maturitní otázky, seminárky a referáty


Základy společenských věd - Sociologie a kultura

Autor: Daniela Bednářová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

kultura - chápána jako nějaká zásadní odlišnost od přírody

              všechno to, co nevyrůstá z přírody, ale co vzniká činností člověka a společnosti

 

              v nejširším významu se považuje k. za jakoukoli tvůrčí činnost člověka a touto činností vytvořené hodnoty

              v užším smyslu se myslí kultura národů a skupin

              v nejužším vymezení je kultura - umění

 

znaky: není člověku vrozená, ale musí se ji naučit

            kultura jako celek je kolektivním produktem

            kulturní hodnoty se přenášejí z generace na generaci - kultura si zachovává určitou kontinuitu v čase

            je značně přizpůsobivá: mění se s dobou, časem, přizpůsobuje se lidem

                        (adaptivní, tzn. je schopná se přizpůsobovat změnám)

 

3 velké součásti kultury:            1. materiální kultura - př. kartáček na zuby

                                                2. duchovní kultura

                                                3. normativní normativní - společenské normy

 

1. materiální kultura -            oblast materiálního bohatství společnosti

                                    soubor jevů a procesů, které se vztahují k uspokojování materiálních potřeb člověka

                        nejdůl. prvky mat. k.:            prostředky používané v materiální výrobě (prac. nástroje, stroje)

                                                                   způsoby používání těchto prostředků (různé technologie práce s nástroji)

                                                            produkty určené k uspokojování výr. potřeb jednotlivce (př. televize, kartáček)

                                                            umělé materiální stav. prostředí (stavby)

 

2. duchovní kultura -             oblast duchovního bohatství společnosti

                                    soubor jevů, procesů, které se vztahují k uspokojování duchovních potřeb člověka

                                    soubor idejí, zvyků, zřízení, institucí, symbolů, představ, názorů apod., které se konkretizují                              do umění, vědy, filosofie, náboženství, práva a morálky

 

3. normativní kultura - společenské normy, které se odrážejí v morálce, právu

                                     společenské normy = obecná i konkrétní pravidla, vzorce chování

                                     nejsou neměnné, mění se spolu s dobou a zvyklostmi

                                     některé normy platí pouze ve vymezené skupině = skupinové normy = subkultura (kultura                                                                                                                                                          uvnitř kultury)

 

funkce kultury:

1. tzv. humanizační (civilizační) f. - má za úkol člověka zcivilizovat ("polidštit")

2. poznávací, výchovná,  výchovně - vzdělávací

3. socializační = má za úkol začlenit člověka do společnosti

4. normativní - společenské normy

5. akumulativní - dává dohromady nové věci v kultuře (viz. nový směr, proud)

6. zábavná - spojena s odreagováním se, s odpočinkem, rozptýlením

7. kompenzační

proces osvojování kultury = enkulturace

 

masová kultura: znaky:            snadno přístupná, dostupná a vlastně i určená co nejširšímu okruhu lidí - bez rozdílu

                                                nenáročnost, přístupná (snadno ji člověk pochopí)

                                                neindividuální (neosobní)

                                                neutrální (líbivost) - nesmí jít do extrémů

                                                běžná, jednotvárná

                                                laciná, podbízí se

                                                standardizace - stejnost, totožnost toho, co je předkládáno

 

je spojena s 18. a 19. stol. s obdobím prům. revoluce v Z Evropě a S Americe

základní podmínky vzniku a formování masové kultury byly - industrializace = vznik a růst prům. výroby

                                                                                                           urbanizace = koncentrace hodně lidí na 1 místo

 

šíří se prostředky masové komunikace = masmédia (rozhlas, televize)

kultura: i konfekční výroba (hodně kusů - př. džíny)  X  zakázková výroba

nevýhody, kritika: 

            na nejnižší úrovni - aby rozuměl jak intelektuál, tak žena v domácnosti, musí se podřídit ženě v domácnosti

            oddechová záležitost

            nepodněcuje myšlení, vede k pasivitě

            otupuje lidské cítění (viz časté násilné a brutální scény)

            vede k napodobování (viz malé děti)

            je povrchní (neváží si skutečných hodnot života)

 

výhody, obhajoba:

            prostředek k uvolnění člověka, k odpoutání od běžných starostí

            způsob trávení volného času

            zdroj nových informací, zkušeností