maturitní otázky, seminárky a referáty


Chemie - Chalkogeny

Autor: Přemysl Brada

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

- prvky VI. A skupiny: O,S,Se,Te,Po

   rudotvorné chalkogeny: S,Se,Te

- ve valenčních orbitalech 6 elektronů – ns2 np4 (n-číslo peroidy, ve které prvek leží)

- oxidační čísla: -II,II,IV,VI

- všechny chalkogeny mimo kyslíku jsou za běžných podmínek pevné látky, Po-radioaktivní

- s rostoucím Z klesá elektronegativita, roste kovový charakter (S-nekov, Se,Te-polokovy, Po-kov)

- S získává stabilní elektronovou konfiguraci tím, že přijímá 2 elektrony a vytváří sulfidový anion S2-

- počet vazeb chalkogenů se přispěním nd orbitalů zvyšuje až na šest (především S)

   excitované stavy:  I. S*:[Ne] 3s2 3p3 3d1

                                II. S**:[Ne] 3s1 3p3 3d2

 

Výskyt – S – volná (v blízkosti sopek, doly např. Polsko, Sicílie)

                   - vázaná - v kovových rudách: PbS-galenit, ZnS-sfalerit, FeS2-pyrit, CuFeS2-chalkopyrit, Ag2S-

                                    argentit, CaSO4.2H2O-sádrovec

                                 - v sopečných plynech – H2S, SO2

                                 - bílkoviny (biogenní prvek)

             - Se,Te – v přírodě poměrně vzácné (doprovázejí sulfidy kovů)

             - Po – velmi vzácný kov (v uranové rudě smolinci)

 

Síra

 

Vlastnosti

   - krystalická síra je žlutá látka, nerozpustná ve vodě, ale dobře rozpustná v nepolárních rozpouštědlech (např.   

      v sirouhlíku CS2)         

   - za normální teploty existuje ve formě molekuly S8 (žlutá pevná látka)

   - zahříváním se kruhové řetězce štěpí a spojují se mezi sebou – vznikají dlouhé (polymerní) řetězce Sn

      navenek se to projevuje tmavnutím a vzrůstem viskozity (hnědá kapalina)

   - v párách jsou atomy volné (žlutý plyn)

   - náhlým ochlazením kapalné síry získáme beztvarou (amorfní) plastickou síru

      ochlazením par vroucí síry se získá sirný květ

   - alotropie – síra se vyskytuje v závislosti na vnějších podmínkách v několika různých krystalových

                         strukturách = alotropických modifikacích, za běžné teploty – síra kosočtverečná, při 95oC

                         přechází na síru jednoklonnou

   - středně reaktivní látka – reaguje s většinou prvků

   - má oxidační i redukční vlastnosti

      a) oxidační:  Fe0 + S0 ® FeIIS-II

b) redukční:  2 S0 + 4 HNVO3 ® 2 H2SVIO4 + 4 NIIO

 

Užití

   - S je základní surovinou pro výrobu důležitých produktů chemického průmyslu – H2SO4, CS2, siřičitanů,

      sulfidů

   - vulkanizace kaučuku, gumárenský průmysl

   -  výroba střelného prachu, zápalek

   - desinfekční prostředek „síření sudů“

   - sirné masti – v kožním lékařství

 

 

Sloučeniny síry

 

1) Bezkyslíkaté

 

Chalkogenvodíky

   - obecný vzorec H2X (X = S,Se,Te)

   - kyselost od shora dolů roste

   - všechny jsou jedovaté s nepříjemným zápachem (há dva es smrdí jako pes)

   - ve vodě se rozpouštějí na příslušné kyseliny

   - H2S – prudce jedovatý plyn, zápachem připomíná zkažené vejce, vzniká při rozkladu bílkovin

            - vzniká přímou reakcí vodíku se sírou:  H2 + S ® H2S

            - příprava v laboratoři:  FeS + 2 HCl ® FeCl2 + H2S  (v Kippově přístroji)

            - na vzduchu hoří modrým plamenem:  2 H2S + 3 O2 ® 2 H2O + 2 SO2

            - má silné redukční účinky:  H2SO4 + H2S ® S + SO2 + 2 H2O

            - rozpouští se ve vodě za vzniku slabé dvojsytné kyseliny sirovodíkové („sulfanová voda“)                   

            - od kyseliny sirovodíkové se odvozují dvě řady solí: sulfidy M2IS

                                                                                                     hydrogensulfidy MIHS

            - sulfidy kovů (kromě s1 kovů) jsou ve vodě nerozpustné, často charakteristicky zbarvené (např. CdS-

              žlutý, Ag2S-černý, MnS-pleťový, HgS-červený) - užití v analytické chemii

            - hydrogensulfidy jsou ve vodě rozpustné

 

2) Kyslíkaté

 

Oxidy

   - SO2 – bezbarvý jedovatý plyn štiplavého zápachu, dráždí dýchací cesty, nepodporuje hoření

             - nežádoucí složka ovzduší, kyselé deště  SO2 + H2O ® H2SO3

             - vzniká hořením – síry na vzduchu:  S + O2 ® SO2

                                            - sirovodíku

             - laboratorní příprava:  HCl + NaHSO3 ® NaCl + H2O + SO2

                                                  Na2SO3 + H2SO4 ® Na2SO4 + H2O + SO2

             - průmyslová výroba – pražením pyritu:  4 FeS2 + 11 O2 ® 2 Fe2O3 + 8 SO2

             - oxidační i redukční účinky

                a) oxidační:  SO2 + 2 H2S ® 3 S + 2 H2O

                b) redukční:  2 SO2 + O2 ® 2 SO3  (kat. V2O5)

   - SO3 – plynný – monomerní, tvoří bílý dým

             - pevný – tvořen trimerními cyklickými molekulami S3O9

             - jeho nejdůležitější reakcí je slučování s vodou (exotermická reakce) za vzniku H2SO4

 

Kyseliny

   - H2SO3 – slabá dvojsytná kyselina

                 - vzniká rozpouštěním SO2 ve vodě:  SO2 + H2O ® H2SO3

                 - tvoří dva typy solí: siřičitany M2ISO3 (silné redukční účinky, snadno se oxidují na sírany)

                                                 hydrogensiřičitany MIHSO3

   - H2SO4 – silná dvojsytná kyselina, bezbarvá kapalina

                 - s vodou se mísí v libovolném poměru, přičemž se zahřívá (proto kyselinu sírovou vždy lijeme     

                    opatrně do vody, nikdy ne opačně!)

                 - vznik:  SO3 + H2O ® H2SO4

                 - konc. – oxidační vlastnosti

                             - w = 0,98, olejovitá, silně hygroskopická, má silné dehydratační účinky (způsobuje uhelnatění

                                a rozpad org. látek), odnímá látkám vodu:  CuSO4.5H2O ® CuSO4 + 5 H2O

                             - s některými kovy vůbec nereaguje, neboť na jejich povrchu vzniká ochranná vrstvička (např.

                                Au, Pt, Pb, Al)

                             - tam, kde se ochranná vrstvička nevytváří dochází k redukci (vodík se neuvolňuje):

                                Cu + konc. H2SO4 ® CuO + SO2 + H2O

                 - zředěná – oxidační vlastnosti ztrácí, má vlastnosti silné kyseliny

                                 - reaguje s neušlechtilými kovy:  Fe + H2SO4 ® FeSO4 + H2

                 - výroba: 1. výroba SO2 – pražením pyritu nebo spalováním síry

                                2. a) kontaktní metoda  2 SO2 + O2 ® 2 SO3 (kat. V2O5)

                                    b) nitrozní metoda  NO2 + H2O + SO2 ® H2SO4 + NO

                                                                   NO + ½ O2 ® NO2 – zpět do výroby

                                3. rozpouštění SO3 v H2SO4 :  SO3 + H2SO4 ® H2S2O7 – oleum (přesycený roztok)

                                                                                H2S2O7 + H2O ® 2 H2SO4

                 - tvoří dva typy solí: sírany M2ISO4

                                                 hydrogensírany MIHSO4 (známe jen od alkalických kovů)

                 - většina síranů (mimo BaSO4, PbSO4 ) a hydrogensíranů je ve vodě dobře rozpustná

                 - důkaz síranových aniontů:  Ba2+ + SO42– ® BaSO4 ↓ bílá sraženina

                 - většina síranů tvoří podvojné soli – kamence (např. KAl(SO4)2.12H2O

 

                 - některé sírany obsahují krystalovou vodu (tzv. skalice): CuSO4 .5H2O – modrá skalice

                                                                                                                  FeSO4.7H2O – zelená skalice

                                                                                                                  ZnSO4.7H2O – bílá skalice

                    Na2SO4.10H2O – Glauberova sůl

                 - užití – H2SO4 je základní průmyslová surovina

                           - výroba průmyslových hnojiv (superfosfát, síran amonný)

                           - výroba barviv, léčiv, výbušnin, viskózových vláken

                           - elektrolyt do olověných akumulátorů

                           - zpracování rud, ropných produktů