maturitní otázky, seminárky a referáty


Němčina - ZÁKLADNÍ STÁTNÍ JAZYKOVÁ ZKOUŠKA: témata, zkušenosti,...

Autor: Daniela Bednářová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Zde naleznete několik neoficiálních informací ke státní jazykové zkoušce z německého jazyka. Když jsem já sama na podzim 2001 skládala tuto zkoušku, nenašla jsem nikde na internetu žádné informace o jejím průběhu. Chci se proto s Vámi podělit o své zkušenosti. A přidat také pár rad.
Státní jazyková zkouška se koná dvakrát do roka (na jaře a na podzim) a má 3 úrovně: základní, všeobecnou a tlumočnickou a překladatelskou.
Zkoušky se dají skládat pouze na státní jazykové škole, v Praze jsou dvě: v Praze 1 a Praze 8. (Pro bližší informace viz. Státní jazykové školy v sekci Odkazy)
Následující informace se týkají už pouze základní státní jazykové zkoušky.
Tato zkouška většinou není uznávána v zahraničí, neakceptují ji německé vysoké školy, ani německé firmy. Pro studium v zahraničí doporučuji složit zkoušku ZMP (Zentrale Mittelstufenprüfung), která se od naší "státnice" částečně liší, i když je zhruba na stejné úrovni.
Samotná státnice má písemnou a ústní část.

PÍSEMNÁ ČÁST
Trvá celkem 4 hodiny a je rozdělena do dvou bloků, mezi nimiž je přibližně dvacetiminutová přestávka. Písemné testy se konají výhradně v termínech stanovených MŠMT ČR jednotně pro celou republiku (květen a listopad, vždy v pátek nebo v sobotu).

Písemná část obsahuje:
1. Porozumění čtenému textu (60 minut) - představuje práce s jedním delším nebo dvěma kratšími texty. Zde téměř vždy (kromě jiného) máte stanovit, zda uvedená tvrzení odpovídají textu či neodpovídají (klasické zaškrtávání ANO-NE). Rozhodující je obsahová správnost a srozumitelnost řešení, za pravopisné a gramatické chyby se body nestrhávají.
2. Vlastní písemný projev (90 minut) - má dvě části. V první si vyberete ze tří témat, na které píšete slohovou práci o rozsahu zhruba 240 slov = 1 1/2 stránky A 4. Témata se většinou vztahují k aktuálním událostem (tak třeba na podzim 2001 bylo jedno z témat "Jak ovlivní nedávné teroristické útoky v USA Váš budoucí život"). Při hodnocení písemného vyjadřování se přihlíží k obsahu a rozsahu práce, k lexikální bohatosti a gramatické správnosti, stylu, syntaxi. Druhá část má předepsaný rozsah cca 60 slov (1/2 stránky A4). Téma je jen jedno, pevně dané (na podzim 2001 to bylo napsat dopis kamarádovi a blahopřát mu k úspěšnému vykonání zkoušky).
3. Porozumění vyslechnutému textu (30 minut) - představuje práci s jedním delším nebo 2-3 kratšími texty. Každý text vyslechnete dvakrát. Nedoporučuji si dělat poznámky, ale spíše rovnou psát do textu. Pro přiznání bodu je stejně jako u první části rozhodující obsahová správnost a srozumitelnost řešení (za pravopisné a gramatické chyby se body nestrhávají).
4. Test gramatických a lexikálních struktur (60 minut) - podle mě nejsložitější část zkoušky. Proklepnou Vás opravdu ze všeho. Složitost gramatické části se dle mého názoru rok od roku liší. Například na jaře 2000 byl součástí tohoto testu odborný text o muzeích, z něj vyškrtáno asi 30 slov, přeloženy do češtiny a Vy jste je museli překládat zpět. V jiných variantách se tzv. Lückentext např. vůbec nevyskytuje. Téměř vždy však test obsahuje konjunktivy a převod vět do trpného či činného rodu.
Rozsah tohoto testu přibližně odpovídá gramatice učebnice Němčina pro jazykové školy 2 (a částečně i 3).

Použití slovníku (většinou Vám škola slovník poskytne, můžete mít i vlastní) je povoleno pouze u prvních dvou částí.
Celá část se známkuje. Výsledná známka je stanovena takto: pokud nevyhovíte ze dvou částí, jste klasifikováni jako "nevyhověl/a" za celou písemnou část SJZ (a tudíž nejste připuštěni ani k ústní). Když nevyhovíte z jedné části písemné zkoušky, musíte tuto vyvážit v některé z další části známkou lepší než 3. V ostatních případech je výsledná známka stanovena prostým aritmetickým průměrem dílčích známek. (Zaokrouhluje se do pěti desetin směrem dolů, pět a více desetin směrem nahoru).
Stupnice pro dílčí i celkové hodnocení písemné části ZSJZ: výborně(1), velmi dobře(2), dobře(3), nevyhověl/a(4).

ÚSTNÍ ČÁST
Ústní část zkoušky se koná zhruba do dvou až tří týdnů od písemné zkoušky. Přesný termín se dozvíte při konání písemné části. Probíhá před tříčlennou komisí oprávněných zkušebních komisařů, předseda komise je jmenován MŠMT ČR. Jedním ze zkoušejících bývá rodilý mluvčí.
K ústní části postupují pouze ti, kteří úspěšně složili část písemnou.
Trvá 15-20 minut a podobá se maturitní zkoušce.
Seznam témat k ústní části ZSJZ:
  1. MEINE FAMILIE
  2. MEIN FREUND / MEINE FREUNDIN
  3. MEINE WOHNUNG / WOHNEN
  4. MEIN ARBEITSTAG
  5. KULTURELLES LEBEN IN UNSERER STADT
  6. FREIZEIT - HOBBY
  7. SPORT
  8. TSCHECHIEN - PRAG
  9. EINKÄUFE
10. GESUNDHEITSWESEN
11. URLAUB
12. REISEN
13. STELLUNG DER FRAU - GLEICHBERECHTIGUNG
14. HAUSHALT
15. SITTEN - BRÄUCHE
16. BERUF - ARBEITSATMOSPHÄRE
17. TSCHECHISCHE UND DEUTSCHE KÜCHE
18. MEIN LEBENSLAUF
19. DAS LEBEN IN DER STADT UND AUF DEM LANDE
20. UMWELTSCHUTZ
21. VERKEHRSUNFÄLLE - VERKEHR
22. MEINE LEKTÜRE
Základní SJZ neobsahuje (kromě Prahy) žádné reálie. Ty se vyskytují až u všeobecné SJZ. Ke každému tématu dostanete zároveň přibližně 10 podotázek, o kterých hovoříte u zkoušky.

Poté, co si vytáhnete jedno z témat, máte čtvrt hodiny na přípravu.
Po přípravě hovoříte před komisí (u mě byla tříčlenná). Po krátkém představení a zodpovězení několika otázek např. proč děláte tuto zkoušku, kam jste chodili na přípravu nebo jak se Vám líbilo v kurzu, jsem musela plynně hovořit na téma, které jsem si vytáhla. Třetí závěrečná část ústní zkoušky je pohotová reakce jednou větou na každodenní situace. Mě se např. zeptali: "Pořádáte večírek. Náhle onemocníte. Zavolejte svým přátelům, omluvte se a navrhněte jiný termín party…"
I tato část je známkována.
Poté je stanovena výsledná známka, kterou se dozvíte na místě. Vysvědčení Vám ale na místě nedají, to si můžete vyzvednout až tak za 2 týdny.

Cvičnou sadu materiálů pro přípravu ke zkoušce obdržíte za 150 Kč na státní jazykové škole. Sada obsahuje všechny 4 části písemné zkoušky (včetně kazety k poslechu). Pokud se chystáte skládat zkoušku bez přípravného kurzu na státní jazykové škole, doporučuji si tuto sadu sehnat. Pokud se rozhodnete navštěvovat přípravný kurs na st. jaz. škole, nemusíte si tuto sadu kupovat, protože Vám jsou na kurzu cvičné verze k dispozici.

Zkouška na podzim 2001 stála celkem 1800 Kč. Zaplatíte 1300 Kč za písemnou zkoušku a teprve poté, když u písemné části uspějete, doplatíte zbylých 500 Kč.

Upozornění: toto není žádný všeobecný návod, ale spíše popsání individuální zkušenosti. Případné dotazy a náměty směřujte na mou e-mailovou adresu.