maturitní otázky, seminárky a referáty


Základy společenských věd - Počátky křesťanského fil. myšlení - patristika, scholastika

Autor: Daniela Bednářová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

1.         OBDOBÍ PATRISTIKY (1. - 8. stol. n. l.)

období raného středověku

pater = otec, učení církevních otců jako velkých autorit

 

1. a 2. stol. - období spojeno s obranou, obhajobou křesťanství (apologetika)

k. nebylo ještě uznáno jako právoplatné - až r. 313 - císař Konstantin zrovnoprávnil křesť. ediktem Milánským

 

3. - 4. stol. - vytváření dogmat = náboženských pravd

dogma např.:             trojjedinost Boha - je 1, ale vystupuje ve 3 osobách (Otec, Syn, Duch)

                        vše pochází od Boha - Bůh stvořil svět a je jediná skutečnost

                        zmrtvýchvstání Krista

 

5. - 8. stol. -             systematizace vytvořených pojmů, uspořádání náb. pravd

 

 

AURELIUS AUGUSTINUS = SV. AUGUSTINUS (354 - 430)

narozen v S Africe

mládí prožil v Kartágu (údajně bouřlivě - podléhal rozmařilostem)

studia v Kartágu, učitel řečnictví, právník

pod vlivem myšlenek se začal zajímat o filosofii (v pozdějším věku se dal pokřtít)

radikálně změnil zp. života, stal se knězem

 

dílo:     O Boží obci

            Vyznání

 

Bůh je podle něho nejvyšším principem a zdrojem světa

Bůh stvořil svět z ničeho ( X  antická fil.)

Bůh je nejvyšší pravdou, dobrem a krásou

Bůh vše řídí

čím víc člověk ve světě pozemském trpí, tím víc se má pak lépe v Království Božím )tam se mu dostane Boží blaženosti)

Bůh dává člověku v pozemském životě hmotné statky - je na každém, jak jich bude užívat - zda správně, či nikoli

bude - li je užívat správně a s rozumem, může obdržet statky lepší a větší - nesmrtelnost v Království Božím

 

apologetika:             Justinos

                        Theophilus

 

křesťanství spjato s Ježíšem - mesiáš, spasitel světa

o jeho životě se dovídáme ze 4 spisů z Nového zákona (evangelia) - napsali je 4 apoštolové - Marek, Matouš, Lukáš, Jan

Ježíš se narodil v Jeruzalémě, Herodes se ho bál, protože měl na lidi velký vliv - uzdravoval lidi

Herodes nechal vyvraždit 5000 neviňátek

Ježíše udal 1 z jeho učedníků - Jidáš (zradil ho za 30 stříbrných grošů) - Ježíš to věděl

Ježíš odsouzen Pilátem Pontským - římský místodržitel

na hlavu mu dali trnovou korunu

INDI - Ježíš Nazaretský král židovský

přibit na kříž, sám si ho nesl - pomalá a bolestná smrt

3. den vstal z mrtvých

apoštolové měli dál šířit jeho myšlenky

 

 

2.        FILOSOFIE OBDOBÍ SCHOLASTIKY (9. - 15. stol.)                                             

schola = škola z latiny

obrana církevních dogmat

scholastika se vyučovala na středověkých církevních školách při klášterech

od 12. stol. i na univerzitách (Oxford, Sorbonna, Heidelberg, Lipsko,..)

východisko: Písmo svaté, Platónovy ideje

 

TOMÁŠ AKVINSKÝ (1225 - 1274)
narozen blízko Neapole

studium teologie na neap. univerzitě

pocházel ze šlechtické rodiny

brzy vstoupil do dominikánského řádu

působil jako učitel (označován "andělský učitel")

 

dílo: velké množství spisů (asi 34 svazků)

 

názory: člověk je schopen rozumovým poznáním proniknout k podstatě věci - "uchopit" podstatu věcí

tím pádem má možnost poznat Boha, ale už si neumí odvodit, jaký Bůh je a podstaty jeho činů

přesto mu může být poznání zprostředkováno zjevením - světlem boží milosti

obhajuje harmonii mezi vírou a věděním

 

 

VZNIK MNIŠSKÝCH ŘÁDŮ

ve 13. stol.

zdroj středověké církevní vzdělanosti

žebravé řády -            františkánský řád -            vznik 1208, založen Františkem z Assisi

                                                            cíl: cesta naprosté chudoby, cesta následování utrpení Krista

                                                            motto: "Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě."

                                                            zájem o přírodní vědy

 

                        dominikánský řád -            založen sv. Dominikem

                                                            zaměřen na rozum, hájit církev proti kacířům

                                                            služebníci sv. inkvizice - vznik 1215

                                                            T. Akvinský, G. Bruno

 

oba řády se přes svůj přínos často staly překážkou skutečného pokroku

církevní otcové nebyli ve všem jednotní

provázen sporem o univerzálie - jediný čs. řád a sporem nominalismu a realismu -

přeli se o to, zda jako původní, skutečné a reálné je považován člověk či obecná kategorie člověčenskost

realisté - nejdříve obecné pojmy, člověčenskost (lidskost)  X  člověk

nominalisté -             prvotní a reálně existují pouze jednotlivosti, hovoří o jednotlivosti jednotlivých věcí

                        nejdříve jednotlivosti, pak až obecné věci

 

 

ANSELM z CANTERBURY (11/12. stol.)

italský mnich, arcibiskup, filosof

raná scholastika

 

 

BONA KENTURA (13. stol.)

františkánský mnich

vrcholná scholastika

 

 

WILIAM OCCAM (14. stol.)

Angličan, někdy považován za posl. scholaktika

to, co nelze poznat, není, církev by se měla věnovat pouze svému poslání a ne politice

nominalista