maturitní otázky, seminárky a referáty


Základy společenských věd - Hospodářské cykly (2011)

Autor: Lenka Kužvartová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Hrubý domácí produkt = celková peněžní hodnota toku statků a služeb vytvořená za určité časové období výrobními faktory v národním hospodářství, bez ohledu na to, jestli jsou (výr. faktory) vlastněny občany onoho státu či cizinci

- metody zjišťování HDP: a) PRODUKTOVÁ – zjišťuje se celková hodnota všech statků a služeb prodaných firmami domácnostem

                                           b) DŮCHODOVÁ – sčítají se všechny reálné důchody vyplácené domácnostem

-          aby byla výše HDP porovnatelná, přepočítává se na jednoho občana

-          snižování, zvyšování HDP – tempo růstu ekonomiky

 

hrubý národní produkt = to samé, jen s tím rozdílem, že se do něj započítává vše, co je ve vlastnictví občanů státu (i to, co je v cizině)

 

Inflace = zvyšování cen statků a služeb za určité časové období, je běžným projevem tržní ekonomiky

- ztráta kupní síly peněz (je nevýhodné spořit, naopak výhodné mít dluh)

- způsobuje ekonomickou nestabilitu a odliv investorů

- snižují se reálné mzdy (při silné inflaci)

- míra inflace:  index spotřebitelských cen = „velikost“ peněz, určuje se podle tzv. koše statků (tj. to, co potřebuje rodina průměrně za určité období) – jejich porovnáním

- druhy inflace: 1) mírná – není škodlivá, max. 10 %

                                        - běžným projevem tržní ekonomiky

                          2) pádivá – desítky, stovky procent

                                          - znamená nestabilitu ekonomiky, zneprůhlednění ekonomiky, peníze ztrácí kupní sílu

                          3) hyperinflace – tisíce a více procent = krach ekonomiky

- deflace = opak inflace, ceny zůstávají stejné či se snižují

 

Zaměstnanost

- práce = účelná, cílevědomá lidská činnost, při níž člověk vyrábí statky uspokojující lidské potřeby, a činnosti s tím související

- výrobní faktory = materiál, stroje, technologie, lidský faktor

- kvalifikace = schopnost vykonávat činnost v určitém oboru

                     - získává se vzděláním a praktickou průpravou

- mzda = ohodnocení práce prostřednictvím peněz

           - dělení:  a) nominální = množství peněz, které pracující dostane  

                          b) reálná = kolik si toho za to pracující koupí 

                                        

                 1) hrubá (brutto) = mzda před odečtením daní, zdravotního a sociálního pojištění

                 2) čistá (netto) = mzda po odečtění

 

                             - ČASOVÁ = plat – mzdově ohodnocena doba práce

                             - ÚKOLOVÁ = mzdově ohodnoceno splnění úkolu (nezávisle na čase)

 

- tripartita – stát, zaměstnanci (odbory), podnikatelské svazy

 

nezaměstnanost = existence práceschopných občanů, kteří nabízejí svou pracovní sílu na trhu, ale nenacházejí pro ni uplatnění

                             - dobrovolná, nedobrovolná   

                             - míra nezaměstnanosti = počet nedobrovolných nezaměstnaných děleno počtem pracovně aktivního obyvatelstva krát 100%

 

- druhy nezaměstnanosti: a) FRIKČNÍ = běžný projev tržní ekonomiky

                                                              - krátkodobá, neškodlivá

                                                              - způsobena přechodem lidí mezi pracovními místy, neinformovanost o nových místech

                                         b) STRUKTURÁLNÍ – dlouhodobá, pro tržní ekonomiku škodlivější, nejzávažnější

                                                                 - způsobena technickým vývojem, změnami ve výrobních procesech

 

 

                                         c) CYKLICKÁ – souvisí s hospodářskými cykly (v období recese ekonomiky roste nezaměstnanost)                                        - škodlivá, dlouhodobá

                                                                   - větší naděje v její odstranění (rekonsolidace hospodářství)

  

                                         d) SEZÓNNÍ – sezónní práce (česání ovoce atd.)

 

- vzájemný vztah míry nezaměstnanosti a inflace je v normálním stavu substituční (stát v tomto vztahu důležitým koordinátorem)

 

Obchodní a platební bilance

platební bilance – uvádí míru zadlužení státu

- dva druhy státního dluhu: 1) vnější – ostatní státy, nadnárodní ekonomické organizace (MMF, SB, Evropská investiční banka)                 2) vnitřní – dluh vůči občanům (státní dluhopisy)

 

obchodní bilance = srovnání importu a exportu

                             - saldo = srovnání mezi exportem a importem (když je import větší než export, je saldo záporné)

 

 

HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS

- zaznamenává vývoj hospodářství v určitém období

- fáze:    1. EXPANZE (konjunktura) = období ekonomického růstu (oživení ekonomiky)

                                                             - růst HDP, poptávky

               2. VRCHOL – nabídka převyšuje poptávku, inflace

                                     - zpomalení

               3. RECESE – nabídka převýšila poptávku: na počátku pokles inflace, snížení cen, omezení výroby (pokles HDP, zpomalení tempa růstu, zvýšení nezaměstnanosti)

               4. SEDLO – vyrovnání nabídky a poptávky (poptávka se zvyšuje)

 

- vystřídání těchto fází trvá 8 až 12 let (jednotlivé fáze nemusí být vyrovnané; je jimi zatížena každá ekonomika)

 

- zdroje hospodářského růstu: - technický rozvoj (investice do něj)

                                                 - investice do lidského kapitálu (vzdělání atd.)

                                                 - zlepšování systémů řízení a organizací

                                                 - zahraniční investice