maturitní otázky, seminárky a referáty


Základy společenských věd - Základy politologie (2007)

Autor: Zuzana Kadavá

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

předmět

politologie-vědecká disciplína zabývající se studiem politiky

                 -předmětem je fungování státu,polit.systémů,mocenských a vládních institucí,polit.chování lidí,moc a

                  autorita,vztahy mezi státy

                 -věda??hovoří se o „povolání“či „řemesle“,ptz politologie nemá zákony ani řídící principy

politik-prezentuje své názory ve sněmovně

           -je volen lidmi,hlasuje o zákonech

           -politiku dělá prakticky

politolog-sleduje činnost těch,kt.se účastní politiky

               -předmětem jeho zájmu je fungování státu a institucí,polit.organizací

               -politiku dělá teoreticky

 

pojem

-původ v řečtině

polis=řecký městský stát

logos=věda,rozum

 

problémy,kt.řeší politologie

1)fungování státu

2)vztahy mezi státy

3)moc a autorita

4)volební právo

5)spravedlnost

6)ústava

7)lidská práva

8)ideologie

9)politické chování

10)polit.systémy

 

vývoj

-zkoumání politiky(umění řídit stát)má počátek v antickém Řecku a prohloubilo se v renesanci. Politologie bývala součástí filozofie, jako samostatná věda se rozvíjí na přelomu 19./20.století v USA. Celosvětově se rozšířila až po 2.sv.válce.

založení a vývoj politologie v USA

-vznik politologie v 19.století současně i ve  Francii

1857: 1.katedra na Kolumbijské univerzitě(historie a polit.vědy)

1880: příchod Johna Burgesse,kt.studoval politologii  ve Francii

1903: Asociace polit.věd

-rozhodujícím podnětem v rozvoji polit.byl „objev“ Waltera Bagehota(Brit),že polit.instituce a formální struktury závisejí na neformálním prostředí,kt.je obklopuje(kultura,chování)

20.stol.:-rozmanitost politologie,důraz na empirickou politol.,která je oproštěna od hodnot

              -1.instituce v tomto směru:Chicagská škola politologie(1920-40),představitelé:Charles Merriam, Harold   Lasswell

 

2.sv.válka-reakce na nové otázky a problémy,k řešení potřeba společenských věd a politologie

                 -rozvoj kvantitativní obsahové analýzy pro monitoring zahraničního tisku

                 -studium nepřátelské propagandy

 

po 2.sv.válce-Studená válka: (poč.50-80.léta)

-roste význam empirického výzkumu,omezení cestování,obchodu,…

současnost:-orientace do všech oblastí,žádná není dominantní

                   -zaměření spíše na legislativu a legalitu

 

 

Vznik a vývoj politologie v Evropě

 

-vznik spojen s rostoucí demokratizací a vznikem sociálního státu

Francie:

1871:Škola svobodných věd-zkoumá instituce a právo

                                             -zakl. Emil Boumy, Paul Janet(„Dějiny vědy politické“)

30.léta:konstitucionalismus=ústavní právo

            -George Burdeau

 

Anglie:

1895:Londýnská škola ekonomiky a politických věd

         -1.profesor pilit. Graham Wallas

 

Německo:

-ovlivněno nacismem

-Klaus von Beyme-politická teorie

-Fritz Scharpf-teorie her a racionální volby

 

Rakousko:

Friedrich August Hayek

Karl Popper(„Otevřená společnost a její nepřátelé)

Joseph Schumpeter

 

 

České politické myšlení

 

První fáze-do 19.stol.:

-období reformace důležité z hlediska vývoje lidských práv a svobod

Jan Hus-požaduje právo na svobodný výklad Písma

Petr Chelčický -kritika rozvrstvení společnosti

Jiří z Poděbrad-rozvoj evropanské myšlenky

J.A.Komenský-myšlenky vševědy-pansofie a panharmonie-návrh vytvoření svět.monarchie

Frant.Palacký-konstitucionalismus

 

Druhá fáze-pol.20.stol.:

T.G.Masaryk-humanita vyúsťuje v demokracii,nutnost polit.vzdělání

Edvard Beneš-problematika politického stranictví

Inocenc Arnošt Bláha-politická sociologie

Josef Ludvík Fischer-vychází z kritického posouzení soudobé společnosti,snaha o formulaci požadavků tzv.skladebné společnosti

František Weyr

Zdeněk Neubauer-nejvýznamnější politologická práce 1.pol.20.stol.u nás:“Státověda a theorie politiky“z r.1946

 

Třetí fáze-po únoru 48:

-úplná likvidace zárodků vznikající polit.vědy

a)politologové odešlí do exilu: Gaďourek,Krejčí,Tříska,Nehněvajsa

b)domácí:Čermák,Klokočka,Kroupa,Zbořil

c)příbuzenské obory:Bělohradský,Havel,Komárková

d)nastup.gener.:Fiala,Novák

 

Z dějin politologie

 

Sókratés(469-399přn)byl prvním antickým filozofem,kt.zdůrazňoval nezbytnost vědomostí v politickém životě

 

Platón(427-347přnl)se ve spise“ústava“pokusil vyložit polit.teorii.Jeho vize spočívala v e striktním oddělení jednotlivých společenských tříd.Ideální státní formou byla monarchie nebo aristokracie,v níž vládnou ti,co znají pravdu a vědí,co je pro společnost nejlepší.Vědění a schopnost vládnout jsou nadřazeny umění i zákonům.

 

Aristotelés(384-322přnl)odmítl projekt ideálního státu,proti němu postavil stát založený  na ústavě a zákonech.spis „Politika“ znamenal velký mezník ve vývoji polit.vědy. Jsou v něm shromážděna fakta o tehdy známých státech,jejich uspořádání a třídění dle typu ústav.Podle Aristotela je správné uspořádání takové,v němž se rozhoduje v zájmu celku,což bylo v souladu s tehdejší otrokářskou demokracií.

 

Tomáš Akvinský(1225-1274)uvedl ve středověku Aristotelův racionální pohled na svět do souladu s křesťanstvím.

 

renesance:

 

Niccolo Machiavelli(1469-1527)se zabýval politickou vědou,pocházel z Florencie.Ve spisu „Vladař“se věnuje ospravedlnění moci a vztahu mezi úspěšnou politikou a křesťanskou morálkou.Politika by se neměla zatěžovat morálkou.

 

racionalismus a osvícenství(17.a 18.stol.):

 

Thomas Hobbes(1588-1627) a John Locke(1632-1704)představili smluvní teorii státu,podle níž stát vzniká jako výtvor racionálně myslících jedinců,kteří se rozhodli hájit svá práva společně.Zásada dělení moci.

 

Charles de Montesquieu(1689-1755)-Francouz,spis „Duch zákonů“,rozvedl teorii o dělení moci.

 

Jean Jacques Rousseau(1712-1778)měl svým spisem „O společenské smlouvě“vliv na formování moderní demokracie,definuje demokr.jako přímou účast lidu na zákonodárné a výkonné moci.

 

Immanuel Kant(1724-1804)v politice považoval za nezbytný mravní zákon,vize trvalého míru.

 

Karl Marx(1818-1883)-materialistické pojetí dějin,idea proletářské revoluce,kt.svrhne kapitalismus,předpoklad pro budování beztřídní společnosti prostřednictvím diktatury proletariátu.

 

Max Weber(1864-1920)byl protikladem k marxismu,kapitalismus je podle něj důsledkem křes´tanské askeze a střídmosti,se kterou lid rozmnožují Bohem svěřený majetek.

 

Politika

-má vést ke správnému řízení státu

-činnost

-velmi diskutabilní

-souvisí s polit.stranami,aby zde byl střet zájmů a programu

 

program:-týká se všech oblastí společnosti,jsou to představy řízení státu,zaměřeny na určité časové období

              -např.pragmatický:snaží se uspokojit zájmy občanů,v popředí je užitečnost

antipolit.chápání:-náboženský základ,řeší se obecné principy(válka,hlad),upřednostňuje morálku před užitečností

negativistické pojetí politiky:-politika chápána pouze jako uspokojení moci,lidé objekty manipulace

fundamentalistická politika:-přehnaně konzervativní směry,kt.trvají na dodržování idejí,spojeno s náboženstvím

 

politické strany

-dobrovolná sdružení občanů,podílejí se na polit.životě,jsou odděleny od státu,nesmějí se ozbrojovat

funkce:

zprostředkovatelská(most mezi lidmi a vládou)

socializační(diskuse,kompromis)

mobilizační(přesvědčování k účasti na volbách)

výběrová(polit.elita)

ústavní(fce při ustanovení vlády)

 

-politické strany se dělí podle ideologií a politického spektra

politické spektrum

 

 

 

Levice

Pravice

 

 

 

Priority

Sociální politika a jistoty

Podpora podnik.aktivit

Stát

Sociálně odpovědný a silný

Minimalizace kompetencí státu

Rovnost

Výsledků

Příležitostí

Člověk

Kolektiv

Jednotlivec

Ekonomie

St.ochranářství,regulace trhu

Liberalizace a deregulace

Ek.priority

Odstranění nezaměstnanosti

Snížení inflace

společnost

splynutí

Oddělení

 

 

ideologie

 

-soustava idejí,názorů,teorií,kt.se soustřeďují na problematiku společnosti

-doktrína=soustava vědeckých principů na konkrétní problém

-řeší 4základní fce:1)vysvětlovací-pomáhají vysvětlovat polit.události

                              2)hodnotící-poskytuje žebříčky hodnot

                              3)orientační-poskytuje vědomí identity-uvědomím si,že někam patřím

                              4)programová-nabízí základní rysy polit.programu

 

liberalismus

-preferuje polit.a osobní svobody

-omezuje moc státu

-od 17.st.v Anglii

-člověka chápe jako egoistu

-Hobes,Locke

2 směry:1)klasický=ekonomický

                  -vznik  v Anglii

                  -Adam Smith-myšlenka neviditelné ruky trhu,stát by neměl do trhu vstupovat,morální hodnoty jdou stranou

              2)moderní=sociální

                   -cílem je důraz na individuální svobodu,snižování nezaměstnanosti,stát zajišťuje daně,mezinár.obchod,…

 

konzervatismus

=zachování

-snaha přebírat způsoby chování z tradic

-staví se proti revolucím a reformám                

-zakl.Edmont Burke

-2 proudy:1)tradiční

                    -zdůrazňuje tradiční hodnotu,smíšená ekonomie,vychází z Burkeho

                 2)libertariánský

                    -tržní ekonomika,linie svobodného trhu,směr Margharet Thatcherové

 

křesťanská sociální nauka

-církev se ústy papeže vyjadřuje ke změnám společnosti

 

socialismus

-ideál spravedlnosti a bratrství

-kritizuje kapitalismus,kde se nedělí spravedlivě

-odmítá individualitu,vše má být plánováno státem

-ekonomicky zaměřen

-individuality se mají podřídit většině

-odmítá soukromé vlastnictví

-zdůrazňuje spolupráci a solidaritu v kolektivu

třídy:dělníci,rolníci,pracující inteligence

 

 

komunismus

-utopická ideologie

-vše ve společnosti lze rozdělit a naplánovat

-beztřídní společnost

-vize:člověku se rozděluje dle jeho potřeb

-odměnou za práci nejsou peníze,ale potřebná věc

-vývoj společnosti po spirále,zpět k prvopospolné spol.

-předchůdcem je socialismus

-Karl Marx,Friedrich Engels-zakl.komunistického hnutí,sepsali manifest

 

fašismus

-diktátorská forma vlády

-nacionálně-šovinistické hnutí-sjednocení vrstev

-souvisí s ním nacismus-nadřazenost jedné rasy,využívá davového chování lidí

-absolutní vláda

-3principy:jednota,autorita,povinnost

 

rasismus

-nerovnost lidské rasy,dovolává se biologických rozdílů

-nižší rasy znehodnocují rasy vyšší—likvidace nižších ras

-diskriminace:-právní,politická,ekonomická,společenská,kulturní

-vývoj:

1)Gobineau:rozdělil lidi na rasy dle hierarchie:bílá,žlutá,černá

2)Chamberlain:vyvyšuje árijskou rasu

3)Hitler:proti Židům,Romům,Slovanům

4)sociální darwinismus:přežívají silnější jedinci,slabší se likvidují

5)1951:dokument UESCO:lidé pochází z homo sapiens,jsou si rovni

6)1965:valné shromáždění OSN přijalo úmluvu o odstranění všech forem rasismu

7)JAR:arparteid-rozdělení dle ras,končí díky Mandelovi

8)USA:po 2.sv.v. se rasismus rozbujel,vycházelo to z otroctví černochů

 

nacionalismus

-propagace vlastního národa

-zakl.Herder(důraz na příslušnost k určitému národu), Massini

-radikalismus

 

anarchismus

-odmítá státní moc,právní řád

-svoboda jedince

-dělení:

1)individualistický-čl.prosazuje svoji individuální svobodu

Stirner

2)kolektivistický-čl.má mít svobody

Bakunin

 

-mutualismus-zakl.Proudhon:“Vlastnictví je krádež“

 

feminismus

-nejmladší ideologie

-usiluje o rovnoprávnost žen s muži

-gender.sociální aspekty pohlaví

-Mary Wollstonecraft-1972-„Obrana práv žen“

-volební právo:1893-Nový Zéland-první stát,1971-Švýcarsko-poslední stát

-cílem je šířit osvětu ohledně násil,potratů,..

 

enviromentalismus

-vztahy mezi společností a životním prostředí

-ekologické aktivity

 

Teorie vzniku státu

 

Archeologické nálezy dokládají vznik státu kolem r.6000přnl,psané a obrázkové hovoří o r.4000přnl.

Evropa-řecké polis-r.800-320přnl.

Moderní stát v Evropě-16-17stol.(oddělování veřejné moci od panovnické,vznik oblasti politiky a ekonomiky,byrokracie,daní,armády,…).Vznik prvních ekonomických teorií-merkantilismu a fyziokratismu.

 

Na vznik státu neexistuje jednotný názor.Existuje několik teorií:

náboženská: nejstarší výklad o vzniku státu,vychází z božského původu státu,respektive panovníka,kt.v něm vládne.Stát vznikl a existuje jako boží vůle a odráží v sobě boží dokonalost.

patriarchální: stát vznikl postupným rozšiřováním rodiny,státní moc monarchy odpovídá moci otce nad rodinou.

mocenská: pojetí státu je inspirováno přírodou a chápe stát jako vládu silnějšího nad slabšími.Předpokládá,že lidé jsou od narození náchylní k vládnutí nebo ovládání.

násilí: vysvětluje stát jako produkt uplatnění síly.

smluvní: stát vznikl smlouvou mezi lidmi,na základě které lidé zrušili přirozený stav ,zorganizovali se a založili stát.Každý občan se přitom zřekl části své suverenity ve prospěch celku.

 

Lidská práva

-práva fyzických osob,kt.vyplívají z pouhé příslušnosti  k lidskému rodu.týkají se oblastí,v nichž jedinec nemá podléhat kontrole státu,pokud zároveň respektuje zákony.Vyplývají z lidské přirozenosti a principů humanity.

-př.:právo na život,osobní svobodu a bezpečnost,rovnost lidí,svoboda pohybu a pobytu,právo shromažďování,zákaz mučení,…

-svoboda:stav bytosti jednající pouze ze své vlastní vůle,nezávisle na jakémkoli vnějším donucení.Vedle rozumu nejvyšší atribut člověka

-lidská pr.jsou:univerzální(platná pro všechny),nezrušitelná a nezcizitelná(nelze je odejmout),nepromlčitelná(nepřijdeme o ně nevykonáním),nezadatelná(nemůžeme se jich vzdát)

vývoj:

1215:anglická Magna charta libertatum-omezení pravomoci krále angl.barony

1776:Deklarace nezávislosti USA+1789:Deklarace práv člověka a občana-Francie---vycházejí z teze,že lidé jsou ve své přirozenosti nositeli práv nezávislých od st.moci a existujících nad státem

10.12.1948:Všeobecná deklarace lidských práv

1950:Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod