maturitní otázky, seminárky a referáty


Český jazyk

1. Tradice světové lit.od počátku až do 15.stol.*
2. Počátky české literatury*
3. Humanismus, renesance, baroko a doba temna v Čechách*
4. Česká literatura ve 30 - 50 letech 19. Století
5. Generace Májovců a její přínos české literatuře
6. Česká literatura 70. a 80. let 19. století
7. Venkov v české realistické próze a dramatu
8. Umělecké směry na konci 19.století - česká literární moderna
9. Anarchističtí básníci a další autoři počátku 20. století
10. Světová meziválečná próza - obraz 1. světové války
11. Vývoj české poezie mezi světovými válkami, umělecké směry
12. Básnictví 30. let, v době Mnichova a za okupace
13. Meziválečná česká próza: obraz války, sociální a imaginativn
14. Další směry a žánry meziválečné prózy: psychologický, histor
15. Hledání nových forem českého divadla v meziválečné době
16. Hlavní rysy vývoje české poezie po roce 1945
17. Téma války a okupace v české poválečné próze
18. Oficiální česká literatura v 50. až 80. letech 20. století
19. Nejvýraznější osobnosti exilové a samizdatové literatury
20. Poválečná dramatická tvorba
21. Literatura období baroka, osobnost a dílo J. Á. Komenského
22. Humor a satira v české literatuře
23. Počátky české literatury*
24. Baroko, klasicismus a osvícenství ve světové lit.*
25. Romantismus ve světové literatuře*
26. Národní obrození - I.,II.období*
27. K.H.Mácha a romantismus v české lit. (III.období NO)*
28. Počátky realismu v české lit. (IV.období NO)*
29. Kritický realismus a naturalismus ve světové lit.*
30. Renesance a humanismus ve světové lit.*
31. Kultura staroorientálních národů
32. Rozdělení jazyků
33. Světová próza 2. pol 20. století
34. Česká meziválečná poezie (2006)
35. Staroorientální literatura (2006)
36. Starověká a orientální literatura (2006)
37. Antická literatura (2007)
38. Doba staroslověnského a latinského písemnictví (2007)
39. Česká literatura v době vrcholného středověku (2007)
40. Doba husitská (2007)
41. Staroslověnská literatura na Velké moravě a v čechách (2007)
42. Romantismus (2008)
43. Česká literatura konce 19. století (2008)
44. Literatura doby husitské (2009)
45. Renesance a humanismus (2009)
46. České divadlo a dramatická tvorba od počátku do konce 19. st
47. Májovci (2010)
48. Realismus (2010)
49. Lumírovci (2011)
50. 60. léta - Pražské jaro
51. Česká oficiální literatura v 70. a 80. letech 20. století
52. Teorie literatury

Referáty

1. Literatura doby Lucemburské a husitské
2. Světová literatura 1. pol. 20. století
3. Žena v české i světové literatuře

Odkazy