maturitní otázky, seminárky a referáty


Účetnictví - Směnky

Autor: Michaela Šindlerová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Směnka je cenný papír vyhotovený v předepsané formě (musí obsahovat všechny náležitosti), jehož podepsáním se dlužník zavazuje věřiteli uhradit svůj závazek.

 

- směnky jsou lépe vymahatelné a je u nich větší jistota, že nám dlužník zaplatí.

 

Směnka může být v uce:

 

a) platebním prostředek

- tato směnka se uplatňuje v běžném platebním styku a uhrazuje závazky a pohledávky.

- u věřitele účet 256 Dlouhodobé cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti

- u dlužníka na účtech 322 Směnky k úhradě nebo 478 Dlouhodobé směnky k úhradě.

 

b) cenným papírem

- eviduje se na stejných aktivních účtech jako v předchozím případě

 

c) zajišťovacím prostředkem

- zajišťují pohledávky z obchodního styku, neúčtují se na účty hlavní knihy, ale pouze se sledují na podrozvahových účtech.

 

Oceňovaní směnek

 

Směnky jako platební prostředek

- směnky k inkasu respektive k úhradě

- Pořizovací cena = hodnota závazku

Směnky nakoupené

- zakoupené za účelem obchodování s nimi, směnky držené do splatnosti či realizovatelné směnky.

- oceňují se pořizovací cennou.

Směnky jako zajišťovací prostředek

-         oceňují se na podrozvahových účtech ve směnečné hodnotě.

 

 

Směnky jako platební prostředek

 

Směnky jsou oblíbeným nástrojem používaném v obchodování a platebním styku. Je tedy možné používat je k úhradě závazků a pohledávek.

 

Výhody směnek používaných jako platební prostředek

 

a)      obchodovatelnost směnky (majitel směnky může dostat peníze před dobou splatnosti)

b)      snadná vymahatelnost směnečného dluhu (dluh vymahatelný soudem)

c)      možnost vymáhat směnečnou částku na hlavních i vedlejších dlužnících

d)      možnost eskontu směnky

 

 

 

 

Druhy směnek podle způsobu vystavení

 

směnky vlastní – výstavce směnky je zároveň dlužník, který se sám zavazuje, že věřiteli zaplatí určitou částku na směnce uvedenou. „Za tuto směnku zaplatím“

směnka cizí – věřitel dá příkaz dlužníkovi, aby mu zaplatil příslušnou částku. „Zaplaťte za tuto směnku“. Takto vystavenou směnku předloží dodavatel odběrateli k tzv. akceptu směnky, tedy k podpisu. Tím dlužník souhlasí s textem vytištěným na směnce.

 

 

Směnečná částka může obsahovat:

a)      pouze dohadnou částku za dodávku výrobků, zboží, služeb

b)      smluví cenu + úrok, který je pro majiteli směnky fin. výnosem

 

Směnka k inkasu

 

Evidují se na účtě 256 Dluhové CP se splatností do jednoho roku ve školní osnově na účtě 258 v hodnotě původní pohledávky. Na tomto účtě zůstanou až do uhrazení pohledávky dlužníkem.

K rozvahovému dni se musí doúčtovat úrok připadající za běžné období.

 

Účtujeme tak pokud jsem v pozici věřitele – dodavatele a máme pohledávku za odběratelem.

Akceptem směnky se s obvyklé pohledávky stává směnečná pohledávka.

 

Příklad

Faktura vystavená za prodej výrobků            800 000                           311       601

Odběratel akceptovat směnku                        800 000                   258/1    311

Úrok za běžné období                                      90 000                             258/2    662

Úhrada směnky                                              890 000                            221

původní hodnota                                            800 000                                    258/1

úrok                                                                  90 000                                    258/2

 

Eskont směnky

 

Pokud majitel směnky potřebuje získat peněžní prostředky dříve, než je datum splatnosti směnky, může podstoupit směnku bance (eskont). Banka nejprve provádí posouzení bonity osob na směnce podepsaných. Pokud se rozhodne pro eskont uzavírá s klientem smlouvu o eskontu směnky, jejíž součástí je i cena za kterou banka směnku kupuje. Rozdíl mezi touto cenou a nominální hodnotou směnky se nazývá DISKONT. Účetní jednotka ho účtuje do nákladů 562.

 

Příklad

Akcept směnky                                              1 220 000                   258/311

Úroky ze směnky                                              122 000                   258/662

Postoupení směnky k Eskontu                      1 342 000                   313/258

Připsání úvěru                                              1 261 480                   261/232

Diskont                                                               80 520                   562/232

Avízo banky o úhradě dlužníkem                  1 342 000                    232/313

 

 

 

 

 

 

 

Směnky k úhradě

 

Příklad

Faktura přijatá za materiál

a) cena celkem                          595 000 Kč                                         321

b) DPH 19 %                              95 000 Kč                             343

c) cena bez daně                       500 000 Kč                             111

Akcept směnky k úhradě           595 000 Kč                            321       322/1

Úrok za běžné období               105 000 Kč                            562       322/2

Úhrada směnky v den

splatnost                                    700 000 Kč                                         211

původní hodnota závazku          595 000 Kč                           322/1

úroky                                         105 000 Kč                            322/2

 

U dlouhodobých směnek k úhradě se místo účtu 322 použije účet 478