maturitní otázky, seminárky a referáty


Účetnictví - Náklady, kalkulace a tvorba cen (2008)

Autor: Eva Danihelková

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Náklad = peněžní vyjádření spotřeby prostředků a práce na nějakou činnost
Výdaj = fyzický úbytek peněz

Náklady a jejich členění

1.      Podle nákladových druhů
Y spotřeba materiálu, nakupovaných výrobků či polotovarů
Y odpisy majetku
Y spotřeba prací a služeb jiných podniků (opravy, přeprava)
Y mzdy a ostatní úhrady pracovníkům za vykonanou práci
Y finanční úhrady (úroky, pojistné…)

2.      Účetní členění nákladů
Y provozní – běžné náklady, které se vztahují k pravidelně se opakujícím činnostem (odpisy)
Y finanční – souvisí s finančními operacemi (úroky z úvěru)
Y mimořádné – neobvyklé povahy nebo vznikají nahodile (penále, pokuty)

3.      Účelové členění (z kalkulačního hlediska)
Y Přímé – přímo vstupují do výrobku (materiál)
Y Nepřímé – nepřímo zasahují do výroby (pronájem skladu)

4.      Podle vztahu k objemu výkonu
Y fixní – náklady, které se změnou objemu nemění (nájemné, odpisy)
Y variabilní – náklady, které se změnou objemu mnění
- Proporcionální náklady – mění se stejným tempem jako objem výroby (spotřeba materiálu)
- Progresivní náklady – jejichž celková výše roste rychleji než objem výkonu
- Degresivní náklady - jejichž celková výše roste pomaleji než objem výkonu

Kalkulace

1.      Předběžná – vypracovává se před zahájení výroby

2.      Výsledná – po skončení výroby, složí ke kontrole skutečné úrovně hospodaření

Kalkulační vzorec:

+ Přímý materiál
+ Přímé mzdy
+ Ostatní přímé náklady
+ Výrobní (provozní režie)_______________
= VÝLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY
+ Zásobovací režie
+ Správní režie_________________________
= VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU
+ odbytová režie________________________
= ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU
+ zisk________________________________
= PRODEJNÍ CENA
+ DPH_______________________________
= PRODEJNÍ CENA vč. DPH

Kalkulační metody:

1.      Kalkulace prostým dělením
- používá se v případě, že se vyrábí jen jeden druh výrobků. Celkové režijní náklady vydělíme počtem výrobků.

Př.: 1 druh výroby, spotřeba materiálu = 2m, 1m = 150 Kč, Výkonová norma času = 20 minut, HMT = 60 Kč/hod., Plán výroby 10 000 ks, výrobní režie 180 000, správní režie 120 000, zisk 10 Kč/ks

Přímý materiál                          2 x 150,-                       300,-
Přímé mzdy                              (20 x 60)/60                    20,-
Výrobní režie                           180 000 : 10 000             18,-
VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY                              338,-
Správní režie                            120 000: 10 000    12,-
VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU                             350,-
zisk                                                                               10,-
PRODEJNÍ CENA                                                     360,-
DPH                                       360 x 0,19                      68,40
PRODEJNÍ CENA vč. DPH                                       428,40

2.      Kalkulace dělením s poměrovým číslem
- používá se při výrobě několika málo druhý stejnorodých výrobků, které se od sebe liší jen velikostí, hmotností, pracností, kvalitou…
- poměrová čísla vyjadřují poměr mezi náklady skutečných kalkulačních jednic
- jeden z výrobků označíme jako základní a přiřadíme mu číslo 1, ostatní výrobky přepočítáme podle vybraného hlediska (pracnosti, velikosti, spotřeby materiálu)

.: 3 druhy akvárií, Výrobní režie = 182 000, Správní režie = 126 00, Odbytová režie = 84 000,

Výrobek

Spotřeba

Přímé mzdy

plán výroby

Zisk

A

25 Kč

40 Kč

1000

10 Kč

B

100 Kč

40 Kč

500

40 Kč

C

50 Kč

40 Kč

2000

20 Kč


- podle spotřeby materiálu stanovíme poměrová čísla a přepočítáme plán výroby

Výrobek

Spotřeba

Přímé mzdy

plán výroby

poměrové číslo

přepočítané množství

A

25 Kč

40 Kč

1 000

1

1 000

B

100 Kč

40 Kč

500

4

2 000

C

50 Kč

40 Kč

2 000

2

4 000


- Výrobku A jsme přidělili číslo jedna, u B je to 100 : 25 = 4, u C 50 : 25 = 2
- přepočítané množství u A 1 000 x 1 = 1 000, u B 500 x 4 = 2 000, u C 2 000 x 2 = 4 000

Nyní musíme rozpočítat režie k jednotlivým výrobkům.
Režie na 1 ks =
 x poměrové číslo

 

výrobek

výrobní r.

správní r.

odbytová r.

A

26 Kč

18 Kč

12 Kč

B

104 Kč

72 Kč

48 Kč

C

52 Kč

36 Kč

24 Kč


Samotný výpočet kalkulace ceny jednoho výrobku (podle kalkulačního vzorce):

vzorec

A

B

C

Materiál

25,-

100,-

50,-

Mzdy

40,-

40,-

40,-

výrobní režie

26,-

104,-

52,-

VN VÝROBY

91,-

244,-

142,-

správní režie

18,-

72,-

36,-

VN VÝKONU

109,-

316,-

178,-

odbytová režie

12,-

48,-

24,-

ÚPLNÉ VN

121,-

364,-

202,-

Zisk

10,-

40,-

20,-

PRODEJNÍ CENA

131,-

404,-

222,-

DPH

24,86

76,76

42,18

PC vč. DPH

155,89

480,76

264,18

 

3.      Kalkulace přirážková
- používá se pokud podnik vyrábí několik různorodých výrobků
- používají se různé rozvrhové základny (pro výpočet režijních nákladů)
- za rozvahou základnu se volí veličina, které jsou režijní náklady přímo úměrné
Rozvrh základny: přímé mzdy,  přímý materiál, součet přímého materiálu a přímých mezd, součet pracovních hodin strojů, spotřeba pracovního času v normohodinách

Rozvrhová základna v penězích:
Režijní přirážka (RP) =
 x 100 (v %)

Rozvrhová základna v materiálních jednotkách:
Režijní sazba (RS) =
 (v Kč/jednotku rozvahové základny)

(Rozvahová základna: Plán výroby A x přímé … + PV B x přímé … + ….)

: Výrobek A a B. Výrobní režie 1 260 000, správní režie 504 000, odbytová režie 336 000, zisk 15 %, DPH 5 %. Rozvrhová základna přímé mzdy.

 

A

B

přímý materiál

300

400

přímé mzdy

220

250

plán výroby

2 000

1 600


- musíme vypočítat procento režie, které připadá na jednotlivý výrobek podle výše uvedeného vzorce
Výrobní režie = 
 x 100 = 150 %

Správní režie =   x 100 = 60 %

Odbytová režie =  x 100 = 40 %

- Musíme rozpočítat režie pro jednotlivé výrobky (% x základna, ze které jsme vycházeli, zde mzdy)

                        A                                 B

VR       1,50 x 220 = 330,-         1,50 x 250 = 375,-
SR       0,60 x 220 = 132,-         0,60 x 250 = 150,-
OR       0,40 x 220 = 88 ,-          0,40 x 250 = 100,-

- sestavíme kalkulační vzorec

                                               A                                 B

Přímý materiál                          300,-                            400,-

Přímé mzdy                            220,-                            250,-

VR                                          330,-                            375,-

VN VÝROBY                         850,-                            1 025,-

SR                                           132,-                            150,-

VN VÝKONU                        982,-                            1 175,-

OR                                          88,-                              100,-

ÚVNV                                    1 070,-                         1 275,-

Zisk                                         160,50                          191,25

PC bez DPH                            1 230,50                       1 466,25

DPH 5 %                                61,60                            73,40

PC s DPH                               1 292,10                       1 539,65

 

Technickohospodářské normy:

1.      Norma spotřeba materiálu
- max. množství materiálu, které může být spotřebována na jednotku výkonu.
- spotřeba je ovlivněna druhem výrobku, způsobu výroby, výchozí rozměry a tvar materiálu, kvalita materiálu, kvalifikace pracovníků, technický stav výrobního zařízení …
- skládá se z užitné spotřeby (materiál, který se stane součástí výrobku), technologický odpad (materiál, který se nestane součástí výrobku – odstřižky látek), ztráty (úbytek materiálu, který je u některých druhů materiálu přirozený – benzín vyprchá)

2.      Norma spotřeba nářadí
- stanoví potřebné množství nářadí za jednotku času (dělník potřebuje 2 šroubováky za rok)

3.      Norma spotřeby energie
- vyjadřuje max. spotřebu energie na jednotku výkonu nebo na jedno výrobní zařízení za jednotku času

4.      Normy zásob
- průměrné množství zásob, které má mít podnik nasnadě k plynulému zajištění výroby nebo prodeje (zásoba materiálu, zásoba výrobků)

5.      Odpisové normy
- vyjadřují % z pořizovací ceny DM a představují míru jeho opotřebení za rok

6.      Normy obsluhy
- počet pracovníků potřebných k obsluze 1 stoje nebo počet strojů, které obsluhuje 1 pracovník

7.      Normativy početních stavů pracovníků
- počet pracovníků potřebných k výkonu všech prací v určitém odborném útvaru

8.      Výkonové normy času a množství
a). Normovatelný čas – zahrnuje do vedlejších nákladů
Y čas jednotkový – čas na zhotovení 1 výrobku
Y čas dávkový – čas potřebný na přípravu výroby 1 dávky (série)
Y čas směnový – čas potřebný k přípravě směny (uklízení)
- všechny tyto časy zahrnují čas práce (pracovník vykonává práci), čas obecně nutných přestávek (biologické potřeby) čas podmínečně nutných přestávek (náklad zboží na auto)
b). Ztráty – nejsou součástí vedlejších nákladů
Y osobní ztráty – způsobené nedisciplinovaností pracovníků (pozdní příchod)
Y organizační ztráty – způsobené špatnou organizací (čekání na dodávku materiálu)
Y ztráty způsobené vyšší mocí – pracovník nemůže pracovat (výpadek proudu)

Tvorba cen:

- vyjádření hodnoty výrobku a služeb na trhu

- důležitý faktor určující podíl firmy na trhu a zároveň určující výsledek hospodaření firmy, hlavně zisk

 

Určení ceny:

a)      cena volná (smluvní) – ceny, které jsou na trhu určovány vzájemným vztahem nabídky a poptávky

b)      cena pevná – tyto ceny stanoví někdo jiný než prodejce (ministerstva – ceny MHD)

 

Vlivy ceny snižující a zvyšující:

-         spokojenost zákazníka

-         potřeba okamžitého zisku

-         snaha o zvýšení podílu na trhu

-         zajištění dlouhodobé perspektivy příjmu

-         získávání zákazníků konkurence

-         nadměrná poptávka

 

Výše ceny se pohybuje podle:

-         věku zákazníka (vstupné, jízdné MHD…)

-         času prodeje (ovoce podle sezónnosti, tel. tarify …)

-         místo prodeje (Praha a vesnice, stánek a butik)

-         množství prodeje (Makro)

-         pohotovosti při placení (placení ihned, na splátky …)

 

Cenová tvorba:

-         podnikatel prodává proto, aby realizoval optimalizaci zisku, nemůže tedy dlouhodobě stanovovat ceny na úrovni vlastních nákladů, nebo dokonce pod úrovní vlastních nákladů

-         chce-li posoudit výši zisku, musí vlastní náklady kalkulovat

 

Základní metody cenové tvorby:

a)      kalkulační metoda (vlastní náklady + nějakým % získaný zisk) - podnik stanoví kalkulaci vlastních nákladů a velikost nákladů zvýší o % zisků, které si sám stanoví

b)     metoda cenového porovnání

c)      podle hodnoty vnímané zákazníkem