maturitní otázky, seminárky a referáty


Účetnictví - Odpisy majetku

Autor: Simona Kališová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

§         co vyjadřují odpisy majetku

§         účetní a daňové odpisy

§         pojem oprávky

§         pojem zůstatková cena

§         jaké účetní případy se účtují při vyřazení majetku

 

Pořízení IM (PC majetku > 40 000,-) se dostane do nákladů účetní jednotky v podobě tzv. odpisů, které trvají několik let.

Odpisy vyjadřují opotřebení majetku (amortizaci) vyjádřené v Kč.

Známe 2 druhy opotřebení: - fyzické (používáním) a morální (zastaráním)

 

Účetní jednotka sleduje 2 druhy odpisů:

*      účetní odpisy

*      daňové odpisy

 

Účetní odpisy

 

     Účetní jednotka provádí odpisování na základě odpisového plánu, ve kterém si stanoví sazby účetních odpisů (v %) v závislosti na předpokládaném fyzickém a morálním opotřebení IM v daných podmínkách např. podle očekávané životnosti nebo ve vztahu k výkonům. Určí si životnost majetku (bere se v úvahu datum pořízení majetku). Tyto účetní odpisy se počítají z ceny, ve které je majetek oceněn v účetnictví. Odpisuje se jen do výše této ceny.  Odpisy se účtují měsíčně.

 

3 metody odepisování:

- lineární (rovnoměrné)

- degresivní (zrychlené)

- progresivní

 

Lineární odpisy

Po celou dobu životnosti se každý rok odepisuje stejná částka - odpisová sazba v %.

4 roky ....... 25% z PC IM             (100% : počtem let)

10 let ......... 10% z PC IM

 

Degresivní odpisy

-         každý rok se odepisuje jiná částka (sestupná tendence)

-         používá se u majetku s delší životností (výrobní linky..)

-         čím je starší, tím jsou větší náklady na údržbu a opravy

-         odpisová sazba je opět určena v %

Odpisová sazba =

                              výp. roč. odp. 1 rok = odpisová sazba . PC

                                                                   100

                                    2 - x. rok = odpisová sazba . ZC

                                                                 100

 

Progresivní

Opak degresivních odpisů. 1. rok se odepíše nejméně a s každým rokem se odpis zvyšuje, v praxi se téměř nepoužívá.

 

 

Jestliže sečteme všechny odpisy za dobu existence majetku, získáme tzv. oprávky.

ZC = PC - oprávky

 

V rozvaze je majetek veden v PC. Opotřebení se zjistí podle oprávek (rozvaha D). Jakmile oprávky = PC (ZC = 0), majetek je odepsán. Ten pak můžeme nadále používat.

U majetku pořízeného na leasing neúčtujeme odpisy (není v mém vlastnictví) - odpisy si dělá leasingová společnost sama.

 

 

 

Daňové odpisy

  

       Na rozdíl od účetních odpisů se pro daňové účely používají daňové odpisy, stanovené v zákonu  o daních z příjmů a používané pro účely výpočtu daňového základu této daně. Tyto odpisy jsou konstruovány jako rovnoměrné nebo zrychlené. Pro daňové potřeby si účetní jednotka zvolí pro každý nově pořízený HNIM způsob odpisování, který pak nelze měnit.

- počítá účetní jednotka zpravidla ke konci účetního období, když potřebuje zjistit zákonem povolenou maximální výši odpisu, kterou by si účetní jednotka mohla uplatnit jako daňově uznatelný základ při stanovení výše daně z příjmu.

 

Dva druhy odpisů:

- rovnoměrné (lineární) - 1 rok se odepisuje menší částka a další roky pak stejně

- zrychlené (degresivní)

 

Rovnoměrné

-         určí se životnost majetku, dle životnosti se majetek zařadí do odpisové skupiny, pro každou skupinu je určena doba a výše odepisování (u daňových je stanovena zákonem). V zákoně o dani z příjmu je v příloze uvedeno kam co patří., např. budova 45 let. Zjistíme PC, ze které se dle tabulky vypočítá výše ročního odpisu. Odpisy počítáme za 1 rok (přesto, že majetek pořídím v půlce roku)

-         vychází se z PC a roční odpisové sazby v %

-           HIM je rozdělen do 5 odpisových tříd:

1.                  4 roky         (kancelář. zařízení + os. automobily, chovný dobytek, počítače)

2.                  8 let             (inventář, ostatní doprav. prostředky)     

3.                  15 let           (stroje a zařízení)  

4.                  30 let           (dřevěné stavby, )

5.                  45 let            (zděné budovy)

 

 

 

 

 

 

Zrychlené

a)   - zařadíme majetek do odpisové skupiny - pro každou skupinu je určena doba a výše odepisování (u daňových je stanovena zákonem)

1.   rok = PC : koeficient pro danou skupinu

2.   rok =       2 . ZC     .

                   koeficient – 1   (k-n)

3.   rok =        2 . ZC       .

                   koeficient - 2

4.   rok =       2 . ZC       .

                   koeficient - 3

 

 

Účtování odpisů:  551 /  07x,08x

 

·      Pokud musí mít účetní jednotka účetní závěrku ověřenou auditorem (u a.s.), je povinna používat účetní odpisy (vyjadřují skutečné opotřebení majetku). Ostatní účetní jednotky mohou dle vlastního zvážení zvolit účetní odpisy ve stejné výši jako jsou daňové.

·      Účetní jednotka si může sama zvolit vlastní účetní odpisy, ale při vyplňování daňového přiznání musí dbát na to, že může uplatnit jen výši daňových odpisů (stanovených v zákoně)

·      Pokud účetní jednotka používá jiné účetní a daňové odpisy, musí na konci účetního období zaúčtovat ještě tzv. odloženou daň

Odložená daň = zjistí se rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy, z rozdílu se vypočítá

                         35% (sazba daně z příjmu).

 

Mohou nastat tyto stavy:

účetní odpisy > daňové    371/592 = pohledávka za finančním úřadem        nikdy se neodvádí

účetní odpisy < daňové    592/371 = závazek u finančního úřadu

 

 

 

Vyřazení majetku

 

1)  likvidací - majetek přestane fyzicky existovat. Musí být sepsán protokol o likvidaci.

2)  prodejem

3)  darováním

4)  převodem na základě právních předpisů

5)  v důsledku škody nebo manka

6)  převodem do osobního užívání (vlastnictví)

 

 

 

1)  vyřazený majetek je už plně odepsán ( ZC = 0; oprávky = PC)   07x,08x / 01x,02x

     při prodeji majetku: 07x,08x / 01x,02x   a    311,211,221 / 641

     při darování: - zde musí plátce zaúčtovat nárok státu na DPH 

07x,08x / 01x,02x  a   543 / 343  (Pokud platí DPH odběratel, vzniká u něj pohledávka 311 / 343 - neobvyklé)

 

Z účetnictví vyřazujeme majetek vždy v PC!

2)  majetek není plně odepsán

a)   zaúčtování vyřazení majetku v PC 07x,08x / 01x,02x

b)  doúčtování ZC:

likvidací: 551 / 082        

prodejem: 541 / 082                     + DPH z PC nebo z prodejní ceny

darováním: 543 / 082

manka a škody: 582 / 082

převodem do os. vlastnictví: 491 / 082

 

3) použití součástek z vyřazeného majetku:  materiál / výnosy

 

Vyřazení v důsledku manka a škody

a)   07.,08. / 01.,02.

b)  582 / 082

c)   1) úhrada škody zaměstnancem 335 / 688 (pokud srážím z platu pak 331 / 335)

2)  náhrada škody od pojišťovny

·      potvrzený nárok (vím přesnou částku) 315 / 688

·      nepotvrzený nárok 388 / 688

·      úhrada od cizího viníka 315 / 688

 

Náklady spojené s likvidací majetku účtujeme na vrub účtů (MD) provozních nákladů.