maturitní otázky, seminárky a referáty


Němčina - Rozdíly mezi ZÁKLADNÍ a VŠEOBECNOU SJZ

Autor: Daniela Bednářová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Zde jsou shrnuty hlavní rozdíly mezi ZÁKLADNÍ a VŠEOBECNOU SJZ

ZÁKLADNÍ SJZ

Lze konat po dovršení 15 let.
Obsah základní SJZ je zaměřen na otázky denního života, politického, hospodářského a kulturního dění v ČR a dané jazykové oblasti. Požaduje se znalost 2000 - 2500 lexikálních jednotek.
V písemné části zkoušky se ověřuje:
a) porozumění vyslechnutému cizojazyčnému projevu o rozsahu 4 minuty (1,5str.)
b) porozumění čtenému textu o rozsahu asi 600 slov (cca 2 str.)
d) znalost mluvnice a lexikálních struktur v cizím jazyce
c) schopnost napsat sdělení o rozsahu asi 300 slov

V ústní části zkoušky se ověřuje:
a) schopnost pohotově reagovat v běžných situacích
b) dovednost plynně hovořit na dané téma
Ústní zkouška trvá nejdéle 20 minut.
Cena základní SJZ je 1800 Kč (1300Kč písemná část, 500Kč ústní).

VŠEOBECNÁ SJZ

Lze konat po dovršení 17 let.
Obsah všeobecné SJZ je zaměřen na situace denního života, politického, hospodářského a kulturního dění a na základní znalosti reálií ČR i příslušné jazykové oblasti. Kandidát má prokázat hlubší znalosti a větší míru osvojení cizího jazyka v rozsahu, stanoveném osnovami pro střední kurz na státní jazykové škole. Požaduje se znalost asi 4000 slov.
V písemné části zkoušky se ověřuje:
b) porozumění vyslechnutému cizojazyčnému projevu o délce asi 6 minut
a) porozumění čtenému textu o rozsahu asi 1000 slov
c) použití mluvnických a lexikálních struktur v cizím jazyce
d) schopnost napsat sdělení či volně zpracovat dané téma v rozsahu asi 500 slov
Písemná část jak všeobecné tak základní SJZ trvá 4 hodiny. V praxi to znamená, že u všeobecné SJZ musíte zpracovat více úkolů než u základní SJZ za stejný čas.

V ústní části zkoušky se ověřuje:
a) pohotová a spontánní reakce v běžných situacích denního života
b) dovednost plynně a správně hovořit o daných tématech a o vlastní četbě v originále (rozsah alespoň 5 knih - celkem min. 500 stran)
Ústní zkouška trvá maximálně 30 minut.
U ústní zkoušky jsou témata stejná jako u základní SJZ a ve všeobecné zkoušce ještě navíc:
Hlavní představitelé umění, vědy a techniky. Aktuální informace z kulturního a společenského života. Vzájemné vztahy ČR s těmito zeměmi. Veškeré reálie německy mluvících zemí, které jsou v základní SJZ zastoupeny pouze Prahou.
Cena všeobecné SJZ je 2300 Kč (1500Kč písemná část, 800Kč ústní).