maturitní otázky, seminárky a referáty


Dějepis - Starověké otrokářské despozice - počátky lidské civilizace

Autor: Jana Traplová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

(4 000 př. n. l. – 476 let n. l.)

·        > naše země starověkem neprošly, v ZŘŘ v r. 476 n.l. Středověk

-         ½  4 000 př. n.l – vznik a vývoj písma

-         3 000 př. n. l. – vznik prvních států:

o       2 typy států:

§         staroorientální státy (4000, 3000 let př. n. l.), hl. v povodí řek:

·        Mezopotámie, Egypt, Čína, Indie

·        oblast Malé Asie, Írán, Sýrie, Foinikie, Palestina, Persie

§         klasické (1000 př.n. l.), hl. oblast Středozemního moře:

·        Řecko, Řím

o       proces vzniku státu:

§         proces vzniku států byl velmi pomalý, vznik městských států, později celky států

o       předpoklady k vzniku státu:

§         usedlý způsob života

§         zemědělská výroba

§         rozvoj železa –> vliv na hosp. rozvoj lidstva

§         skupina obyvatel, která si je schopna upevnit a udržet moc -> skupina vládnoucích a skupina ovládaných

§         potřeba písma

 

charakteristika staroorientálních států

-         vznik v období chalkolitu a neolitu

-         rozpad rod. společnosti -> majetková nerovnost

-         vývoj od měst -> městské státy -> centralizované říše

-         příčiny vzniku:

o       činnosti, které by měla řídit úzká skupina lidí:

§         řízení odvodňování a zavodňování podél toku řek

§         řízení ochodu

§         obrana území před nepřáteli

è    funkce státu:

·        hospodářsko-organizační, vojenská

·        politická, kulturní (školy, náboženství)

-         vznik v oblastech příznivých přírodních podmínek: teplo, úrodná půda –> údolí řek:

o       Egypt – Nil x Vých. poušť, Sahara

o       Čína – Huang-che, Jang-c-tiang x Mongolské pouště

o       Indie - Indus, Ganga x Himaláje, Indická poušť

o       Mezopotámie – Eufrat, Tigris x pohoří Íránu, Asijská poušť

 

 

 

STAROVĚKÝ EGYPT

 

Periodizace:

Predynastické období (5000 – 4000 př.n.l)

-         Egypt rozdělen na :

o       Horní Egypt = jih – bohatší

o       Dolní Egypt = sever – chudší

-         > budování odvodňovacích a zavodňovacích kanálů

Raně dynastické období  (přelom 4000 – 3000 př.n.l.)

-         Horní Egypt ovládá Dolní Egypt -> vznik jednotného státu – vláda 1. a 2. dynastie

Stará říše (2650 – 2150 př.n.l)

-         vláda 3. a 4. dynastie:

o       3. dynastie – zaměření na stavbu pyramid -> nejstarší stupňovitá pyramida v Sakkaře (král Džosér)

o       4. dynastie – pyramidy:

§         nejslavnější Cheopsova pyramida (div světa)

§         pyramida krále Racheva -> před ní sfinga = socha s lidskou hlavou (panovníka) a lvím tělem

§         pyramida krále Mankaura

-         uctívání bohů = mnohobožství – 2 bohové: bůh Slunce (Ré) a bůh mrtvých (Usiré)

1. přechodné období (asi 150 let)

-         oslabení centralismu

-         hosp. krize -> povstání chudých v dolním Egyptě 

-         roztříštěnost státu

Střední říše (2000 – 1785 oř.n.l.)

-         vláda 11. a 12. dynastie:

o       12. dynastie -> rozšíření osevních ploch -> zlepšení hosp. krize

- přenesení král centra do dolního Egypta

-         stavba menších pyramid zasvěcených jednomu bohu + stavba chrámů

2. přechodné období

-         vnější problémy za posledních panovníků 12. dynastie – pronikání kočovných  semitských kmenů v 18. století = Hyksósové (mají dvoukolé bojovné vozy, luky a bronzové meče)

Nová říše (1560 – 1080 př.n.l.)

-         začíná porážkou a vyhnáním Hyksósů -> vláda krále Ahmóse I.:

o       výbojné války -> největší územní rozmach

-         > 14. století = nejslavnější období: Amenhotep IV.:

o       rozpory mezi vládou a chrám. kněžstvem ->náboženská reforma = konec mnohobožství(jediný bůh slunce Atón)–nechává se přejmenovat na Achnatóna

x    po smrti nástup Tutanchátona – ruší reformy, přejmenovává se na Tutanchámona

-         13. století – dynastie Ramézovců – boje s Chetity – 1270 1. mírová smlouva(nejstarší)

3. přechodné období = nájezdy na Egypt – uchránil vnitrozemí x ztráta asijských území

Pozdní doba (712 – 332 př.n.l.)

-         boje s soudní Nubií a Libyí

-         nadvláda Asyrské říše

-         26. dynastie – Sájská dynastie = nový rozmach

-         6. století Egypt ovládán Peršany -> 525 součástí Perské říše

-         332 Alexandr Makedonský – po jeho smrti vládá Ptolemájovců