straně, jak na účtu syntetickém, tak na analytickém.