maturitní otázky, seminárky a referáty


Základy společenských věd

1. Poznávací psychické procesy, citové a volní
2. Psychické procesy a stavy (obecná psychologie)
3. Psychologie hry, učení, práce a tvůrčí činnost
4. Vznik sociologie, sociologické teorie a metody
5. Socializace jedince, komunikace a hodnotová orientace
6. Sociální útvary
7. Globální problémy a ekologie
8. Tržní ekonomika a ekonomická integrace
9. Základní ekonomické kategorie
10. Pojem státu, právní stát, ústavní systém ČR
11. Dělba moci, pluralitní demokracie
12. Světová náboženství
13. Filosofické koncepce v dějinách
14. Základy ekonomiky, poptávka a nabídka
15. Koordinace činností trhem
16. Struktura trhů a jejich efektivnost
17. Stát a ekonomika
18. Kapitál, trh, firmy, náklady a objem výroby
19. Makroekonomie - výkonnost národního hospodářství
20. Peníze, bankovní soustava hospodářský růst
21. Nezaměstnanost, inflace, stabilizační hospodářská politika
22. Mezinárodní ekonomie
23. STÁTOPRÁVNÍ TEORIE - Demokratický právní stát
24. Typy a formy státu - parlam. a prezidentská demokracie
25. Ústava České republiky
26. Zákonodárná moc
27. Výkonná a soudní moc
28. Pracovní právo
29. Trestní právo
30. Rodinné právo
31. Občanské právo
32. SOCIOLOGIE - Sociální skupina ve vlastním slova smyslu
33. Společenské změny a idea pokroku
34. Společenské skupiny - davy
35. Sociologie a kultura
36. Sociální struktura - problém rovnosti
37. Umění jednat s lidmi - komunikace
38. PSYCHOLOGIE - Psychické jevy - jejich zákl. třídění
39. Psychické procesy - procesy poznávací, paměti, motivační
40. Psychické stavy
41. Psych. vlastnosti - schopnosti, rysy osob., charakter, temp.
42. Učení, paměť
43. Člověk v náročných životních situacích - psychózy, neurózy..
44. Psychologické směry 20. století
45. Životní cyklus z hlediska vývoje psychiky
46. Normy a deviantní chování
47. FILOSOFIE - vznik, předmět a význam
48. Ontologie
49. Gnoseologie
50. Indická filosofie
51. Čínská filosofie
52. Dějiny filosofie - Předsókratovská filosofie
53. Filosofie klasického období
54. Helénistická filosofie
55. Počátky křesťanského fil. myšlení - patristika, scholastika
56. Renesanční filosofie
57. Velké porenesanční filosofické systémy - přehled
58. Nové přístupy k poznání světa - fil. franc. racionalismu
59. Anglický novodobý empirismus
60. Francouzské osvícenství a encyklopedisté
61. Německá filosofie od Kanta do Hegela
62. Filosofie 19. a 20. století - přehled
63. Pozitivismus, marxistická filosofie
64. Iracionalismus, voluntarismus, filosofie života
65. Fenomenologie, pragmatismus
66. Filosofie bytí M. Heideggera, novotomismus
67. Existencionalismus, novopozitivismus
68. Významné osobnosti české filosofie
69. Filosofie postmoderní
70. Ludwig Feuerbach - kritika náboženství
71. ETIKA - její kořeny, typy moderní etiky
72. Etické kategorie, základní lidská práva
73. Člověk v ekonomických vztazích
74. Využití znalosti psychologie v praxi
75. Demokracie (2007)
76. Základy politologie (2007)
77. Peníze v tržní ekonomice (2007)
78. Úloha státu v tržní ekonomice (2007)
79. Hospodářské cykly (2011)
80. Náboženství (2014)

Referáty

1. Deviace
2. Situace náboženství a náboženských institucí ve 20. století
3. Problematika sekt
4. Extrémistická hnutí
5. Evropská unie
6. Mezinárodní vztahy a globalizace
7. Sociologie jako věda
8. Vychovává televize agresory?
9. Instituce Evropské unie
10. Budhismus

Odkazy