maturitní otázky, seminárky a referáty


Základy společenských věd - Peníze, bankovní soustava hospodářský růst

Autor: Petr Čech

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Peníze patří k jednomu z největších vynálezů v dějinách lidstva. Díky penězům se umožnila rychlá a jednoduchá směna zboží a obchodování. Významnou měrou přispěly k vývoji lidské společnosti. Nahradily naturální směnu za směnu peněžní, která umožnila efektivní fungování trhu a vede k úsporám ekonomických i přírodních zdrojů.
Peníze jsou zvláštním druhem aktiva, které plní několik funkcí
1. Prostředek směny
- Schopnost obchodování
- Ochota všech subjektů na trhu je přijímat k úhradě závazků
- Oběživo (papírové bankovky, mince)
- Bankovní peníze (peníze na účtech sloužící k bezhotovostnímu placení)
2. Míra hodnoty (zúčtovací jednotka)
- Schopnost peněz působit jako míra ocenění všech ostatních statků a služeb
- Nástroj k porovnávání hodnot
3. Uchovatel hodnot
- Uchovávají hodnoty v čase (pozor na inflaci)

Vlastnosti peněz
1. Nulová elasticita subjektu
- nedají se nahradit žádným statkem bez omezení
2. Nulová elasticita výroby
- Pouze vláda může zadávat jejich výrobu
3. Dokonalá likvidita
- Při směně nemusíme vynaložit další dodatečné náklady za použití peněžní směny

Kvazipeníze
- Zastupují peníze skutečné
- Dlouhodobé vklady, cenné papíry

Poptávka po penězích - důvody k držení peněz
1. Transakční motiv
- Chceme provádět směnu
2. Opatrnostní motiv
- Vždy si přejeme mít při sobě nějakou zásobu peněz
3. Finanční motiv
- Peníze představují pro jednotlivé subjekty formu bohatství

Graf závislosti poptávky po penězích na úrokové sazbě

Nabídka peněz
- V tržním hospodářství je oběh peněz založen na neplnohodnotných penězích na mezním oběhu (možnost chyby)
- Vývoj důvěry v peníze je závislý na peněžní politice, kterou sleduje vláda a centrální banka
- Závisí na regulačních opatřeních vlády a centrální banky (vývoj úrokové sazby, monetární báze)

Bankovní peníze
- Úvěrová kreace peněz - množství bankovních peněz vypočítáme prostřednictvím multiplikované expanze bankovních vkladů, vyplývá ze zákonných rezerv centrální banky (např. ze 100Kč vnikne 1000Kč bankovních)
- Banka vytváří peněžní bázi složenou z oběživa a z bankovních rezerv
- Nabídka a poptávka po penězích určuje společně úrokovou sazbu rovnováhy na trhu peněz

Bankovní soustava
1. Centrální banka CB (pouze jedna, sdružují se zde bankovní rezervy)
2. Komerční banky KB (Obchodní, IPB, Agrobanka, Česká spořitelna)

Centrální banka
- Je řízena vládou
- Reguluje nabídku peněz
- Podmínky poskytování úvěrů
- Dozírá na činnost ostatních komerčních bank
- Právo vydávat peníze (emise)
- Provádí finanční operace vlády
- Zpravuje měnové rezervy státu
- Zabezpečuje stabilitu vývoje nabídky peněz a reguluje úvěrovou politiku komerčních bank

Nástroje Centrální banky
- Změny ve výši minimálních povinných bankovních rezervách
- Operace na otevřeném trhu (nákup a prodej státních obligací)
- Změny diskontní sazby
- úroková sazba, za kterou půjčuje CB peníze KB
- informační funkce v mezinárodních ukazatelích
- zvýšení má protiinflační následek (peníze jsou příliš drahé => nepůjčují se

Komerční banka - typy operací
1. Aktivní bankovní operace
- Půjčování peněz na úvěr
2. Pasivní bankovní operace
- Přijímání vkladů
3. Zprostředkovatelské bankovní operace
- Převody financí z účtu na účet
- Pronajímání trezorků

Banky vydělávají na bankovním rozpětí => rozdíl mezi úrokem za úvěr a vklady

Hospodářský růst
- Jedná se o proces, jímž se zvyšuje schopnost NH vyrábět statky a služby
- Vyjadřuje se prostřednictvím reálného HDP na jednoho obyvatele

Zdroje hospodářského růstu
- Přírůstek nabídky pracovních sil (počet obyvatel + migrace)
- Přírůstek fyzického kapitálu
- Zvyšování investic do lidského kapitálu30 (vzdělání, rekvalifikační kurzy)
- Technický pokrok (možnosti efektivnějšího využití kapitálových i lidských zdrojů)
- Řízení organizace výroby (příprava lidí na povolání, vědecké metody řízení)
- Úspory v rozsahu výroby a ze specializace (čím více výrobků, tím jsou levnější)

Hospodářský růst je výsledkem působení všech těchto faktorů, ale priorita se dává těmto třem:
- Přírodní zdroje
- Úroveň práce
- Výše kapitálu
Hospodářská politika státu může ovlivňovat růst ekonomiky nejrůznějšími opatřeními (př. Přístup ke kapitálu, úroveň školství)

Hospodářský cyklus
Jedná se o nesoulad mezi potencionálním produktem a skutečným produktem národního hospodářství.
Má čtyři základní fáze:
1. Expanze (konjuktura)
2. Vrchol
3. Recese (deprese, krize)
4. Sedlo
Recese může mít i podobu deprese. Po dvě po sobě následující čtvrtletí HDP klesá a je-li tento pokles větší. Pokud je tento pokles strmý, hovoříme o krizi.

Okunův zákon - každá 2% poklesu skutečného HDP vůči potencionálnímu, znamenají zvýšení nezaměstnanosti o 1%.

Příčiny hospodářského cyklu
1. Teorie vnitřních příčin (Keynesiánská teorie)
Výkyvy způsobuje kolísání agrární poptávky, který následně vede ke kolísání HDP a zaměstnanosti (nezaměstnanosti). Pokles agregátní poptávky je spojován s pesimistickým očekáváním, které podnikatele vede k omezování investiční výstavby (jsou najistí, raději nebudou investovat)
2. Teorie vnější (Monoteistická teorie)
Za rozhodující zdroj cyklických výkyvů se považuje nesprávná peněžní a měnová politika státu. (nezasahovat do tržní ekonomiky, ona se sama udrží)