maturitní otázky, seminárky a referáty


Základy společenských věd - Peníze v tržní ekonomice (2007)

Autor: Zuzana Kadavá

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

podstata a vznik peněz

-peníze jsou zvláštní druh zboží,kt.se používá k usnadnění směny zboží

stádia:

naturální směna

-směna dostatku za nedostatek

 

všeobecný ekvivalent=primitivní platidlo

-vzácné věci-jantar,sůl,slonovina

-drahé kovy

-snadno se dělí,dlouho vydrží,malý kousek má velkou hodnotu

 

-první zlaté peníze:-3000let v Egyptě

-zlaté mine:-7.stol

zlata bylo málo a obrušovalo se—slitiny s různým množstvím zlata

 

-papírové peníze:2.pol.17.stol.jako směnka

                            v 18.sto.se používaly hl.ve Francii

-peníze musejí být kryty zlatem—zlatý standart(bankovky jsou v trezoru ve zlatě ve stejné hodnotě)

 

-ve 30.letech je standart zrušen—bankovky mají být kryty službami,zbožím,majetkem,..

-standart pouze na mezinár.trzích,končí 1971(USA)

 

 

podstata peněz

plní 3základní funkce:

 

1)prostředek směny

a)jako oběživo zprostředkovávají oběh zboží

b)jako platidlo umožňují platit závazky,pohledávky,provádět finanční platby

 

2)zúčtovací

-jako míra hodnoty k oceňování směňovaného zboží,služeb,…porovnává se,kolik co stojí

 

3)uchovatel hodnoty

a)jako prostředek akumulace při zvětšování kapitálu firem

b)jako prostředek úspor domácností při vytváření zdrojů na nákup spotř.zoží a služeb

 

-mezinárodní platidlo

 

formy peněz

mince ze slitin

papírové peníze vydávané centrální bankou

depozitní-uložené v bance na účtech

termínované despozity

obligace,cenné papíry

 

 

bankovní soustava

.soustava finančních institucí,jež se zabývají bank.operacemi

-základ finančního systému tržní ekonomiky

tvořena dvoustupňovým systémem:

centrální bankou

komerčními bankami

specializovanými finančními institucemi(spořitelny,..)

 

 

 

 

centrální banka

-instituce zřízená vládou

-na vládě nezávislá

-v ČR—ČNB(česká národní banka)

orgány: bankovní rada(guvernér,2viceguvernéři,4vedoucí pracovníci)

 

fce:

1)banka bank

-slouží všem bankám jako banka

2)emisní

-právo vydávat peníze do oběhu a stahovat je

3)banka státu

-provádí finanční operace vlády

-poskytuje státu úvěr

-může prodávat státní obligace

4)kontrolní

-kontroluje hospodaření komerčních bank

-zajišťuje stabilitu

5)správa devizových rezerv

-kurz měny vůči svět.penězům

6)regulační

-provádí měnovou politiku země

 

nástroje ČNB:

1)politika povinných minimálních rezerv

-min.rezerva=peníze,kt.musí mít banka v pohotovosti,aby byla schopná je hned vyplatit

2)politika diskontních sazeb

-úrok,za kt.ČNB půjčuje ostatním bankám

3)operace na volném trhu

-prodej státních dluhopisů

 

měnová politika

1)expansivní

 -roste množství peněz v oběhu

-snižují se úrokové sazby

-inflace a poptávka rostou

-nezaměstnanost se snižuje

-startuje ekon.růst

2)restriktivní

-rostou úrokové sazby

-snižují se peníze v oběhu

-pokles poptávky a inflace

-nezaměstnanost roste

 

 

komerční banky

=obchodní banka

-nejpočetnější složky naší bank.soustavy

-cílem je dosažení zisku

-poskytují úvěry fyz.a práv.osobám

-přijímají vklady

-bezhotovostní platební styk

-obchod s cennými papíry

-směnárenské služby

-depozitní služby

 

musí být autorizována:min.výše zákl.jmění,odborné předpoklady managementu,obchodní záměry

-př:KB,Česká spořitelna,ČSOB,..

 

 

činnost komerčních bank

operace

1)aktivní

-spočívají v půjčování peněz bankou podnikatelům a jednotlivým občanům—úvěrování

-investice do cenných papírů,vklady a pohledávky u jiných bank

2)pasivní

-přijímání peněžních vkladů

-banka nabízí ochranu peněz a úroky

-banka vystupuje v pozici dlužníka

3)zprostředkovatelské

-převody z účtu na účet

-služby zákazníkům

-poradenská a konzultační činnost

-bezhotovostní platební styk

-směnárenské služby

 

burzy

-místa pravidelného shromažďování osob,které je zvláštním způsobem organizováno(místo a doba stanoveny předem),kde se obchoduje podle zvláštního zákona a burzovních předpisů

-obchoduje se zde prostřednictvím makléřů-zprostředkovatelé obchodů na burze

 

rozlišujeme podle předmětu obchodování:

burzy cenných papírů-obchod s cp a zahraničními měnami

burzy zbožové-obchod se zbožím,kt.má standartní  jakost(obilí,ropa,..)

burzy lodního prostoru-pronájem lodi a volného lodního prostoru

 

cenné papíry

=listina představující určitý nárok vlastníka vůči tomu,kdo tento cenný papír vystavil

-ztělesňuje určité majetkové právo toho,kdo jej vlastní

=aktiva,investice

 

nominální hodnota=hodnota na cp uvedená

tržní hodnota=cena,za kt.lze cp na trhu prodat,nižší než nominální

-pevně stanovenou částku má dluhopis

 

emitent-vydává cp(př.stát)

komitent-vlastník akcie

 

dělení cp

1)podle podoby

a)listinná-fyzicky existující

b)zaknihovaná-fyzicky neexistující,ale je

2)z hlediska převoditelnosti

a)na majitele-darem,děděním

b)na jméno-na cp je uvedeno jméno,komu patří

c)na řad-evidence na dobu(př.1989-2001Novák)

3)podle druhu zisku

a)úrokové-přináší stály zisk(důchod,dluhopisy,..)

b)proměnlivý důchod=výnosové(akcie,dividenda)

c)neúročené cp(šeky,losy)

4)dle místa obchodování

a)veřejně obchodovatelné cp(burza)

b)neveřejně obchodov.cp(obchod v rámci jedné firmy)

5)podle vydavatele cp

a)veřejné cp(stát,obec,a.s.,..)

b)soukromé(právní osoba)

6)z hlediska emise

a)hromadně vydávané cp(akcie

b)individuální(směnka)

 

druhy cp

dluhopisy,akcie,směnky,šeky,podílové listy,náložní listy,skladištní listy

 

dluhopisy

-cenný papír ,ve kt.majitel požaduje splacení dlužné částky a vyplacení úroků(výnosů)

-nutno dodržet stanovené datum

-obsahuje:

označení vydavatele,nominální hodnotu,jméno vlastníka,úroky,datum

-typy:

1)pokladniční poukázka

-krátkodobý státní dluhopis

-eminuje stát

-nízká výnosnost

-malá rizikovost

2)obligace

-státní,firemní,podnikové,komunální

-eminuje město

-levnější úroky

-na 3-5let

3)vkladové certifikáty

-vydává banka

-cenné papíry na jméno

rizikové

4)hypoteční zástavní listy

-jde o nemovitosti(nemovitost jde do zástavy)

 

akcie

-nejrizikovější cp

-vydáváno akciovou spol.

-opravňuje vlastníka(akcionáře) vykonávat práva společníka a.s.:účast na valné hromadě,právo na dividendy(podíl ze zisku),podíl na likvidačním zůstatku

-druhy:

1)kmenové

-bez zvláštností a omezení

2)prioritní

-kdo je vlastní,má větší právo na dividendum,ale menší pravomoce(př:zákaz rozhodovat)

3)zaměstnanecké

-akc.spol. je věnuje svým zaměstnancům

-5%zákl.jmění

-většinou za odměnu

-právo hlasovat,ale při ochodu je vrací

 

směnky:

-cenný papír,obsahující písemný dlužnický závazek

-krátkodobý cp

-snadno se falšuje a vymáhá

-obsahuje:částku,emitenta,datum,čas,místo vyplacení

-dělení:

1)vlastní

-výstavce  se zavazuj,že sám zaplatí směnečnou sumu

2)cizí

-výstavce v nich přikazuje třetí osobě,aby zaplatila směnečnou sumu(př:notář)

 

šeky:

-cp,který okamžitě přikazuje vyplatit peníze

-těžko se zjišťuje,zda jsou kryté

-časově omezené

-dnes už se moc nepoužívají(Česká spoř.)

 

 

 

konvertibilita měny

-tržní ekonomika má vztahy se subjekty v cizích zemích—je třeba uvažovat,jaké má postavení měna určitého státu k ostatním zemím

-jde o to,zda je možné měnu určitého státu volně vyměnit za měnu jiných zemí

=volná směnitelnost měny,neexistují žádné limity pro nákupy této měny a obchody s ní

-konvertib.měna je např:amer.dolar,euro,libra,frank

 

ČR:

-platí vnitřní konvertib.koruny

-korunu nemůžeme ve světě volně směńovat,ale můžeme si doma nakoupit peníze cizích států za koruny

 

kurz měny

-cena měny vyjádřená poměrem k cizí měně

-utváří se na devizovém trhu na základě nabídky a poptávky ekon.subjektů

-ceny valut a deviz jsou uváděny v kurzovním lístku ČNB

 

inflace

-měna ztrácí svoji hodnotu

-dlouhodobě se zvedají ceny statků a služeb

-=dlouhodobé zvýšení cenové hladiny

-měří se každý měsíc nebo 1/4letí,a celoročně

-způsobuje ekon.nerovnováhu:

draho-lidé nenakupují-snížení výroby-propouštění lidí-málo se kupuje-propouštění lidí—inflační kolotoč

-důsledky:

snížení kupní síly peněz,snížení mezd,nejistota v rozhodování podnikatelů,rostou soc.nepokoje,klesá kupní síla obyv.,znevýhodnění věřitele

-měření:

-index spotřebitelských cen-velikost změny výdajů domácností na nákup spotřebního koše statků a služeb oproti výchozímu roku—míra inflace

 

dělení:

1)mírná inflace(0,1…10%)

-růst cen

-peníze ztrácí hodnotu,ale stále plní svoji fci

-není tak vážná

-peněžní systém stále funguje

2)pádivá(10…100%)

-znehodnocení peněz

-nezdravý vývoj ekonomiky

3)hyperinflace

-rozpad peněžní soustavy

-peníze neplní ekon.fci

-naturální směna

-obrovská nerovnováha

-př:Argentina

 

příčiny:nerovnováha mezi nab.a popt.,technologické změny,změna mzdy

 

 

deflace

-ceny statků a služeb klesají

-může to být i cílený program vlády

-snížení ceny-více nakupujících-větší výroba-lidé se i zadluží-zvyšování úroků z úvěrů