maturitní otázky, seminárky a referáty


Základy společenských věd - Psychologie hry, učení, práce a tvůrčí činnost

Autor: Petr Čech

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Aktivace
- Uvedení organismu do vnější nebo vnitřní činnosti
- Stupeň intenzity činnosti (klesající i rostoucí tendence)
Stupeň aktivace
1. Nejvyšší - citová reakce (afekt)
2. Soustředěná pozornost
3. Uvolněné bdění
4. Dřímota
5. Spánek
6. Koma
7. Nejnižší - smrt

Činnost
- Vnější projev aktivace
- Souhrn rozmanitých výkonů, každá navenek projevená aktivita
Jednání
- Vědomí nebo volný projev vnější aktivace (užší než činnost)
Chování
- Jednání, hodnocené ze společenského hlediska

Aktivační činitelé
- Všechno, co vede k aktivitě člověka
- Uvědomělý zdroj aktivace = pohnutka (motiv)
Motiv
1. Vnitřní (autogenní) - vyplývající z osobnosti
2. Vnější (heterogenní) - požadavky okolí, školy, práce a rodičů
1. Biologické - naše pudy, potřeby
2. Společenské
3. Osobní - zájmy, sklony, zvyky, životní plány a ambice

Hra
- Individuální, kolektivní činnost, která není utilitární (užitková)
- Děláme pro vlastní potěšení, samovolná a spontánní
- Vychází z vnitřní potřeby a svobodného rozhodnutí
- Silná citová zainteresanost s velkým podílem fantazie

Teorie hry
1. Teorie energetického nadbytku
- Hra spotřebovává přebytečnou energii
2. Teorie relaxace
- Ve hře regenerujeme a obnovujeme své síly
3. Teorie přípravného cvičení
- Úkolem hry je cvičit činnosti, které budou v životě potřebné
4. Teorie atavismu
- Ve hře se projevují činnosti, kterými lidstvo procházelo ve svém vývoji
5. Teorie náhradní funkce
- Hra umožňuje realizaci sama sebe, své osobnosti oproti zaměstnání
6. Teorie funkční a příjemná
- Hra má být libá a příjemná, kterou konaná činnost podporuje

Klasifikace (druhy) her
1. Manipulační
- Zacházení s předmětem
- Pro rozumový vývoj dítěte
2. Pohybové
- Podstatu tvoří pohyb
3. Tématické
- Hry na něco
- Děti v nich sehrávají různé role
- 3 aspekty
- Dítě stejnou roli hraje pokaždé jinak
- Předměty, které používá mají symbolický význam
- Mají vědomí, že je to jen hra
4. Konstruktivní
- Výsledkem je nějaké dílo (podle vzoru či fantazie)
- Rozvíjí přesnost, představivost a systematičnost
- Děti by měly být vedeny k dokončení díla a kritickému posouzení
5. Didaktické
- Vedou k určité výchově

Učení
- Širší význam - každé obohacování individuální zkušenosti během života, vyvolává trvalejší změny v chování (u člověka i zvířete)
- Užší význam - záměrné a systematické získávání vědomostí, návyků a dovedností (pouze u člověka)
Fáze - k učení nedochází naráz, jedná se o cestu, která má časový průběh
1. Motivační
- Důvody (proč) se učit
2. Poznávací
- Proniknutí do učebního materiálu a získání informací
- Hledání řešení daných problémů
3. Výkonná
- Pochopení a vyřešení problémů
- Zařazení do systému a soustavy
4. Kontrolní
- Prověřování správnosti řešení (zkoušení)

Druhy učení
1. Intelektuální - osvojování vědomostí (pamětně, myšlením)
2. Motorické - tělesný pohyb
3. Sociální - osvojování společenského chování

Kvalitu učení ovlivňují také: tělesný a psychický stav, volní vlastnosti, motivace, prostředí, vztah k látce, délka učení, opakování, činnost předcházející i následující. Čím delší je odpočinek po učení, tím lepší je vybavování. Čím větší časový odstup od jednotlivého opakování, tím lepší je výsledek učení.

Práce
- Je to vědomá činnost zaměřená na vytváření hmotných a duchovních hodnot
- Je to nejvlastnější potřeba
- Teoreticky člověk pracovat chce (v principu)

Faktory ovlivňující výsledek práce
- Náročnost
- Osobní předpoklady (charakter, volní vlastnosti, aspirace - touha po dosáhnutí)
- Únava - snížení energetické výkonnosti člověka
Význam

1. Vytváření hodnot a statků
2. Přispívá k rozvoji psychiky
3. Vede k vzájemné spolupráci
4. Stála u zrodu řeči (v pravěku)

Tvořivá činnost
- Daný problém řešíme novým způsobem, ne na základě zkušenosti
- Nejvyšší projev lidského ducha
Předpoklady
- Osobní předpoklady
- Speciální schopnosti
- Zájem
- Tvůrčí fantazie
- Angažovanost celé osobnosti

Fáze
1. Příprava - přemýšlení o věci
2. Inkubace - zrání
3. Inspirace - počáteční impuls k činnosti
4. Realizace - vlastní průběh činnosti

Faktory
1. Fluence - schopnost pohotově vytvářet psychické produkty (číselné, myšlenkové, asociační, figurální, exprese)
2. Flexibilita - pružně bez stereotypů
3. Originalita - původnost
4. Senzibilita - citlivost
5. Tvořivá osobnost
- Silná potřeba tvořit
- Odvaha riskovat
- Víra v úspěch