maturitní otázky, seminárky a referáty


Základy společenských věd - Demokracie (2007)

Autor: Zuzana Kadavá

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

- označení politického zřízení městských států, které se nazývaly polis - původně

         - politické zřízení Athén – přímá demokracie. Týkala se všech svobodných mužů.

                                                 - menšina se musela podřídit většině, byla uznána rovnost svobodných

                                                   a svoboda

- moderní demokracie je zastupitelská – vnímáme ji jako politický řád, jako jednu z forem vlády nebo

  jako názor člověka na svět

- demokracie je cestou k naplnění ideí svobody, spravedlnosti, rovnosti občanů a realizaci základních

  lidských práv – naplnit vše je velmi obtížné. Je to ideální stav, ke kterému se blížíme.

   - někdy se může stát, že některý prvek bude více zdůrazňován (např. idea rovnosti) a to může vést k

     radikalizace, popření jiných práv.

- základní princip demokracie – občané mají možnost se podílet na politickém rozhodování a mohou

  vstoupit do jakýchkoliv politických stran

 reálná demokracie:

   - státní moc odvozena od suverenity lidu (státní moc nepochází od panovníka, od Boha, ale ani od

     všeho lidu)

   - znaky reálné demokracie:

       - pravidelné svobodné volby (politická soutěž) – přímé a rovné hlasovací právo. Volí plnoletí.

       - cílem státní moci je služba všem lidem (stát slouží lidem)

       - dodržování základních lidských práv a svobod

       - právní stát (vztah mezi občanem a státem je vymezen právem)

       - dělba státní moci

       - nezávislost soudní moci

       - volná politická soutěž – konkurence politických stran           

       - vláda většiny, práva menšin

       - soukromé vlastnictví

       - sociální spravedlnost

       - nezávislé veřejné mínění

formy demokracie:

   - zastupitelská demokracie (nepřímá, politické rozhodnutí přijímají v zájmu lidu jeho na určité

                                                   období zvolení zástupci)

   - přímá demokracie (občané přímo přijímají politická rozhodnutí)

   - většinová (majoritní) demokracie (rozhoduje více lidí pomocí jednokolového většinového

                                                                systému. Cílem je omezit vliv zájmových skupin.)

   - konsensuální (pluralitní) demokracie (dohoda vzniká kompromisem různých politických sil

                                                                        - strany, organizace,…)

   - konsociační demokracie (je tam, kde nepanuje jednota a kde existují různé politické kultury.

                                                Ke stabilizaci systému dochází dohodou politických špiček. Např.

                                                Belgie, Holandsko,…)

- v demokracii musí být vymahatelné právo – hovoříme o tzv. právním státě

       - nikdo nás nemůže nutit k ničemu, co neukládá stát

- výkonná moc je zákonem vázána na zákonodárnou – ústavou

- lidská práva jsou nezcizitelná a nepromlčitelná a jedinec má vždy primát před státem

způsoby demokratické kontroly:

 - přímá demokracie

   1) referendum – hlasování občanů o závažné otázce

                             - konkrétně stanovená otázka, na kterou se odpovídá ano nebo ne

   2) plebiscit – hlasování obyvatel na určitém území o tom, jestli chtějí být samostatní nebo ne

                       - jednorázové rozhodnutí

   3) iniciativa – právo občanů navrhnout nějakou změnu (např. mohou navrhnout referendum,

                          vyhlášku,…)

                       - musí sepsat petici a sehnat požadovaný počet podpisů

                       - není závazná pro politiku

  

 4) odvolání -  odvolání volených úředníků

                        - jestli jsme v parlamentu, v politice – nemůžeme být vyhozeni. Jediné co se může stát,

                          že můžeme být odvoláni.

                        - v daném obvodě by se musela sepsat petice a pokud by byla nadpoloviční většina

                          podpisů, tak by se museli vyhlásit nové volby

  

 - nepřímá demokracie:

       - volby – činnost, při které se volí zástupci voličů

                    - parlamentní – do poslanecké sněmovny nebo do senátu

                    - prezidentské

                    - komunální – kompromis mezi přímou a nepřímou demokracií

                   - většinové a poměrné volby

 

participace občanů:

      - Klíčovým principem demokracie je,že se občané podílejí(participují) na politickém rozhodování.

Do politického života se může každý zapojit členstvím v některém z politických subjektů nebo jako nestraník kandidováním do některé politické funkce. Své zájmy mohou občané prosazovat i v rámci dobrovolných společenských organizací(zájmové skupiny,iniciativy,hnutí,odbory). Do politického života se může každý zapojit členstvím v některém z politických subjektů nebo jako nestraník kandidováním do některé politické funkce. Své zájmy mohou občané prosazovat i v rámci dobrovolných společenských organizací(zájmové skupiny,iniciativy,hnutí,odbory). Demokratický politický režim však nabízí i institucionalizované formy podílu občanů na polit.moci. Model zastupitelské demokracie je založen na účasti občanů ve volbách,v mnohých zemích existují navíc prvky demokracie přímé.

Mezi běžnou participaci patří i účast na mítincích či podepisování různých petic.

svoboda: - stav bytosti, která jedná pouze ze své vlastní vůle

                   - původně být svobodný znamenalo možnost využívat institucí města (polis) – nebýt otrok

                   - znamená dělat, co mám právo dělat

                   - úkolem práva je zvyšování svobody všech prostřednictvím donucení a sankce pro ty,

                     kteří by chtěli jednat svévolně

                   - svoboda a práva jednotlivce jsou omezeny svobodou a právy ostatních lidí

                   - svoboda s sebou nese zodpovědnost

                   - svobody se rozlišují na: - 1) svoboda negativní – svoboda OD

                                                                  svoboda pozitivní – svoboda K – raději se necháme někým

                                                                        vést.

                                                              2) svobodu reálnou – právo na čerstvý vzduch

                                                                          - to, co je ve skutečnosti

                                                                  svobodu formální – svoboda slova

                                                                          - to, na co máme právo

                   - otázkou svobody se zabývali Fromm, Aron a Dostojevskij

spravedlnost: - vztah, mezi jednotlivci a státní mocí ve společnosti, v souladu se zákonem a bez

                             porušení přirozených práv jedince

                           - mezi lidmi je velmi těžké určit, co je spravedlivé (co je spravedlivé pro mě, nemusí

                             být spravedlivé pro ostatní)

                           - sociální spravedlnost je nedosažitelný ideál

                           - Platón – každému dávat, co mu náleží

                           - otázka je, zda se má člověku dávat, co mu náleží podle zásluh, nebo podle jeho

                             pozice ve společnosti

                           - 2 typy spravedlnosti: 1) vyrovnávací – komutativní (právo trestní a soukromé)

                                                                       - vztahuje se k jednání osob k jiným osobám

                                                                       - vymezuje vzájemná práva mezi lidmi

                                                                       - důležité nezávislé instituce – měly by podle práva roz-

                                                                         hodnout, co je spravedlivé. Rozhodnutí soudu je závaz-

                                                                         né. Nesmí rozhodovat nikdo jiný – pouze soud.

                                                                       - uplatňuje se ve sféře soukromého a trestního práva

                                                                         (soukromé – obchodní, rodinné, pracovní,…

                                                                         trestní – veřejné právo)

                                                               2) rozdělovací – sociální (veřejné právo, kromě trestního)

                                                                       - sporným bodem je neexistence objektivního kritéria

                                                                       - soc. spravedlnost je především vlastností stavu věcí

                                                                       - nespravedlivé je, že se člověk narodí v chudé rodině

                                                                                  - nelze určit původce sociální nespravedlnosti.

                                                                                    Společnost na základě solidarity požaduje změnu

                                                                                    sociálně ekonomických podmínek – požadavek

                                                                                    směřuje na stát, aby zabezpečil ty, co pomoc

                                                                                    potřebují. Cílem státu je udržet řád.

                               - spravedlnost se zajišťuje pomocí zákona nebo nějakých institucí

 

rovnost: - rovnost je formální právní – zákony platí stejně pro všechny a občané mají stejná

                                                                      práva

                                     skutečná – materiální – všichni mají mít stejný majetek, moc,…

                  - právní rovnost je obsažena v Deklaraci lidských práv

                    materiální je nebezpečná – vede k omezení svobody

                  - požadavky větší rovnosti bývají namířeny proti demokracii

                  - lidé si nejsou rovni – existují biologické rozdíly, různá prestiž, plat, různý charakter,

                    schopnosti, postavení ve společnosti,…

                  - jde o určení, ze kterých hledisek by si lidé měli být rovni

                            - politická rovnost – rovnost před zákonem

                            - rovnost příležitostí                                        

                  - irelevantní je rovnost ekonomická – je namířena proti demokracii a spravedlnosti

                    (marxistická ideologie požadovala rovnost výsledků – to vede k nivelizaci, uniformitě-

                     důsledkem je vznik totalitních režimů)

                  - v každé společnosti existuje přirozená hierarchie – sociální stratifikace – vertikální

                    rozdělení společnosti – status, sociální mobilita, kasty, třídy, vrstvy

                  - teoreticky si máme být rovni před zákonem a o jiné rovnosti nemůže být řeč      

 

Lidská práva:

- vyplívají z lidské přirozenosti a z principů humanity

- práva fyzických osob, které vyplívají z pouhé příslušnosti k lidskému rodu

- zakotvena v Listině základních práv a svobod

                           - v ČR je součástí ústavního pořádku

                           - dělí se na hlavy – těch je 6

                                 1) Obecná ustanovení – práva a svobody se zaručují všem

                                                                        - lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech

                                 2) Lidská práva a základní svobody – 2 oddíly

                                            1. oddíl: Základní lidská práva a svobody

                                                      - každý je způsobilý mít práva

                                                      - každý má právo na život – trest smrti se nepřipouští

                                                      - nedotknutelnost soukromí a osoby (odposlechy bez povolení-

                                                         nelze),…

                                            2. oddíl: Politická práva

                                                       - svoboda projevu a práva na informace – cenzura nepřípustná

                                                       - právo na shromažďování, volební právo,…        

                                3) Práva národnostních a etnických menšin

                                              - menšinám se zaručuje rozvoj, právo přijímat informace v mateřském

                                                jazyce,…

                                4) Hospodářská, sociální a kulturní práva

                                              - právo na vzdělání, právo na svobodnou volbu povolání, …

                                5) Právo na soudní a jinou právní ochranu

                                               - právo domáhat se svého práva, …

                                6) Společná ustanovení       

 

 

- vývoj lidských práv: - 1215 – Anglie – přijata Magna Charta libertatum – omezena královská

                                        moc

                                    - teorie lid. práv se začala rozvíjet na základě myšlenek Johna Locka

                                             - hovořil o třech přirozených právech – na život, zdraví, majetek

                                             - aby tato práva chránil, tak od toho je tu stát

                                    - 18. století – vznikají 2 důležité listiny: 

                                             - 1776 – Deklarace o nezávislosti (USA)

                                             - 1789 – Deklarace pro člověka a občana (Francie)

                                          - od nich se odvíjí další listiny

                                   - 1791 – k Deklaraci o nezávislosti přidány dodatky – Bill of rights

                                                   - svoboda vyznání, svoboda slova, …

                                   - 10.12. – den lidských práv

                                        - 10.12.1948 – byla přijata všeobecná deklarace o lidských právech