maturitní otázky, seminárky a referáty


Základy společenských věd - Mezinárodní vztahy a globalizace

Autor: autor neznámý

MEZINÁRODNÍ VZTAHY A GLOBALIZACE

 

a)        souhrnný název pro vztahy ekonomické, politické, kulturní, vojenské, diplomatické a právní

b)       název vědní disciplíny

 

VĚDA O MEZINÁRODNÍCH VZTAZÍCH

-          zabývá se organizací vztahů mezi lidmi, společnostmi, vládami, tak aby byly bezpečné a efektivní

-          soustřeďuje se na vývoj a strukturu mezinárodních společenství

-          souvisí s ostatními disciplínami, především s politologií, ekonomii, historií, mezinárodním právem

-          účastníci vztahů: suverénní státy (mají svrchovanou moc nad obyvatelstvem)

-          předmět: integrace (proces sjednocování, vede ke stabilitě politické a hospodářské, při zachování suverenity)

 

FORMY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

·        státy budují vztahy mezi sebou (na základě mezinárodních smluv a dohod)

·        státy je mají určené v rámci mezinárodních organizací

 

ZAHRANIČNÍ POLITIKA

-          činnost státu zaměřená k zajištění co nejpříznivějších vnějších podmínek pro jeho existenci

-          je pokračováním vnitřní politiky a je ovlivňována vnitrostátní situací

1.)      izolacionistická (minimální zahraniční styky, odmítání účasti v mezinárodní politice (Švýcarsko)

2.)      liberální (rozvíjení zahraničních styků, snaha o spolupráci, státy uzavírají dohody a spojenectví)

 

DIPLOMACIE

-          nástroj zahraniční politiky, zajišťuje nejpříznivější podmínky pro stát

-          umění o jednání mezi zástupci různých států

-          zastupuje stát v hostujícím státě a hájí zájmy státu a občanů

-          rozvíjí hospodářské, kulturní a jiné styky, sleduje vývoj v zemi a podává informace

-          navázání diplomatických vztahů je možno po uznání de iure

-          hierarchie    -  velvyslanec (nejvyšší hodnost, ve Vatikánu je nuncius = papežův vyslanec)

     -  vyslanci (pověřeni prezidentem)

     -  rezident (chargé ď affaires, dočasný zástupce, pověřen ministrem zahraničí)

 

-          vysílající stát má právo vyslat a hostující stát má pasivní právo je odmítnout (persona nongrata)

-          součásti diplomatické mise je atašé = přidělenec, odborník na určitou oblast

-          konzul – není součásti diplomatické mise, jmenován vládou, úkolem je prosazovat zájmy svých občanů

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

-          upravují vztahy mezi státy a jsou základem pro spolupráci

a)        deklarace - není právně závazná, vyjadřuje záměr, obecné prohlášení

b)       smlouva - závazná, zdroj mezinárodního práva

  - dělení: bilaterální (mezi dvěma státy)

    multilaterální (mezi více státy)

 

-          parafování: předběžné schválení

-          ratifikace: potvrzení, schválení a podepsání, souhlas s dohodou, definitivní schválení

 

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE

-          vyšší forma spolupráce mezi státy, vznikem organizace jsou tyto vztahy institucionální

-          spolupráce státu v organizacích je trvalá a rozvíjí se

-          rozvoj organizací: koncem 19.století

-          první organizací byla Svatá aliance (vznik 1815, Rak + Rusko + Prusko, boj proti republikánům a liberál.)

 

DĚLĚNÍ ORGANIZACÍ

Podle velikosti      => globální (celosvětové, OSN, NATO)

  => regionální (činnost jen v někt.oblastech světa)

 

podle oblasti zájmů       => politické

   => hospodářské

   => oborové (výměna info a zajištění spol. pravidel)

 

MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÁ SPOLUPRÁCE

-          stát může odstraňovat bariéry mezinárodního obchodu nebo provádět ochranářskou politiku (=protekcionismus)

-          stát chrání národní ekonomiku před zahraniční konkurenci, má k tomu nástroje:

a)       CLO – daň za dovoz výrobků

b)      KVOTA – množstevní omezení

-          WTO – dříve GATT do 1995, světová obchodní organizace, snaží se odbourat bariéry, dohoda o clech, brání diskriminaci, snaha o svobodný obchod

 

 

ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ (OSN)

 

ð     nejznámější celosvětová organizace

ð     cíl: je udržovat světový mír a spravedlivé vztahy mezi státy

ð     poskytuje členských státům pomoc (humanitární a rozvojovou)

ð     vznik:  26.6.1945 na konferenci v San Francisku na základě přijetí charty OSN 50 státy

ð     sídlo: New York

 

ORGÁNY OSN

·          RADA BEZPEČNOSTI
- nejvyšší výkonný orgán
- má 15 členů (10 volitelných na 2 roky a 5 stálých - USA,VB,FR,RUSKO, ČÍNA – právo veta)
- odpovídá za udržení míru

·          VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ
- jsou zde zastoupeny všechny členské země (při hlasování 1 země = 1 hlas)
- volí generálního tajemníka OSN
- za ČR je předsedou Jan Kavan od 2002

·          MEZINÁRODNÍ SOUDNÍ DVŮR
- sídlí v Haagu, řeší mezin.spory mezi státy a firmami
- tvoří ho 15 soudců volených na 9 let – volí je RB a VS

·          HOSPODÁŘSKÁ A SOCIÁLNÍ RADA
- sleduje hospodářskou situaci a vytváří analýzy vývoje => navrhuje opatření vládám

·          PORUČENSKÁ RADA
- dozor nad správou poručenských území (poručenství = omezení suverenity státu ve prospěch jiného)

·          SEKRETARIÁT
- tvořen generálním tajemníkem (=nejvyšší správní úředník, Kofi Annan z Ghany od 1996) a dalšími

 

MEZINÁRODNÍ TRESTNÍ TRIBUNÁL

-          vznik v 90. letech po vzoru norimberského tribunálu pro válečné zločince z roku 1945

-          stíhá pachatele zločinů proti míru a lidskosti, nejvyšší trest je doživotní vězení bez amnestie

 

MÍROVÉ SÍLY OSN

-          modré barety jsou vojenské jednotky, které poskytnou státy OSN k udržení míru v nestabilních částech

 

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE V SYSTÉMU OSN

·          MEZINÁRODNÍ MĚNOVÝ FOND – vznik 1944 v Bretton Wood, sídlo ve Washingtonu

·          SVĚTOVÁ BANKA – mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj, vznik 1944

·          UNESCO -  OSN pro výchovu, vědu a kulturu, vznik 1946, sídlí v Paříži, v seznamu 11 českých památek

·          UNICEF – Dětský fond, vznik 1946, pomáhá zlepšovat život dětí

·          UNHCR – úřad vysokého komisaře pro uprchlíky

·          UNEP – program pro životní prostředí

·          FAO – organizace pro výživu a rozvoj, vznik 1943, sídlí v Římě, plánuje zemědělskou výrobu

·          WHO – světová zdravotnická organizace, vznik 1948, sídlí v Ženevě (7.4. Světový den zdraví)

·          IAEA – agentura pro atomovou E

·          WIPO – organizace pro duševní vlastnictví, vznik 1967, dozor v oblasti ochrany autorských práv

 

OPATŘENÍ PŘI OHROŽENÍ MÍRU

 

 

 

 

SEVEROATLANTICKÁ ALIANCE (NATO)

 

ð     nejvýznamnější vojensko-politická organizace na světě

ð     cíl: společená obranná politika a armáda členských států,

ð     vznik: 4.4.1949 ve Washingtonu

ð     sídlo: Brusel

 

ČLENSKÉ ZEMĚ

-          16 evropských států + USA, Kanda a Turecko

-           evropské => VB, NĚ, FR, ŠP, IT, NOR,DÁN,ISLAND, BENELUX,PORT,ŘECKO,POLSKO,MAĎ,ČR

-          mají závazek podílet se na společné obraně a v případě potřeby poskytnout pomoc jinému členskému státu

 

ORGÁNY NATO

·          RADA NATO
- nejvyšší politický orgán
- jsou zde zastoupeny všechny členské země
- rozhoduje o společné zahraniční politice
- má zvláštní pravomoce

·          SEVEROATLANTICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ

·          GENERÁLNÍ TAJEMNÍK
- nejvyšší reprezentant

·          VOJENSKÝ VÝBOR A VÝBOR PRO PLÁNOVÁNÍ

- rozhoduje o vojenských záležitostech, plánují a realizují provedení vojenské akce

- podřízeny radě NATO

 

PARTNERSTVÍ PRO MÍR

-          založeno v lednu 1994

-          zajišťuje vojenskou spolupráci mezi členskými státy NATO a ostatními

-          cíl: posílit bezpečnost a stabilitu v Evropě

 

DALŠÍ VOJENSKO-BEZPEČNOSTNÍ ORGANIZACE

 

ZÁPADOEVROPSKÁ UNIE (ZEU)

-          vznik:: 1954 v Paříži pro kontrolu znovuvyzbrojování Německa, sídlo: Brusel

-          sdružuje země západní Evropy, působí vedle NATO a EU, ale nemá takový vliv

 

INTERPOL

-          Mezinárodní kriminální policie

-          vznik:: 1923 ve Vídni, sídlo: Lyon

-          cíl: potírání mezinárodního zločinu a výměna informaci mezi kriminální policii členských zemí

-          v posledních letech především zaměřena na boj proti terorismu

 

VARŠAVSKÁ SMLOUVA

-          dnes už neexistuje, vojenský blok komunistických zemí ve V Evropě

-          vznik: 1955 ve Varšavě, zánik: 1991 po pádu socialismu, sídlo bylo v Moskvě

-          členové: všechny socialistické státy kromě Jugoslávie

-          jediná vojenská akce: 1968 vstup spojeneckých vojsk na území Československa

 

STRATEGICKÁ OBRANNÁ INICIATIVA (SDI)

-          dříve nazývána program hvězdných válek, protiraketový obranný program USA, nyní k němu opět návrat

 

ANZUS - tichomořský obranný vojenský pakt založený v roce 1952 USA, Austrálii a Novým Zélandem

 

CENTO - seskupení Turecka, Iráku, VB, Pakistánu a Iránu, vznik v 1979, dnes není

 

SEATO - Organizace smouvy pro JV Asii, vznik: 1954, sídlo: Bangkok, bylo orientováno proti Čině, S Vietnamu a S Koreji

 

 

 

 

EVROPSKÁ UNIE

 

ð     mezinárodní organizace, která sdružuje evropské státy

ð     cílem je politická a hospodářská integrace

ð     vznikla 1.1.1993 v Maastrichtu

ð     vystupuje jako jeden subjekt mezinárodního práva (členské země omezily suverenitu)

ð     buduje další vztahy s OSN a OECD

 

1952 - Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO, montální unie)

1957 - Evropské hospodářskéi společenství (EHS)

1958 - Společnost pro atomovou energii (EURATOM)

1967 - sloučení těchto 3 organizací a vznik evropské společnosti – summit v Gaagu (nejprve se vytvořila celní unie)

 

ROZŠIŘOVÁNÍ

1.)     1951 - Benelux, Francie, Německo, Itálie (zakládající země)

2.)     1973 - VB, Irsko, Dánsko

3.)     1986 - Portugalsko, Španělsko, Řecko(81)

4.)     1995 - Rakousko, Finsko, Švédsko

5.)     2004 - ČR, SR, Maďarsko, Polsko, Slovinsko, Pobaltské země, Malta, řecká část Kypru (1.5)

6.)     2007 - pravděpodobně Rumunsko a Bulharsko

 

SMLOUVY EU

·          MAASTRICHTSKÁ SMLOUVA (1992)
- evropské společenství se přejmenovalo na EU
- vytvoření měnové unie s jednotnou měnou
- zvýšení hospodářských nároků
- posílení integrace
- vstup Rakouska, Švédska a Finska

·          SHENGHENSKÁ SMLOUVA (1995)
- zrušení hraniční kontoly a celních poplatků
- zrychlení přepravy, ochrana osobních údajů

·          AMTERODAMSKÁ SMLOUVA (1997)
- cílem je politická unie, společná zahr. politika a sladění sociálních systémů
- položila základy evropského občanství

·          SMLOUVA Z NICE (2000)
- reformace vrcholných orgánů
- součástí je princip solidarity – všechny členské státy přispívají do společných fondů, ze kterých je

financována pomoc nejchudším regionům Unie

CÍLE EU

·        HOSPODÁŘSKÁ UNIE – sladění hospodářské politiky členských zemí a prosazení 4 zákl. svobod: volného

pohybu lidí, zboží, služeb a kapitálu

společná měna EURO – kurzem blízká dolaru, platí v zemích unie jako státní měmě

politiku a poskytnou občanská práva na svém území (občanství Unie)

 

ORGÁNY EU

·          EVROPSKÁ RADAhl. rozhodovací orgán, schvaluje všechny legislativní akty, tvořena: předsedové vlády členských států a předsedou Evropské komise, schází se 2x ročně, dává podněty Evropské komisi

·          RADA EU – sídlí v Bruselu, tvořena: ministry členských států, schvaluje právní akty mající platnost zákonů, může rozhodovat o všech otázkách integrace

·          EVROPSKÁ KOMISE – sídlí v Bruselu, nejvyšším orgánem výkonné moci, tvořena: 17 členů (jmenováni vládami jednotlivých států na 4 roky), je subjektem mezinárodního práva, má právo ukládat sankce

·          EVROPSKÝ PARLAMENT – sídlí ve Štrasburku, výbory v Bruselu, nejvyšším orgánem zákonodárné moci, má 724 poslanců (volební přímo obyvateli na 5 let), hlasuje o rozpočtu, vydává právní akty a má kontrolní právo vůči Evropské komisi

·          EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR – sídlí v Lucemburku, nejvyšším soudním orgánem, řeší spory mezi státy, institucemi , podniky a soukromými osobami podle evropského práva, zákony EU musí být nadřazené zákonům států, tvořen: 15 soudců na 6 let

·          EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR – sídlí v Lucemburku, tvořen: 15 nezávislých účetních kontrolorů, jmenováni Radou EU, přezkoumávají výdaje a příjmy EU

ŘÍMSKÝ KLUB

ð     volné sdružení asi 100 intelektuálů z 53 zemí, neformální organizace, vznikla roku 1968

ð     ČR zastupoval Václav Havel

ð     idea: nulový růst ekonomiky

ð     do roku 1968 se těžilo a nemyslelo na vyčerpání zdrojů „zlatá 60.léta“, pak došlo postupně k uvědomnění

ð     1972 – 1. zpráva: Hranice růstu (kniha z Masachusets, upozornění na ekologické problémy z různých hled.)

ð     pol. 90.let – kniha První globální revoluce (od 2 novinářů, limity se prohlubují, zvětšují a zrychlují)

ð     ale státy chtějí růst (přijatelný rozvoj nutný, egoismus, sobectví, nutno zapnout jiný egoismus – pro děti)

 

ČESKÁ REPUBLIKA V MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍCH

-          dnes členem 60 organizací, přízpůsobuje se evropským normám v politické i ekonomické oblasti, k cílům patří integrace

·          EU (Rada Evropy, Evropský parlament – od 1.5.2004))

·          ZEU (Západoevropská unie)

·          OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě)

·          Partnerství pro mír

·          Visegradská skupina – sdružení Polska, Maďarska, Slovenska a ČR, usilují o vstup do evropských struktur

·          CEFTA (Středoevropské sdružení volného obchodu – ČR od 1992)

·          OSN (od 1993, Československo v roce 945 zakládající země

·          NATO (od 12.3.1999, ČR se podílela na mírových misích v JV Evropě (Bosna, jugoslávské Kosovo)
 a tažení proto terorismu - Kuvajt, Afghánistán)

·          usiluje o místo v Radě bezpečnosti, aktivně se podílí v UNESCO, FAO, ECOSOC, WTO

 

DALŠÍ VÝZNAMNÉ MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE

Ø      Světová obchodní organizace (WTO) – 1995, sídlo Ženeva, prosazuje zjednodušení výměny zboží i služeb mezi státy a odstranění obchodních bariér ve světovém obchodě

 

Ø      G8 – volné politické sdružení osmi hospodářsky nejvyspělejších států světa: USA, Kanada, Rusko, Japonsko, Německo, Velká Británie, Francie a Itálie, spolupráce s OECD

 

Ø      Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) – 1961, sídlo Paříž, sdružuje hospodářsky vyspělé státy a prosazuje liberalizaci obchodu, každý rok vydává ekonomickou analýzu a hodnocení států

 

Ø      Mezinárodní červený kříž – 1863, sídlo Ženeva, poskytuje humanitární pomoc státům postiženým válkami nebo přírodními katastrofami, několik Nobelových cen za mír, v Československu založen v roce 1919

 

Ø      Mezinárodní olympijský výbor – 1894, založen v Paříží, sídlo Lausanne, podporuje rozvoj sportu, připravuje konání zimních a letních olympijských her, členy mohou být, na které nejsou uvaleny sankce OSN

 

Ø      Rada Evropy - 1949, založena v Londýně, sídlo Štrasburk, monitoruje stav lidských prvá v evropských zemí, podporuje rozvoj demokracie

 

Ø      Evropský soud pro lidská práva1955, sídlo Štrasburk, spadá pod Radu Evropy, občané členských států se na něj mohou obracet kvůli porušování lidských práv

 

Ø      Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) – 1955, sídlo Vídeň, prosazuje principy kolektivní bezpečnosti přijaté na Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE) v Helsinkách v roce 1975, vysílá vlastní pozorovatelské mise do míst konfliktů.

 

Ø      Organizace států vyvážejících ropu (OPEC) –1960 v Bagdádu, sídlo Vídeň, hospodářsko-politická organizace sdružující největší světové producenty ropy, reguluje ceny ropy a její těžbu v jednotlivých státech

 

Ø      Britské společenství národů – 1931, svazek Spojené království Velké Británie a Severního Irska + bývalé kolonie a dominia, členy 50 zemí na všech 5 kontinentech (Kanada, Austrálie, Nový Zéland,...)

 

Ø      Společenství nezávislých států (SNS) – 1991, sdružuje republiky bývalého Sovětského svazu (kromě Pobaltí)

 

Ø      Francouzské společenství – 1958, koordinace zahraniční, obranné a hospodářské politiky, dnes: pouze formální char.r

 

Ø      Evropské sdružení obchodu (ESVO) – 1960, obdobou EU, sdružuje vyspělé západoevropské státy, neusiluje o politickou integraci a sjednocení trhu (Švýcarsko, Norsko, Island)

 

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY

 

GLOBALIZACE

-          srůstání světa, je proces sbližování kultur a ekonomik různých národů a států

-          vhodné podmínky: proces se urychlil v 70.letech => zavedení informačních technologií

liberalizace mezinárodního obchodu

jednotný mezinárodní trh

-          propojila jednotlivé trhy různých zemí pomocí obchodu

 

důsledky - pomoc nadnárodní (nejen v rukách samotného státu)

- hospodářská prosperita závisí na světovém trhu – státy se snaží přilákat co nejvíce investorů

- poklesl význam národního státu

- rostou příjmy vyšší třídy a zvyšuje se nerovnost

- změna dělby práce – přesun výroby do rozvojových zemí a ve vyspělých zemí zůstává řízení společnosti

- zvyšuje se ohyb a komunikace v prostoru („svět se zmenšuje“

 

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY

-          týkají se celého světa, nelze je účinně řešit na národní úrovni, ale v rámci mezinárodních organizací

(organizace řeší problémy jednotlivé ne jako celek)

-          zatím se nedaří odstraňovat přičiny GP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAMENY PRÁVA EU

-          primární právo – 3 základní smouvy

-          sekundární – soudní rozhodnutí

-          mezinárodní smlouvy vně EU

-          dohody mezi zeměmi

 

ROZPOČET EU

-          100 mld Euro

-          zdroje: příspěvky států (1,27% HDP), cla

-          výdaje: zemědělství, regionální politika, rozvojová pomoc s progrmy (čerpání z fondů)

 

PROGRAMY EU

-          PHARE – univerzální

-          FOND SAPHART – zemědělství

-          ISPA – školství

-          SOKRATES – školství

-          LEONARDO – odborné VZD

-          ČR čerpala 60% z rozpočtu (Irsko 100ˇ%, má odborníky)

 

 

PREZIDENT EVROPSKÉ KOMISE – Romano Prodi

Baroso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         NAFTA – Severoatlantická zóna volného obchodu

-          ekonomická integrace, sdružuje USA, Kanadu a Mexiko

-          vytvoření volného trhu a pohybu pracovních sil (více než 360 milionů spotřebitelů)

·         CEFTA – Středoevropská zóna volného obchodu

-          vznikla v roce 1993, členy jsou ČR, Polsko, Slovensko, Maďarsko a Slovinsko (1995)

·         MERCOSUR – Společný trh Jihu

-          Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay – zavedení celní unie po vzoru ES

-          společná zahraniční politika

·         CARICOM – Karibské společenství a společný trh

-          formování společného karibského trhu

·         OPEC – Organizace států vyvážející ropu

-          produkce 12 zemí – asi 40% ropy

-          koordinuje cenu ropy a chrání zájmy členských států