maturitní otázky, seminárky a referáty


Základy společenských věd - Trestní právo

Autor: Daniela Bednářová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

souhrn právních norem o trestání fyzických osob za závažná provinění (trestní činy) proti společenským a individuálním zájmům

sankce postihující pachatele za závažné provinění = tresty

patří do veřejného práva, dělí se na hmotné a procesní

 

hmotné trestní právo -

                                zvláštní - vymezuje tzv. skutkovou podstatu trestních činů (přesné naplnění toho kterého           

                                               trestného činu)

                               téměř 200 druhů trestních činů - rozděleny do 12 kapitol, nazývaných hlavy - v trestním zákonu

                                v každém trestném činu přesně vymezena skutková podstata a sankce (trest) - rozpětí trestu                                 (dolní a horní sazba) (př. vražda 8 - 15 let otázka brutality, polehčující okolnost - lítost nad                             činem, přiznání viny, recidiva - opakování trestného činu

 

                                1. hlava -            Trestné činy proti republice (vyzvědačství, vlastizrada, ohrožení st. tajemství,                                                        hanobení republiky)

                             

                                6. hlava -            Trestné činy proti rodině a mládeži (bigamie, opuštění dítěte, zanedbání povinné                                               výživy, ohrožování mravní výchovy mládeže, podávání alkohol. nápojů mládeži)

 

                                7. hlava -            Trestné činy proti životu a zdraví (vražda, rvačka)

 

 

                               obecné - zabývá se např. podmínkami trestní odpovědnosti (co musíme zkoumat, či jestli jsou      

                               naplněny podmínky trestného činu: 1. naplnění skutkové podstaty

                                                                                                   2. vina - zda to byl úmysl či nedbalost

 

                                 2. jednání se považuje za úmyslné, jestliže pachatel chtěl porušit zájem chráněný zákonem  a                              jestliže věděl, že porušuje zájem chráněný zákonem

 

                                     pachatel jednal z nedbalosti, jestliže věděl, že může porušit zákon, ale spoléhal se na to, že                              k tomu nedojde = vědomá nedbalost

 

                                     pachatel jednal z nedbalosti, jestliže nevěděl, že může porušit zákon, ačkoliv to vědět měl či                                      mohl = nevědomá nedbalost

 

                                                                                                  3. eventuální důvody vylučující trestnost

 

                                  3. nezletilost (nedostatečný věk, do 15 let - mladiství, pak do 18 let poloviční sazba)

                                      nepříčetnost (např. duševní porucha - nemohl rozpoznat nebezpečnost nebo se nemohl                                                             ovládat)

                                      oprávněné použití zbraně v mezích zákonů, předpisů

                                      nutná obrana - jedná ten, kdo odvrací přímý nebo trvající útok

                                      krajní nouze - někdo odvrací nebezpečí (řidič pod vlivem alkoholu by vezl do nemocnice                                                                                                    osobu s infarktem)

 

                               

tresty a ochranná opatření:

9 druhů trestů:            1. odnětí svobody - nejvyšší na 15 let  X  výjimečný trest - umožňuje odnětí svobody až do                                        25 let nebo dokonce na doživotí (trest smrti zrušen 1990)

                                       podmíněné odnětí svobody - pachatel je na svobodě, ale nesmí spáchat žádný trestný čin

 

                                    2. ztráta čestných titulů a vyznamenání

                                   

                                    3. ztráta vojenské hodnosti - degradace na vojína

 

                                    4. propadnutí majetku - buď veškerý majetek nebo jen určitá část

 

                                    5. propadnutí věci - věc užitou při trestném činu nebo získanou při trestném činu

 

                                    6. peněžitý trest - od 2 000 - 5 000 000 Kč

 

                                    7. zákaz pobytu - na určitém místě - na 1 - 5 let

 

                                    8. zákaz činnosti od 1 - 10 let (např. řízení motorových vozidel)

 

                                    9. vyhoštění - pouze pro cizince,  kteří páší trestné činy na našem území

 

                                    polehčující okolnosti: přiznání, lítost, náhrada způsobené škody

                                    přitěžující okolnosti: brutalita, recidiva

 

účel trestu:            chránit společnost

                        zabránit pachateli v další trestné činnosti

                        výchovná funkce trestu - pokus o převychování pachatele

                        zabránit  recidiva (opakování)

 

vedle trestu existují ochranná opatření: ochranné léčby (sexuální léčba, protialkoholová,..) - většinou doplňky                                                                                                                                                      odnětí svobody

 

 

 

procesní trestní právo - zabývá se samostatným trestným řízením (procesem)

                                               

5 stádií trestního řízení: 1. přípravné řízení - shromažďování důkazů, vyšetřování (možnost vzetí do vazby,                                                                                 provedení domovní prohlídky atd.)

                                                                         přizvání nesmí být vynucováno a obviněný není dokonce ani povinen                                                                        vypovídat

 

                                                                         po shromáždění důkazů podá st. zástupce (jménem státu) obžalobu

                                                                         obviněný je obeznámen s obžalobou

 

                                       2. předběžné projednání obžaloby        

                                                                        už ne obviněný, ale obžalovaný

                                                                        vždy před soudem

                                                                        zpravidla proces u takového soudu, kde byl trestný čin spáchán

                                                                        (když to není závazný čin)

                                                                        když spáchal trestný čin v cizině - souzen tam

                                                                        neveřejné jednání

 

                                       3. hlavní líčení -            u soudu

                                                                        zpravidla veřejné (99%) nebo vyloučení veřejnosti (1%)

                                                                        st. zástupce přednáší obžalobu soudci, navrhuje výši trestu

                                                                        soudce rozhoduje o vině a výši trestu, vynáší rozsudek - veřejný, ústní

                                                                        každý obžalovaný má právo na zástupce - obhájce, advokát

                                                                        jednání může být přerušeno nebo zastaveno na čas

                                                                        vrátit a odročit až bude prokázáno to a to

                                                                       

                                                                       

                                       4. odvolací řízení -           když se pachatel odvolá nebo se odvolá st. zástupce

                                                                        když se odvolá (do 14 dnů) - rozsudek nenabývá právní moci

 

                                       5. vykonávací řízení -  za účelem vykonání trestu

                                                                        délka vazby se započítává do výše trestu

                                                                        tresty se zapisují do trestního rejstříku