maturitní otázky, seminárky a referáty


Základy společenských věd - Umění jednat s lidmi - komunikace

Autor: Daniela Bednářová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

komunikace = sdělování a přijímání informací, dorozumívání mezi lidmi

 

dělí se na:               1/ fyzická komunikace - když jsou obě strany přítomny

                        2/ sdělovací komunikace - když nejsou obě strany přístupny

 

 

3 typy komunikace:            1. meziosobní - 2 osoby mezi sebou

                                    2. skupinová - do 30ti lidí, např. školní vyučování

                                    3. masová (hromadná) - více než 30 lidí

                                                                             uskutečňována prostřednictvím tisku, televize, rozhlasu

 

 

proces komunikace má 4 složky:            1. komunikátor - osoba, od které přichází sdělení, informace

                                                            2. komunikant - osoba, která přijímá a dešifruje informace

                                                            3. komunika - obsah sdělení

                                                            4. účinek vyvolaný sdělením

 

 

formy:            verbální (slovní): pomocí řečí - mluvená (ústní), písemná, znaková

 

            neverbální (mimoslovní) -             projevy atentičtější, opravdovější

                                                            symbolika (panáček na záchodě, obrazová - dopravní značky)

                                                            gestikulace (gesta) - př. podání ruky, potlesk, kývnutí hlavou

                                                            mimika

                                                            signály

                                                            jednání - vyjádření úmyslu

                                                            zabarvení hlasu

 

komunikační kanál - cesta = na cestě může potkat komunikační šumy (hluk)

problém: komunikant neumí dešifrovat

 

komunikátor                                                                komunikant

        A                                    komunikační kanál                               B

                                    komunikační šumy

 

 

            ŘEČ

nejvyšší a nejběžnější forma lidské komunikace

jejím hlavním cílem je sdělování

                                     pojmenování věcí a jevů

                                     vytváření souvislostí (věty)

                                     účinek - exprese, prožívání

 

komunikace (řeč) je základem soužití a vzájemné spolupráce ve společnosti

diskuse = ve skupině nemluví jen 1 osoba, ale dává šanci k vyjádření i ostatním, upevňuje kolektiv

           

řeč       je produktem lidské kultury, historicky se mění a vyvíjí

            člověk se svou rodnou řeč učí od rodičů

 

fylogenetický vývoj řeči - vývoj od neartikulovaných zvuků po artikulovanou řeč

fyziologický vývoj řeči - vytváření řeči v procesu sociální nápodoby rodičů (dítě napodobuje rodiče)

                                       slova jsou spojována s nějakými jevy či předměty

 

mluvená řeč je tvořena mluvidly: hlasivkami se tvoří hlas a artikulací (vyslovováním) se hovoří řeč