maturitní otázky, seminárky a referáty


Základy společenských věd - Iracionalismus, voluntarismus, filosofie života

Autor: Daniela Bednářová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

            IRACIONALISMUS

 

iracionalis - nerozumný, protirozumový

souhrnné označení pro fil. směry, které odmítají rozumové zdůvodnění skutečnosti

vysvětlují skutečnost citem, vírou, vůlí, intuicí

 

            VOLUNTARISMUS

opírá se o vůli - zákl. princip světa

odmítá přír. a spol. zákony

 

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788 - 1860)

Němec

vychází z Kanta a indického myšlení (buddhismu)

"chmurný génius" - pesimista

"Náš viditelný svět je pouhým zdáním. Do podstaty světa vstupujeme vůlí."

 

spis: Svět jako vůle a představa

vše živé je vůlí k životu, viz. rozmnožovací pud (láska = nástroj přežití druhu)

vůle je nekonečná, ale její konkrétní naplnění je omezené - člověk omezením strádá - pesimismus, smutek

východisko ze strádání snad existuje - východisko hledá v 1. umění - to osvobozuje člověka od žádostivosti

                                                                                                 2. cílevědomém popření vůle - v mravní askezi

 

vlastností vůle: její stálá nespokojenost - žene svět k neustálé změně, střetávání sil, nálad - pesimismus, strach

 

tento svět je nejhorší ze všech, protože splnění přání vede buď k novému chtění nebo k nudě

"Existovat znamená trpět, žití je zmnožování utrpení. Žádoucím stavem je nebytí, klid, nežití."

 

 

MIROSLAV TYRŠ (1832 - 1884)

hlásí se k voluntarismu

zakladatel Sokola

profesor dějin výtvarného umění na UK

 

 

FRIEDRICH NIETZSCHE (1844 - 1900)

něm. filosof  X  polský původ

základní lidskou vlastností je vůle k moci - vůle vládnout - být nadřízený ostatním

 

spis: Tak pravil Zarathustra (1881) - legendární reformátor indického náboženství

 

uznával Hérakleita z Efesu

všechnu filosofii mezi odmítl

 

teorie nadčlověka

říká, že lidé jsou buď otroci - nejsou schopni prosadit svoji vůli - valná většina - dav - nazývá stádem

nebo existují nadlidé - schopni prosadit svoji vůli bez pomoci druhých - člověk osamocený, bez přátel

tato myšlenka zneužita fašismem

 

 

 

1. absolutní iracionalismus - popírá smysl veškerého bytí a dění, vše je absurdní

                                                    Schopenhauer

 

2. relativní iracionalismus - vedle oblastí, které jsou rozumem zdůvodněné, existují ještě další oblasti, které jsou rozumem nepochopitelné a těm porozumíme intuicí, vírou, věděním

 

 

SÖREN KIERKEGAARD (1813 - 1855)

Dán

filosof, teolog

patří k iracionalistům, někdy řazen k existencialismu

jakékoli "obecné" problémy života mají vždy podobu konkrétních otázek = existenciální otázky

existenci chápe ne jako zajištění vnějšího zabezpečení, ale jako vnitřní osobní já - to nazývá pravým bytím

to člověk poznává z niterní zkušenosti

 

člověk je ve své existenci osamocen, nemá nikde oporu, je nucen se rozhodovat, volit

nemůže si ničím dopředu své počínání ověřit, zda činí správně - z toho plyne strach, úzkost, nejistota

oporu může hledat ve víře v Boha

víru v Boha chápal jako přímý vztah (nemusím chodit do kostela a učit se něco nazpaměť)

 

 

            FILOSOFIE ŽIVOTA (VITALISMUS)

 

HENRY BERGSON (1859 - 1941)

Francouz

navázal na něm. iracionalismus

rozum (intelekt) má sklon svět kouskovat, vytvářet uzavřené modely

podstatou života tvořivý vývoj, vyvolán mimoracionální silou, tzv. élan vital - životní síla -

životu musíme naslouchat a porozumíme mu intuicí

morálku ve spol. rozdělil na  uzavřenou - cílem: automatické chování - vychází z tlaku společnosti

                                                otevřenou - na společnosti nezávislá

 

 

HANS DRIESCH

Němec

filosof, biolog

proti darwinismu, pokusy s ježovkami - i z rozdělených vajíček se vyvíjí úplné organismy - vyvoláno neviditelnou silou - intelechie - to, co má cíl samo v sobě

 

 

OSWALD SPENGLER (1880 - 1936)

Němec

filosof

stěžejní dílo: Zánik západu - předpokládá zánik západu

společnost se podobá organismu - stadia vzniku, růstu, rozkvětu, zániku