maturitní otázky, seminárky a referáty


Marketing a management - Náklady a výnosy

Autor: autor neznámý

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

7.1. Náklady podniku

= peněžní vyjádření spotřebovaných výrobních faktorů (činitelů, zdrojů) ® vstupů do výroby

- charakteristickým rysem je jejich účelnost (vztahují se ke konkrétním výrobkům nebo službám) jsou: adresné (např. nářadí) a neadresné (např. energie)

- náklady jsou jedním z nejdůležitějších ukazatelů hospodárnosti

Členění nákladů

A) Členění nákladů podle jejich vztahu k objemu výroby

1. fixní náklady - část nákladů, která se v rámci dané kapacity nemění s objemem výroby (odpisy strojů, nájemné,......)

2. variabilní náklady - náklady, které se mění se změnou objemu výroby.

B) Podle místa vzniku rozdělujeme náklady na:

1. interní - vznikají v rámci vnitropodnikové spolupráce (měří se na výstupu)

2. externí - náklady vznikající mimo podnik (měří se na vstupu)

C) Podle druhů (tj. podle účetní evidence):

a) Provozní náklady - jsou přímo spojeny s výrobním procesem

1.materiální náklady - zahrnují veškeré vstupy materiálové povahy do výrobních procesů podniku (ozn. se také jako spotřebované nákupy)

- vnikají spotřebou (např. spotřeba materiálu a energie)

2.náklady za služby - např. za opravy a údržby strojů a zařízení, náklady za služby pošty a spojů, cestovní náklady, nájemné, náklady na reprezentaci, za veterinární výkony, za chemické postřiky,...)

3.osobní náklady - mzdové náklady

- příspěvky na sociální zabezpečení (skládá se z příspěvků na nemo- censké pojištění, důchodové zabezpečení a státní politiku

zaměstnanosti)

- příspěvky na všeobecné zdravotní pojištění

4.daně a poplatky - zahrnuje daň z nemovitostí, silniční daň, daň dědickou, darovací a z převodu nemovitostí (tzn.daně, které mají povahu provozních nákladů)

- dále zahrnuje např. pojištění podnikatele, úrazové pojištění zaměstnaců, místní poplatky, ...

! zde nezahrnujeme DPH, spotřební daň a daň z příjmu

5.odpisy HIM A NIM = peněžní vyjádření opotřebení

- odpisy jsou nákladem, nejsou však výdajem

- viz. opakování (opotřebení, odpis, metody odpis., důvody

odpisování)

b)Finanční náklady - zahrnují náklady související s finančními operacemi např. úhrada úroku, náklady peněžního styku, kurzové ztráty, ...

c) Mimořádné náklady - patří zde náklady vznikající v souvislosti s operacemi neob- vyklé povahy vzhledem k běžné činnosti podniku a náklady

vzniklé z mimořádných událostí nahodile se vyskytujících

(manka a škody při inventuře, tvorba rezerv, ...)

D) Kalkulační členění nákladů

a) Přímé náklady - náklady, jejichž spotřeba na kalkulační jednici je přímo a přesně zjistitelná

- týkají se pouze určitého výrobku (nebo odvětví výroby)

- např. spotřeba hnojiva na pšenici, chemická ochrana na pšenice, mzdové náklady na pšenici při přípravě půdy, setí, sklizni, odpisy strojů ale jen na pšenici,...

b) Nepřímé náklady - náklady, jejichž spotřebu na kalkul. jednici nelze přímo a přesně (= režie) zjistit

- jsou společně pro více výrobků (odvětví), musí se proto podle určitého klíče (postupu) rozpočítat na konkrétní výrobky je to tzv. rozvrhování režie

- členíme je na výrobní a správní režii

1.výrobní režie - zahrnuje veškeré náklady spojené s řízením a obsluhou výroby

- např. plat agronoma, zootechnika, náklady na provoz jejich kanceláří,..

Př.: výrobní režie rostlinné výroby (RV) se zahrnuje na výrobky RV

výrobní režie živočišné výroby (ŽV) se zahrnuje na výrobky ŽV

2.správní režie - zahrnuje veškeré náklady spojené se správou a řízením podniku (celopodnikové náklady)

- rozvrhuje se na všechny výrobky v podniku

- např. plat ředitele, předsedy, ........

Př.: správní režie se zahrne do RV, ŽV, pomocné i přidružené výroby

Kalkulace vlastních nákladů

Kalkulace vlastních nákladů spočívá v propočtu nákladu na kalkulační jednici určitého výrobku (náklady na určitý výkon), kterou může být např. 1litr, 1kg, 1t, 1ks, .... Kalkulací vlastně zjistíme průměrné náklady na jednotku výrobku.

Význam:

- slouží pro rozhodování o zaměření výroby

- jsou podkladem pro sestavování plánů

- používají se při rozboru hospodaření (hledají se příčiny neplnění a stanovují se nápravná opatření)

- pomáhají při hodnocení a porovnání vnitropodnikových útvarů (ovlivňují platy vedoucích pracovníků)

Kalkulace vytvářejí celou soustavu. Podle doby, kdy se kalkulace sestavuje, rozlišujeme kalkulaci předběžnou (před zahájením výroby a slouží k limitování nákladů) a kalkulaci výslednou (po skončení výroby a odráží stav, kterého bylo dosaženo).

K zajištění jednotnosti při sestavovaní kalkulací je směrnicemi ministerstva financí stanoven typový kalkulační vzorec, který obsahuje jednotlivé nákladové položky a sestavuje jejich náplň.

Typový kalulační vzorec

1. přímý materiál

přímé náklady 2. přímé mzdy

3. ostatní přímé náklady

nepřímé 4. výrobní režie vlastní náklady výroby

náklady 5. správní režie vlastní náklady výkonu

6. odbytové náklady úplné vlastní náklady výkonu

+ zisk

+ DPH

prodejní cena

Poznámka: vlastní náklady výroby = 1 + 2 + 3 + 4

vlastní náklady výkonu = 1 + 2 + 3 + 4 + 5

úplná vlastní náklady výkonu = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

Kalkulace vytvářejí celou soustavu. Podle doby, kdy se kalkulace sestavuje, rozlišujeme kalkulaci předběžnou (plánovanou) a výslednou (skutečnou).

Kalkulační metody

1. Metoda prostá (dělící)

- používá se tam, kde při výrobě vzniká pouze jeden výrobek (např. brambora, zelená píce, kukuřice na siláž, ...)

- propočet na kalkulační jednici lze provést:

U sdružené výroby, kdy vznikají hlavní a vedlejší výrobky je nutno celkové náklady (TC) rozdělit na jednotlivé hlavní a vedlejší výrobky. K tomu slouží několik metod:

2. Metoda odečítací

- používá se k rozdělení nákladů mezi hlavní a vedlejší výrobky

- výstupem výroby je jeden hlavní výrobek a jeden a více vedlejších výrobků např.:

cukrovka: bulva chrást

pšenice: zrno sláma

dojnice mléko narozená telata (kg)

chlévská mrva (t)

močůvka (hl)

prasnice odchovaná selata kejda (hl)

výkrm prasat přírůstky hmotnosti kejda (hl)

- postup při výpočtu: TC - cena vedlejšího výrobku

počet jednic hlavního výrobku

cena vedlejšího výrobku = množství x prodejní cena

Příklad: Celkové náklady na pěstování pšenice činily 800 tis. Kč. Sklizeno bylo 250 t zrna, poměr zrna a slámy byl 1:1. Odhad průměrné realizační ceny slámy činí 500 Kč/t.

Řešení: 800000 - (250x500) = 675000 675000/250 = 2700

Průměrné náklady na 1 t pšenice činí 2 700 Kč.

3. Rozčítací metoda

- používá se k rozdělení nákladů mezi hlavní výrobky podle určitých koeficientů nebo procent

- výstupem výroby je několik hlavních výrobků

a) rozčítací metoda s ekvivalentními čísly - používá se např. při výpočtu nákladů na 1 t sena; náklady 1t sena se rovnají nákladům 4t zelené píce, takže se ve vzájemném přepočtu používá poměru 1 : 4

b) rozčítací metoda poměrová - slouží např. k výpočtu nákladů na 1t semena a 1t stonků lnu, přičemž se používá poměr 40% : 60%

4. Kombinovaná metoda

- používá se u složitějších výrob

- výstupem je několik hlavních a několik vedlejších výrobků

- používá se zde rozčítací a odečítací metoda zároveň

5. Metoda výpočtu bodu zvratu

- bývá označována jako "anglosaský způsob kalkulace nákladů"

- pomocí ní lze stanovit optimální objem produkce, při kterém se TC = TR, tj. nalezení hranice ziskovosti určité výroby

- využívá se pro plánování, rozhodování o zaměření výroby a určování jejího optimálního objemu (pozn. to lze zjistit i mezními náklady)

7. 2. Výnosy podniku

Dva pohledy na výstupy:

= peněžní vyjádření výstupů z výroby

Třídění výnosů

Podle účetní evidence:

a) Provozní výnosy

jsou získané z hlavní činnosti podniku skládají se

» z tržeb za prodané výrobky, zboží a poskytnuté služby

» ze změny stavu zásob (tj. přírůstek nebo úbytek zásob při porovnání jejich stavu na začátku a konci roku)

+ výroba v daném roce je větší než prodej a spotřeba

- výroba v letošním roce je menší než prodej a spotřeba ( prodávají se zásoby minulých let)

» z aktivace výkonů vytvořených vlastní činností (např. vlastní výroba strojů a zařízení, výstavba budov, staveb, tj. pořízení ve vlastní režii)

» z ostatních provozních výnosů (např. tržby z prodeje zásob, majetku, přijaté pokuty a penále)

b) Finanční výnosy

- zde patří tržby z prodeje cenných papírů, úroky z vkladů u peněžních ústavů, kurzové zisky, dividendy (výnosy z vlastnictví akcií jiných podniků),...

c) Mimořádné výnosy

- jsou to výnosy z neobvyklých operací vzhledem k běžné činnosti podniku a výnosy z mimořádných událostí nahodile se vyskytujících (náhrady mank a škod, přebytky)

Tržby

- peněžní částka, kterou podnik získal prodejem výrobků, zboží a poskytováním služeb v daném účetním období; jsou hlavní složkou výnosů podniku

- jsou rozhodujícím finančním zdrojem podniku, který slouží k úhradě jeho nákladů a daní, výplatě dividend (u a.s.), ...

- jsou závislé na prodaném množství výrobků a jejich cenách (cenu ovlivňuje S a D)

podnik může zvyšovat své tržby zvyšováním kvality svých výrobků, zaváděním nových výrobků, zlepšováním servisu, účinnou reklamou, ale i zvyšováním cen svých produktů

Tržby tvoří: - prodej vyrobených výrobků, zboží a poskytnutých služeb

- prodané zásoby materiálu

- prodej nepotřebných strojů a zařízení

- prodané patenty, licence, apod.

Výkaz zisků a ztrát (výsledovka)

- poskytuje informace o tvorbě hospodářského výsledku

( - z tohoto výkazu zjišťujeme hospodářský výsledek)

Hospodářský výsledek je rozdíl mezi náklady a výnosy: V > N ........ vzniká zisk

V < N ........ vzniká ztráta

Funkce zisku:

kriteriální fukce - zisk je kritériem pro rozhodování o všech základních otázkách ekonomiky podniku ( o objemu výroby, nových výrobcích, invvesticích, ...)

2. rozvojová funkce - je hlavním zdrojem akumulace, tj. tvorby finančních zdrojů pro další rozvoj podniku

3. rozdělovací funkce - je základem rozdělování čistých důchodů mezi podnik a stát

4. motivační funkce - je motivem veškerého podnikání a může být i základem hmotné zainteresovanosti pracovníků

Mechanismus výpočtu hospodářského výsledku

provozní výnosy provozní náklady provozní výsledek

(provozní zisk, ztráta)

+ + +

finanční výnosy finanční náklady finanční výsledek

(finanční zisk, ztráta)

+ + +

mimořádné výnosy mimořádné náklady mimořádný výsledek

(mimořádný zisk, ztráta)

= = =

výnosy náklady hospodářský výsledek

(zisk, ztráta) před zdaněním

- daně

hospodářský výsledek

(čistý zisk, ztráta) po zdanění

Daň z příjmu práv. osob - 31%

Daň z příjmu fyz. osob - odpočet nezdanitelných částek

- sazby jsou podle výše zdaňovacího základu

Rozdělení čistého zisku: a) spotřeba - vlastnické důchody (dividendy u a.s., podíly vlastníkům u s.r.o., ...)

- zaměstnanecké důchody (podíly na zisku)

- příspěvky do fondu hmotné stimulace (FKSP)

b) akumulace - tvorba investičních fondů

- příspěvky do rezervních fondů

- nerozdělený zisk, nebylo rozhodnuto o jeho použití

- zvýšení základního jmění

Příklad: Sestavení výsledovky (HV je rozdíl V - N)

Náklady Výnosy

provozní 800 provozní 1000

provozní zisk 200

finanční 50 finanční 80

finanční zisk 30

mimořádné 10 mimořádné 20

mimořádný zisk 10

Zisk před zdaněním činí 240.

 

Závěr: Výsledovka spolu s roční rozvahou tvoří základní bilance podniku. Jsou určeny legislativně a závisí na právní formě společnosti.