maturitní otázky, seminárky a referáty


Ekonomie - Směnky (2008)

Autor: Michaela Šindlerová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

 

Směnka je cenný papír vyhotovený v předepsané formě (musí obsahovat všechny náležitosti), jehož podepsáním se dlužník zavazuje věřiteli uhradit svůj závazek.


- směnky jsou lépe vymahatelné a je u nich větší jistota, že nám dlužník zaplatí.


Směnka může být v uce:


a) platebním prostředek

- tato směnka se uplatňuje v běžném platebním styku a uhrazuje závazky a pohledávky.

- u věřitele účet 256 Dlouhodobé cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti

- u dlužníka na účtech 322 Směnky k úhradě nebo 478 Dlouhodobé směnky k úhradě.


b) cenným papírem

- eviduje se na stejných aktivních účtech jako v předchozím případě


c) zajišťovacím prostředkem

- zajišťují pohledávky z obchodního styku, neúčtují se na účty hlavní knihy, ale pouze se sledují na podrozvahových účtech.


Oceňovaní směnek


Směnky jako platební prostředek

- směnky k inkasu respektive k úhradě

- Pořizovací cena = hodnota závazku

Směnky nakoupené

- zakoupené za účelem obchodování s nimi, směnky držené do splatnosti či realizovatelné směnky.

- oceňují se pořizovací cennou.

Směnky jako zajišťovací prostředek



Směnky jako platební prostředek


Směnky jsou oblíbeným nástrojem používaném v obchodování a platebním styku. Je tedy možné používat je k úhradě závazků a pohledávek.


Výhody směnek používaných jako platební prostředek


  1. obchodovatelnost směnky (majitel směnky může dostat peníze před dobou splatnosti)

  2. snadná vymahatelnost směnečného dluhu (dluh vymahatelný soudem)

  3. možnost vymáhat směnečnou částku na hlavních i vedlejších dlužnících

  4. možnost eskontu směnky





Druhy směnek podle způsobu vystavení


směnky vlastní – výstavce směnky je zároveň dlužník, který se sám zavazuje, že věřiteli zaplatí určitou částku na směnce uvedenou. „Za tuto směnku zaplatím“

směnka cizí – věřitel dá příkaz dlužníkovi, aby mu zaplatil příslušnou částku. „Zaplaťte za tuto směnku“. Takto vystavenou směnku předloží dodavatel odběrateli k tzv. akceptu směnky, tedy k podpisu. Tím dlužník souhlasí s textem vytištěným na směnce.



Směnečná částka může obsahovat:

  1. pouze dohadnou částku za dodávku výrobků, zboží, služeb

  2. smluví cenu + úrok, který je pro majiteli směnky fin. výnosem


Směnka k inkasu


Evidují se na účtě 256 Dluhové CP se splatností do jednoho roku ve školní osnově na účtě 258 v hodnotě původní pohledávky. Na tomto účtě zůstanou až do uhrazení pohledávky dlužníkem.

K rozvahovému dni se musí doúčtovat úrok připadající za běžné období.


Účtujeme tak pokud jsem v pozici věřitele – dodavatele a máme pohledávku za odběratelem.

Akceptem směnky se s obvyklé pohledávky stává směnečná pohledávka.


Příklad

Faktura vystavená za prodej výrobků 800 000 Kč 311 601

Odběratel akceptovat směnku 800 000 Kč 258/1 311

Úrok za běžné období 90 000 Kč 258/2 662

Úhrada směnky 890 000 Kč 221

původní hodnota 800 000 Kč 258/1

úrok 90 000 Kč 258/2


Eskont směnky


Pokud majitel směnky potřebuje získat peněžní prostředky dříve, než je datum splatnosti směnky, může podstoupit směnku bance (eskont). Banka nejprve provádí posouzení bonity osob na směnce podepsaných. Pokud se rozhodne pro eskont uzavírá s klientem smlouvu o eskontu směnky, jejíž součástí je i cena za kterou banka směnku kupuje. Rozdíl mezi touto cenou a nominální hodnotou směnky se nazývá DISKONT. Účetní jednotka ho účtuje do nákladů 562.


Příklad

Akcept směnky 1 220 000 Kč 258/311

Úroky ze směnky 122 000 Kč 258/662

Postoupení směnky k Eskontu 1 342 000 Kč 313/258

Připsání úvěru 1 261 480 Kč 261/232

Diskont 80 520 Kč 562/232

Avízo banky o úhradě dlužníkem 1 342 000 Kč 232/313








Směnky k úhradě


Příklad

Faktura přijatá za materiál

a) cena celkem 595 000 Kč 321

b) DPH 19 % 95 000 Kč 343

c) cena bez daně 500 000 Kč 111

Akcept směnky k úhradě 595 000 Kč 321 322/1

Úrok za běžné období 105 000 Kč 562 322/2

Úhrada směnky v den

splatnost 700 000 Kč 211

původní hodnota závazku 595 000 Kč 322/1

úroky 105 000 Kč 322/2


U dlouhodobých směnek k úhradě se místo účtu 322 použije účet 478