maturitní otázky, seminárky a referáty


Základy společenských věd - Využití znalosti psychologie v praxi

Autor: Michaela Řezáčová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

-chování=reakce ne vnitřní/vnější podněty

 

-PSY jako samostatná věda vzniká v pol.19.stol.

-1897:vzniká psychologická laboratoř v Lipsku(Wilhelm Wundt)

-k jejímu vzniku přispělo:

    a)rozvoj přírodních věd(biologie,fyzika)

    b)rozvoj metod a výzkumů(experimentální metody)

 

OBORY PSY

1)Základní obory(disciplíny):

  -patří sem takové vědy,které vysvětlují základní pojmy,metody PSY 

   a další

  -např.PSY osobnosti(definuje osobnost člověka)

           obecná PSY(definuje základní pojmy PSY)

           vývojová PSY(zabývá se vývojem člověka od početí-do smrti)

           sociální PSY(zkoumá vztahy mezi lidmi a dorozumění)

     

2)Aplikované obory(použité):

  -např.zoopsychologie

            PSY práce

            PSY obchodu

            klinická PSY

 

3)Hraniční obory:

  -zabývají se řešením společné problematiky u podobných oborů

  -např.pedagogická PSY(zkoumá psychologické podmínky výchovy                                        

            a vzdělání)

 

VÝZNAM PSY

1)Obecný význam:

  -pomáhá rozvíjet sama sebe a tím i pomáhat

  -pomáhá druhým lidem a s nimi se dorozumět

  -řešení vlastních problémů,ale i problémů ostatních

2)Odborný význam:

  -je základem pro určité profese    

 

PŘEDMĚT PSY

 

Duševní život                            Chování

(Psychika=Duše)                       (je vnější projev psychiky)

 

Duševní život

-pozorovatelné-vnějšně(extrospekce) a vnitřně(introspekce)

-PROŽÍVÁNÍ:a)nevědomí(tvořeno zážitky + a - ,které si neuvědomu-

                           jeme,ale již jsme je prožily-sny,hypnóza,spánek,…)

                        b)vědomí(vnitřní duševní děje,které si uvědomujeme,

                           patří sem-psych.procesy,psych.stavy,vlastnosti osob.)

                           -vzniká ve 2.-3.roce-SEBEUVĚDOMĚNÍ

 

Chování        

a)naučené-podmíněné(chůze,nucený pláč,…)

                 -vytvořené nápodobou

b)vrozené-reflexy(sací,polykací,…)

                 -pudy a instinkty

                 -biologické potřeby(mít hlad,sexuální žití,…) 

 

VLASTNOSTI OSOBNOSTI

-jsou stálé pro člověka typické charakteristiky jeho prožívání a

 chování

 

PSYCHICKÉ PROCESY

=určité děje v našem vědomí

a)Poznávací-abstraktní-myšlení

                    -názorné(smyslové)-čití a vnímání

                                                     -fantazie

b)Paměť

c)Motivace(=hnací síla)-city

                                       -vůle

 

 

 

PSYCHICKÉ STAVY

-jsou to jevy,které se vyznačují:

  a)krátkodobým rozpoložením člověka

  b)dlouhodobým rozpoložením člověka

 

PSYCHOLOGICKÉ SMĚRY

-vychází z filozofie

kolem r.1879-vznikla 1.psych.laboratoř v Lipsku(Wilhelm Wund)

Asocianismus(=ASO):

-1.směr konce 19.stol.

-počitky a představy jsou základními prvky vědomí člověka

-vysloveny asociační zákony(vybavují se představy)

-zákony:a)Primární-podobnosti a kontrastu(dvojník,velký,malý)

                               -dotyku v prostoru a čase(místo,na kterém právě

                                 jsme nám připomíná něco,co jsme zažili na

                                 podobném místě)

                               -příčiny a následku

                 b)Sekundární-novosti(čerstvě zažité věci)

                                         -častosti(jevy,které se často opakují)

                                         -živosti(co je citově zabarvenější,se lépe vy-

                                           baví) 

-JOHAN FRIDRICH HERBART-myšlenky středoškoláků

      -tzv.Herbartismus-vše je dané normou,za chyby okamžitý trest,…

      -stanovil 4 stupně vyučování:a)jasnost

                                                     b)asociace(spojení staré a nové látky)

                                                     c)systém

                                                     d)metoda(látka v praxi)   

 Gestaltismus:

=celostní(tvarová) PSY

-celek je více než části,které ho tvoří

-celek je vývojově prvotní

-zkoumání výzkumu vnímání+myšlení,vnímání+emoce

-Berlínská škola(vnímání+myšlení):KOFFKA,KOHLER,LEWIN,

                                                          WERTHEIMER

-Lipská škola(vnímání+emoce):KRUGER,SANDER

-Česká škola(vnímání):FRANTIŠEK KRATINA

 

 

Behaviorismus(=BEHA):

-vzniká v Americe

-BEHA nebo-li psychologie chování

-pokusy jsou prováděny na zvířatech

-zakladatelem byl JOHN B.WATSON

-další rozvoj na Neobehaviorismus(TOLMAN,SPENCER)

-učení novému chování na základě pokusu a omylu(odměna je v učení

 motivující prvek)  

-zkoumá myšlení,plány činnosti,city,vzájemné působení matky a

 jiných dospělých s dítětem

 

Psychoanalýza(=PSYANA):

=hlubinná PSY

-zakladatelem byl vídeňský lékař SIGMUND FREUD(léčil pacienty

 s duševními poruchami a zjišťoval u nich sexuální problémy)

       -sexualitu spatřoval už od narození(např.v prvním roce živ.-touhu

        uspokojuje sáním,dumláním prstů,…=orální stadium)

-ve struktuře osobnosti PSYANA rozšířila 3 části:

  a)“ONO“(=Id) je středem nevědomí

  b)“NADJÁ“(=Superego) je svědomí a výsledek výchovy

  c)“JÁ“(=Ego) je středem člověkova vědomí

-vznik Neoanalýzy-ERICH FROMM(knihy-„Umění milovat“,

  „Lidské srdce“)

-dcera ANNA FERUDOVÁ spolupracovala s Frommem

 

Ruská reflexologie(=RUF):

-I.P.PAVLOV-zkoumal základní nervové procesy(vzruch/útlum) a

 čin.vyšší nervové soustavy

   -vyšel z vrozených reflexů(mají význam pro člověka-když se narodí

     miminko,tak reaguje na základy těchto reflexů-sací,dýchací,…)

   -zkoumal způsoby učení se novým věcem

   -dělal pokusy s psy

-následovníci:VIRGOTSKYJ(zkoumal otázky myšlení+řeči a spojení

                       mezi nimi)

                       RUBINŠTEJN(napsal 1.velkou učebnici PSY,zabývá

                       se studiem determinace PSY)

-determinace:a)Biologická-genetika,žlázy s vnitřní sekrecí,CNS,vege-

                      tativní +oběhová soustava

                     -potřeby,momentální nebo trvalý psych.stav

                     b)Sociální-sociální učení,socializace,soc.role

-Gruzínská škola:následovníci Pavlova

         -TEPLOV-rozvíjel jeho myšlenku o reflexech

         -LURIA-zkoumal konflikty u lidí a různé patologické chování

         -LONTĚV-pokračoval ve výzkumu Virgotského,zabývá se vý-

          vojovou PSY   

 

Humanistická PSY(=HUPS):

-vznikla na nesouhlas psychologů na 2 předchozí směry

-vlastní zakladatelé jsou A.H.MASLOW+C.R.ROGERS

-A.H.MASLOW přehodnotil záporně dosavadní seznamy pudů a

  potřeb

     -vypracoval hierarchii potřeb

     -soustředil se na zkoumání zdravých lidí(bohaté zájmy,tvořivost,..)

-C.R.ROGERS vypracoval teorii vývoje a změny osobnosti

 

Transpersonální PSY(=TRP):

-STANISLAV GROF-Američan,který emigroval z ČR

-mimořádné stavy vědomí,které lze navodit meditací,drogami,hypnó-

 zou,autosugescí