maturitní otázky, seminárky a referáty


Účetnictví - Rozvaha jako soupis majetku účetní jednotky

Autor: Simona Kališová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

§         jak je sledován majetek v účetnictví

§         pojem Aktiva

§         pojem Pasiva

§         bilanční princip

§        jak se projevují změny rozvahových stavů

 

Předmětem podvojného účetnictví je majetek účetní jednotky sledovaný z hlediska jeho formy (aktiva) a z hlediska zdrojů financování majetku (pasiva). Aktiva představují veškerý majetek účetní jednotky vyjádřený v korunách. Jestliže sepíšeme majetek účetní jednotky z hlediska aktiv a pasiv nazýváme ho rozvaha (bilance) - stav aktiv a pasiv k určitému datu

 

Rozvaha:   aktiva = pasiva.

 

     ÚJ sestavuje ke dni svého vzniku, kterým je den zapsání do OR, zahajovací (počáteční) rozvahu (v rozvaze zachytíme dobu mezi vznikem jednotky a zápisem do OR) a vypracuje svůj účtový rozvrh, v němž vybere z účtové osnovy účty, pro které má ve svém účetnictví náplň. K jednotlivým syntetickým účtům tvoří analytické účty s ohledem na požadavky stanovené v účtové osnově a postupech účtování pro podnikatele a s ohledem na požadavky zákona o daních z příjmů, sestavení účetní závěrky a vnitropodnikových potřeb.

 

Za účetní období (1 kalendářní rok) sestavujeme 2 rozvahy:

- vždy k 1. 1. a 31. 12. - řádná rozvaha (je povinná = závěrečná rozvaha)

- při mimořádných událostech (daň. a účetní kontrola - na vyžádání) – např. likvidační rozvaha (ke dni jeho vstupu do likvidace), či rozvahy sestavované ke dni různých organizačních či vlastnických změn.

 

 

Rozvaha podává přehled aktiv a pasiv peněžním vyjádřením k určitému okamžiku, informuje o stavu a složení majetku. Jednotlivé položky aktiv a pasiv jsou rozvahové položky a peněžní částky jsou rozvahové stavy. Rozvaha se sestavuje na podkladě údajů z účetnictví a je předkládána popřípadě finančnímu úřadu, bankám. Den ke kterému se rozvaha sestavuje je rozvahový den.

Rozvaha je, jak je již výše uvedeno, uspořádaný přehled majetku účetní jednotky z hlediska jeho složení a zdrojů financování v peněžním vyjádření. Tento dvojí pohled na majetek se označuje jako bilanční princip a rovnost úhrnu majetku a zdrojů jeho financování nazýváme bilanční rovnicí. Rozvaha je důležitým informačním zdrojem pro posouzení finančně majetkové struktury účet. jednotky a její hospodářské a finanční stability.

V ČR stanoví závazné vzory rozvahy Ministerstvo financí spolu se Statistickým úřadem.

 

 

Aktiva – představují veškerý majetek ÚJ vyjádřený v Kč (z hlediska jeho formy)

a)      stálá aktiva – HIM, NIM, finanční investice

b)      oběžná aktiva – zásoby, krátkodobý finanční majetek, pohledávky

c)      přechodná aktiva

 

Pasiva – jsou zdroje krytí majetku

a)         vlastní zdroje – ZJ a vklady podnikatele, fondy, zisk

b)        cizí zdroje – úvěry, závazky, rezervy

c)         přechodná pasiva

 


Majetek a jeho krytí

 

 

                       aktiva                                                                                           pasiva

                složení majetku                                                                       zdroje (krytí)

 

 


1.   Investiční majetek                                                             1. Vlastní zdroje

           (STÁLÁ AKTIVA - s.m.v)                                                          Základní jmění

         Budovy, haly, stavby                                                                Fondy

         Stroje, přístroje a zařízení                                                         Zisk

         Dopravní prostředky                                              

        Inventář                                                                    

 

2.   Oběžný majetek                                                           2. Cizí zdroje                   

(OBĚŽNÁ AKTIVA)                                                                                   Dlouhodobé bankovní úvěry           

Materiál na skladě                                                                 Krátkodobé bankovní úvěry 

Výrobky                                                                               Dodavatelé (závazky)

Zboží                                                                                    Zaměstnanci

Odběratelé  (pohledávky)                                                      Rezervy

Pokladna

Bankovní účty

 

3. Přechodná aktiva

            (peníze na cestě, kursové rozdíly)

 


          Na otázku který majetek                                                   Na otázku od koho je tento majetek

 

 

AKTIVA

                                                    PASIVA

SA - NIM (autorská práva, patenty, značky)

      - HIM (budovy, stroje)

      - FIM (cenné papíry - déle než 1 rok,

                  podíly ve spol., půjčky)

VLASTNÍ ZDROJE - základní jmění

                                    - fondy (rezervní fond)

                                    - nerozdělený zisk (h.v.)

                                         příjmy - výdaje

OA - zásoby

       - pohledávky (mně dluží - odběratel)

       - peněžní prostředky (BÚ, pokladna)

       - krátkodobý FIM (akcie, dluhopisy)

CIZÍ ZDROJE - dlouhodobé závazky     (úvěry,

                          - krátkodobé závazky       dluhy)  

                          - rezervy

PŘECHODNÁ AKTIVA - časový nesoulad

 PŘECHODNÁ PASIVA - časový nesoulad

 

 

Změny rozvahových stavů:

 

AKTIVA

PASIVA

+

+

-

-

+

X

X

+