maturitní otázky, seminárky a referáty


Dějepis - Vývoj v Rusku v 17. a 18. století – Petr I., Kateřina II.,..

Autor: Jana Traplová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Vývoj v Rusku v 17. a 18. století – Petr I., Kateřina II., hospodářské a politické reformy, výboje

 

-         po smrti posledního cara z rodu Rurikovců a za dynastie Romanovců ->

o       Michail Romanov (1613 – 1645) – překonán vnitřní rozvrat země

o       syn Alexej Michajlovič (1645 – 1676)

-         úsilí o neomezenou moc = samoděržaví -> opírá se o nižší šlechtu

-         r. 1649 jako jeden z posledních schválil soupis Sobornoje uloženije:

o       potvrzena carská moc + přísné tresty za činy proti ní

o       uzákonění nevolnictví + trvalé připoutání rolníků k půdě

 

-         Rusko bez přístupu k moři => nové výboje:

o       zájem o Balt x Švédsko

o       rusko – polská válka (1632 – 1634) -> nová rusko – polská válka (1654 – 1657) o Ukrajinu a Bělorusko -> 1657 andrusovský mír 

o       expanze na Sibiř

 

-         vnitřní nepokoje: rolnická povstání proti zdaňování a růstu rolnických povinností => 1670 –1671 selská válka v čele se Štěpánem Razinem – příčiny: mor, hlad, války, útisk x Razin zadržen, mučen a v Moskvě popraven

 

o       po vládě Fjodora Alexejeviče -> regentská vláda Sofie Alexejevny za nezletilé bratry Ivana V. Alexejeviče a Petra I.

o       vláda Petra I. Velikého (1682 – 1725)

-         cíle:

o       překonat zaostalost Ruska -> program modernizace

o       navázat styky se Západem -> 1627 studijní cesta do Evropy (inkognito)

o       získat přístup k Baltskému moři -> nutná porážka Švédů => koalice s Polskem a Dánskem -> tzv. severní válka x porážka Dánska a pak Ruska u Narvy -> 1709 porážka Švédů u Povltavy – obnovení protišvédské koalice -> 1721 nystadský mír => Rusko získává trvalý přístup k moři

-         za zásluhy přídomek Veliký; nový název země = Ruské impérium

-          1703 vybudováno nové sídelní město Sankt Petěrburg  -> výstavností předčilo   Moskvu

o       reformy -> příčiny:hospodářská zaostalost, zaostalost armády a státní správy, snaha oslabit vliv církve a zlikvidovat stavovské instituce -> posílit absolutismus:

·      vojenská – armáda evropsky vyzbrojená a odborně vycvičená

·      hospodářská:

-          tzv. merkantilní politika = podpora manufaktur a podnikání, celní ochrana, obchodní styky se západními mocnostmi, zváni cizí odborníci

·      správní -> k posílení absolutismu

-         zřízen vládnoucí senát = současně soudním dvorem, moderní úřední správa

-         země rozdělena na gubernie =  12 provincií, každý šlechtic povinen sloužit státu

-         evidence obyvatel na venkově, církev vřazena do ústřední státní správy

·      školská a kulturní -> podpora vzdělání => zakládány odborné školy

-         1725 založena Ruská akademie věd, zaveden juliánský kalendář, zjednodušená ruská azbuka

ð     reformy vyvolávaly odpor nevolníků => bouře bezohledně potlačeny

-         po Petrově smrti = období palácových převratů – během krátké doby se na trůnu vystřídalo 6 panovníků

ð     vláda Kateřiny II. Veliké (1762 – 1796)

-         dovršila dílo Petra I. -> dokončila budování absolutní monarchie

o       vnitřní politika:

-         ochrana zájmů šlechty a carského absolutismu

-         podpora obchodu, řemesla, rozvoj vědy

ð     vystupuje jako reprezentantka osvícenského absolutismu = rozvoj školství, kultury x selská válka v čele s Pugačovem -> potlačeno + utužení nevolnictví

o       zahraniční politika:

-         díky vojevůdcům (Potěmkin aj. x podvodná činnost -> Potěmkinovy vesnice = postaveny kulisy vesnic, odkud šťastní poddaní zdravili carevnu při její inspekční cestě) úspěch v protitureckých bojích

-         zajištěn trvalý přístup Ruska k Černému moři

připojeno Bělorusko a Ukrajina