maturitní otázky, seminárky a referáty


Účetnictví - Dlouhodobý majetek podniku (2008)

Autor: Eva Danihelková

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

- Majetek dlouhodobé povahy, který podnik potřebuje k provozování své činnosti nebo k finančním investicím.

1.      Dlouhodobý hmotný majetek
- majetek s životností delší než 1 rok a pořizovací cenou vyšší než 40 000 Kč
- má stálou fyzickou podobu
- stavby, samostatné movité věci, pěstitelské celky trvalých porostů, základní stádo a tažná zvířata, drobný hmotný majetek

2.      Dlouhodobý nehmotný majetek
- životnost delší než 1 rok a pořizovací cena vyšší než 60 000 Kč
- nemá hmotnou podobu
- zřizovací výdaje spojené se založením podniku, software, ocenitelná práva (licence, patenty), nehmotné výsledky a odborné činnosti (projekty, technologické postupy), drobný majetek

3.      Dlouhodobý finanční majetek
- majetek dlouhodobé povahy, který podnik nakupuje za účelem obchodování nebo dlouhodobé uložení peněz za účelem výnosu.
- dlouhodobé cenné papíry a vklady (akcie, obligace), půjčky poskytnuté jiným společníkům

 

Pořízení dlouhodobého majetku:

1.      Nákup (dodavatelský)

2.      Výstavbou nebo vlastní výrobou

3.      Darování, dědictví (bezúplatně nabitý)

4.      Převod z osobního vlastnictví

5.      Pronájmem – finanční leasing

6.      Vklad majetku společníky

 

Oceňování dlouhodobého majetku:

1.      Pořizovací cena – cena, za kterou byl majetek nakoupen, včetně nákladů spojených s jeho pořízením a instalací

2.      Cenou pořízení – je pouze cena za nakoupené zboží

3.      Reprodukční cenou – skutečná cena není k dispozici, cenu stanový soudní znalec úředním odhadem (touto cenou se oceňuje majetek při bezúplatném nabytí)

4.      Vlastními náklady – majetek pořízen vlastní výrobou, oceněný ve vlastní režii

 

Opotřebení dlouhodobého majetku:

1.      Fyzické – majetek hmotný i nehmotný ztrácí některé užitné vlastnosti (zvyšování poruchovosti), opotřebovává se používáním a působením přírodních vlivů

2.      Morální – z hlediska technologického pokroku (zastaralá technologie)

 

Odpisy = část pořizovací ceny majetku, která se v určitém období přenáší do nákladů podniku

Oprávky =součet odpisů po celou dobu odepisování majetku

 

1.      Daňové odpisy – jejich výpočet se řídí podle zákona o dani z příjmu

Výpočet rovnoměrných odpisů:

Roční odpis =

Zrychlené odpisy:


·         1. rok:

Odpis =

·         Další roky:

Odpis =


n = počet let, po které se již dlouhodobý majetek odepisoval

zůstatková cena = vstupní cena bez oprávek

Př. PC = 555 555,- odpisová sazba 1 rok = 14, 2 další roky = 28,6
- vypočítejte lineární odpisy
1 rok:
 = 78 888,81  78 889,-

Další roky:  = 158 888,73  158 889,-

Př. PC = 148 000,- koeficient pro první rok = 3, další roky = 4
- vypočítejte zrychlené odpisy

1 rok:  = 49 333,33  49 334,-

ZC = 148 000 – 49 334 = 98 666,-

Další roky:  = 65 777,33  65 778,-

2.      Účetní odpisy
– stanový si podnik sám podle svých potřeb, vyjadřuje skutečnou výši opotřebení majetku

Odepisování podle výkonu:


·         1 rok

Odpis =

 

·         Další roky

Odpis =


Př.: PC = 600 000,- předpokládaný výkon = 150 000km, 1 rok = 30 000km, další rok = 20 000km

1 rok:  = 120 000,-

Další rok:  = 100 000,-

 

Reprodukce

-         Údržba, opravy, modernizace, rekonstrukce, pořizování nového majetku, investiční výstavba

1.      Prostá – stroj nahradíme strojem stejného výkonu

2.      Rozšířená – stroj nahradíme jedním strojem vyššího výkonu nebo více stroji stejného výkonu

3.      Zúžená – stroj nahradíme strojem menšího výkonu nebo nenahradíme vůbec

Evidence

-         Základní jednotkou evidence je inventární předmět označený inventárním číslem

-         Může to být jeden kus nebo několik kusů, které tvoří dohromady technický celek

-         Každý pohyb musí být zaznamenán (pořízení, odpisy, vyřazení)

 

 

Výrobní kapacita (VK)

-         Max. počet výrobků, které může DM vytvořit za jednotku času (1 rok)

Využitelný časový fond (VČF)

-         Max. doba (v hodinách), po které může být stroj za 1 rok v provozu

VČF = 365 dnů – víkendy, svátky, dovolené, opravy  počet hodin

1.      Kapacitní norma času (KNČ)
- max. čas, který stroj potřebuje na výrobu 1 výrobku (v hodinách)
n = počet stejných strojů
VK =
   n

Př. so + ne = 114 dní, dovolená = 15 dní, opravy = 150 hodin, strojů = 55, KNČ = 48 min/ks, 1 směna

-         VČF = 365 – 114 – 15 = 236  8 = 1 888 – 150 = 1 738 hodin

-         VK =    55 = 119 487,5 výrobků za rok

2.      Kapacitní norma množství (KNM)
- max. množství výrobků, které stroj vyrobí za jednotku množství
VK = VČF
 KNM  n
n = počet stejných strojů

. pracovní klid = 103 dní, opravy 80 hodin, 2 směný provoz, KNM = 3 ks/hod, 5 strojů

-         VČF = 365 – 103 = 262  16 = 4 192 – 80 = 4 112 hodin

-         VK = 4 112  3  5 = 61 680 výrobků z rok

Využití výrobní kapacity (VVK)

-         Sleduje, na kolik % jsme výrobní kapacitu využili

Skutečná výroba (VS) – kolik jsme skutečně vyrobili
Plánovaná výroba (VP) – kolik byl plán výroby

VKK =    100

Př. Plánovaná výroba byla 150 000 výrobků, vyrobili jsme jen 120 000 výrobků

VKK =     100 = 80 %

Využití DM:

-         Čím více využíváme DM, tím dosahujeme vyšší výroby, můžeme prodat více výrobků a máme vyšší zisk

1.      Extenzivní využití DM (KE)

– skutečný čas, kdy byl stroj v provozu (v %)
SČF = skutečný časový fond     VČF = využitelný časový fond

KE =    100

2.      Intenzivní využití DM (KI)

– skutečný počet, který stroj vyrobil (v %)

VS = skutečná výroba  KNM = kapacitní norma množství

KI =  100

3.      Komplexní využití (KK)

– celkové využití stroje (v %)

KK =

Př. SČF = 570 hod., VČF = 640 hod., VS = 38 ks/hod., KNM = 40 ks /hod

KE =   = 89 % (čas)

KI =   = 95 % (výkon)

KK =  = 84, 55 % (celkové využití)

Efektivnost investic:

-         Vyjadřuje vztah mezi ekonomickým přínosem nové investice a vynaloženými prostředky

1.      Ekonomická efektivnost (E)
- kolik Kč zisku přinese 1 Kč vynaložených nákladů
E =

Z = roční zisk          I = investice (náklady)

2.      Doba návratnosti (T)
- za jak dlouho (za kolik let) se nám vrátí ze zisku vynaložené náklady
T =

3.      Celkový výnos (V)
- jaký zisk nám celkově vynese stroj za dobu používání
V = (životnost stroje
Z) – I

Př. stroj A – investice (I) = 600 000,- Kč, životnost stroje = 8 let, roční zisk (Z) = 200 000,- Kč
     stroj B – investice (I) = 850 000,- Kč, životnost stroje = 11 let, roční zisk (Z) = 300 000,- Kč
1. Ea =
 = 0,33 Kč (1,- Kč nákladů nám přinese 0,33 Kč zisku)
    Eb =
 = 0, 35 Kč (1,- Kč nákladů nám přinese 0,35 Kč zisku)

2. Ta =  = 3 roky (naše investice se nám vrátí za 3 roky)
    Tb =
 = 2,83 (naše investice se nám vrátí za necelé 3 roky)

3. Va = (8  200 000) – 600 000 = 1 000 000,- Kč (stroj nám za 8 let přinese zisk 1 000 000,- Kč)
    Vb = (11
 300 000) – 850 000 = 2 450 000,- Kč (stroj přinese zisk 2 450 000,- Kč)

stroj

investice

roční zisk

životnost

efekt

doba návratnosti

výnos

A

600 000,-

200 000,-

8 let

0,33

3 roky

1 000 000,-

B

850 000,-

300 000,-

11 let

0,35

2,83 let

 2 450 000,-

 

Vyřazování DM:

1.      Likvidace – z důvodů technického zastarání nebo neopravitelných poruch

2.      Prodej – v případě nepotřebnosti majetku

3.      Darování – nejčastěji formou sponzorských darů neziskovým organizacím atp.

4.      Přeřazením do osobního užívání – pokud podnikatel majetek pro podnikání nepotřebuje, ale může ho využít pro osobní potřebu (automobil)