maturitní otázky, seminárky a referáty


Základy společenských věd - Makroekonomie - výkonnost národního hospodářství

Autor: Autor neznámý

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Makroekonomie studuje chování národního hospodářství jako celku.
Ukazatele : hrubý důchod, hrubý národní produkt, zaměstnanost, inflace

Při oceňování výkonnosti NH (národního hospodářství) vystupují tyto cíle (tvoří hospodářskou politiku státu) :
- úroveň a tempo růstu celkového produktu
- vysoká míra zaměstnanosti
- nízká míra inflace (stabilita cenové hladiny)
- vyrovnaná bilance zahraničního obchodu (vývoz = dovoz)

Agregátní poptávka a nabídka se vyjadřuje pouze v peněžní podobě. Vyjadřujeme zde veškeré statky a služby ekonomiky státu - národní produkt.
graf

Agregátní poptávka představuje celkové výdaje v ekonomice (domácností, firem, vlády)

Agregátní nabídka
graf

Potenciální produkt označuje národní produkt vytvořený při plném využití práce a kapitálu a ekonomických zdrojů - označuje udržitelnou míru možného využití ekonomických zdrojů
graf

Výkonnost národního hospodářství
- měření hrubého domácího produktu a národního důchodu
- největší význam má HDP

Používáme veličiny :
a) toky (dvousměrné veličiny, změna stavu za určitou dobu)
b) stavy (oceňují velikost zdrojů)

HDP = hrubý domácí produkt
HDP - celková peněžní hodnota toku statků a služeb vytvořená za dané období výrobními faktory v národním hospodářství (naši občané i cizinci u nás)
Hlavní složky tvořící HDP
1. osobní výdaje na spotřebu (statky dlouhodobého užití, statky krátkodobého užití, služby)
2. hrubé soukromé domácí investice (fixní investice firem, změny stavu zásob, fixní investice do bytové výstavby)
3. vládní výdaje na nákup statků a služeb
4. saldo obchodní bilance (hodnota vývozů - hodnota dovozů)

Pokud počítáme tyto 4 složky používáme produktovou metodu
Důchodová metoda (důchody či náklady jako zdroj hrubého národního důchodu)
Důchody či náklady na nákup výrobních činitelů
1. mzdy a platy
2. renta (např. nájem z pozemku)
3. čistý úrok
4. zisky

Položky, které nemají povahu důchodů výrobních činitelů :
1. odpisy
2. nepřímé daně z podnikání
celkový tok výdajů na finální statky a služby
HDP = HND celkový tok důchodů výrobních činitelů + odpisy a nepřímé daně

Produktová metoda = Důchodová metoda

Produktová metoda :
HDP = C + I + G + X
C - osobní výdaje na spotřebu
I - hrubé soukromé domácí investice
G - vládní výdaje na nákup statků a služeb
X - saldo obchodní bilance

Důchodová metoda :
HND = W + R + Int + P + D + IBT
W - mzdy a platy
R - renta
Int - čistý úrok
P - zisky
D - odpisy
IBT - nepřímé daně

In = I - A
A - odpisy
In - čisté investice
NDP = HDP - A NDP = C + In + G + X
NDP - čistý domácí produkt (DP - domácí produkt)
NDP = ND
HDP i HND jsou základem soustavy národních účtů pro zjišťování výkonnosti ekonomik jednotlivých zemí. Dovolují srovnávat ekonomiky různých zemí. Nejvyšší vypovídací hodnota pro mezinárodní srovnání však má ukazatel HDP, ND, atd. Přepočtený na jednoho obyvatele. Pro podrobnější zkoumání rozlišujeme osobní a disponibilní důchod.

Osobní důchod = ND - zisk firem - nepřímé daně - daně sociální Disponibilní důchod = osobní důchod - veškeré daně z příjmů

Nominální a reálný HDP
Nominální HDP - vyjadřujeme-li HDP (HND) v běžných cenách, mluvíme o nominálním HDP (HND). Abychom očistili důsledky inflace, používají se cenové indexy (ukazují míru změn cenové hladiny v čase).

Nejvýznamnější jsou :
index spotřebitelských cen
index cen výrobců
deflátor HDP - odráží změny cen všech statků a služeb na trhu deflátor HND

Očištěné ukazatele označujeme jako reálné ukazatele (jsou vyjádřeny ve stálých cenách vztažených k určitému roku)

Potenciální a skutečný HDP
Pomocí produktové nebo důchodové metody získáváme skutečné hodnoty HDP. Jsou rozdílné od potenciálních, protože se zdroje nevyužívají nikdy na 100% v dlouhém časovém období.
Závěr :
je-li skutečný HDP nižší než potenciální, znamená to, že by ekonomika mohla vytvářet víc statků a služeb pro finální spotřebu než produkuje. (může vyrábět víc)