maturitní otázky, seminárky a referáty


Dějepis - Charakteristika římského císařství

Autor: Autor neznámý

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

periodizace starověkého Říma:

o       předřímská doba: 2 tis. – 8. stol. př. n. l.

-         osidlování Apeninského pol., více kmenů různého původu (Italikové, Ligurové, Keltové, Féničané atd.) – významný kmen – Etruskové : kmen neznámého původu, vyspělá kultura

o       doba královská: 8. stol. př. n. l. – 510 př. n. l.

-         753 – základ města Řím – Etruskové, Latinové ->  200 let nadvláda Etrusků x poslední Etruský král vyhnán r. 510 = konec doby královské, počátek republiky

o       doba republiky: 510 – 31 př. n. l.

§         raná římská republika: 510 – 265 př.n.l.

-         počátek republiky, boje plebejů a patricijů -> PRÁVO VETA (umožňovalo zamítnout rozhodnutí nejvyšších patricijů poškozující plebeje nebo stát) + ZÁKONY 12 DESEK (= 1. římský zákoník)

§         vrchol římské republiky: 265 – 133 př.n.l.

-         vrchol – Řím se stává světovou říší, spor o nadvládu nad Středomořím s Kartágem -> punské války:

·        1. punská válka (264 – 241 př.n.l.): výhra Říma díky lepším lodím

·        2.punská válka (218 – 201př.n.l.): v čele u Kartagiňců Hannibal -> 2 vítězné bitvy: 217 u Trasimenského jezera + 216 u Kann

      X

      dlouhé tažení na Řím – vyčerpaná armáda -> 202 tvrdá porážka u   Zamy

·        3. punská válka (149 – 146 př.n.l.): zničení Kartága -> úplná nadvláda nad Středomořím

-         133 – konec vrcholného rozvoje v Římě

§         krize a pád římské republiky: 133 – 31 př.n.l.

- vnitřní problémy – nedostatek vojáků

- boje o moc: populárové (stoupenci lidu) x optimáti (stoupenci senátu) -> vítězství – Sullova diktatura

- velké množství otroků –nespokojenost -> Spartakovo povstání (73 – 71 př.n.l.) . povstání otroků v čele se Spartakem, ze začátku úspěch, později nejednotnost -> ukřižování podél Via Appia

-         60. léta – 1. triumvirát – Pompeius, Crassus, Ceasar -tajná úmluva o vzájem. pol. moci – zisk neomezené moci - > nakonec Ceasarova diktatura (2. triumvirát – Antonius, Octavianus, Lepidus) – 15. 3. 44 př.n.l. zavražděn -> definitivní konec republiky – Octavianus Augustus císařem

o       období císařství: 37 př. n. l. – 476 n.l.

o       Gaius Octavianus Augustus (27 př.n.l. – 14 n.l.)

o       Juliansko – claudiovská dynastie (27 – 68 n.l.):

§         Tiberius  ( 14 - 37)

·        shoda ve vládě se senátem

·        nedůvěra v okolí -> stěhuje se na Capri -> toho využívá velitel jeho ochranky a vládne místo něj v Římě, své nepřátele bez vědomí vládce odstraňuje - > popravy; nakonec to Tiberius zjistí a nechá ho popavit x nakonec sám udušen svými protivníky

§         Caligula  (37 - 41)

·        tyranské sklony, spotřeba všech státních financí ve svůj prospěch

è    hrozba hosp. katasrofy

è    zvaný šílený: jmenoval svého koně senátorem, nutil bohaté lidi, aby psali závěť v jeho prospěch -> zavražděn pretoriány (císařská garda)

§         Claudius (41 – 54)

·        snaha uspořádat státní správu, doplnit finance, dosazuje lidi do úřadu bez ohledu na původ a majetek, rozšiřování území

·        otraven manželkou Agrippinou -> chtěla zajistit následnictví synovi Neronovi

§         Nero (54 – 68)

·        nejdříve vládne s pomocí rádců (Seneca) a v souladu se senátem x později tyran + psychická nemoc -> domnívá se, že může všechno

·        obava o trůn -> nechává zavraždit svého bratra, matku a ženu

·        64 – nechává zapálit Řím -> boj proti křesťanům -> mohl je nařknout ze založení požárů a mohl je nechat vyvraždit

·        vzpoura v jeho armádě a vojsku -> prchá z Říma a spáchá sebevraždu

-> po jeho smrti boje o moc mezi jeho 3 vojevůdci; nástup dynastie Flaviovců

o       Dynastie Flaviovců (69 – 96 n.l.):

§         Vespasianus

§         Titus

§         Dominitianus

o       Adoptivní císaři (2 stol.n.l.):

§         Nerva (96 –98 n.l.)

§         Traianus (98 – 117 n.l.)

§         Hadrianus (117 – 138 n.l.)

§         Marcus Aurelius (161 – 180 n.l.)

§         Commodus (180 182 n.l.)

o       Pozdní císařství = „dominát“ (284 – 476 n.l.):

§         Dioklecianus

§         Konstantin Veliký (306 – 337 n.l.)

§         Apostata

§         Theodosius -> po jeho smrti rozdělení říše:

·        Východořímská (byzantská) – do r. 1453

·         Západořímská – do r. 476 n.l.