maturitní otázky, seminárky a referáty


Marketing a management - Profil manažera (2010)

Autor: autor neznámý

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

 Pojetí manažerské práce

= užší a širší vymezení pojmu manažer. Užším pojetím míníme vedoucí pracovníky firmy, tzn. Top management, širší pojetí uvádí tyto charakteristické rysy manažera = řídí práci a přebírá odpovědnost za výsledky práce jiných lidí. Náplní práce manažera je v podstatě plnění řídících činností. Čím je manažer v řídící hierarchii podniku postaven výše tím více se musí řídit principem universálnosti - zejména na nejvyšších řídících funkcích musí mít manažer specifické vlastnosti jednak vrozené, jednak získané intenzivním studiem.


Manažerské funkce (viz. obrázek č.1)

= plánování, organizování, řízení lidských zdrojů, vedení, kontrolování a rozhodování.


Manažerské vlastnosti

= úlohou manažera je zejména umění využít odborníků na dosažení vytyčených cílů. Aby toho dosáhl, musí mít určité vrozené i získané vlastnosti:


Manažerské dovednosti

  1. Technické - jsou schopni používat postupy, techniky a znalosti specializovaných útvarů

  2. Lidské - představují schopnost pracovat, pochopit a motivovat ostatní spolupracovníky, jak jednotlivce, tak i skupiny

  3. Koncepční - schopnost koordinovat a integrovat všechny zájmy a aktivity organizace. Jde o schopnost vidět podnik jako celek, pochopit, jak na sebe jednotlivé části navazují a předvídat, jak změny v jednotlivých částí ovlivní celý podnik


Manažerské role

  1. Interpersonální role


  1. Informační role

i v tom, jak dobře dovede jednat se zákazníky, vysvětlit problémy týkající se dodacích podmínek, ...


  1. Rozhodovací role

Postavení manažera v organizaci

= obvykle se manažeři rozdělují do 3 úrovní:


Manažeři první linie jsou mistři, vedoucí dílen, případně vedoucí jiné organizační jednotky.

Střední manažeři tvoří velkou skupinu řídících pracovníků. Sem patří manažeři závodů a vedoucí různých útvarů (prodej, nákup, personalistika, ...). V činnosti středních manažerů zaujímá největší podíl poskytování

a získávání informací (až 40% jejich pracovního času).

Vrcholový manažeři reprezentují zpravidla takové pracovníky, kteří usměrňují a koordinují všechny činnosti

a vytvářejí hospodářskou politiku určité organizační jednotky. Tato skupina řídících pracovníků je zvláště důležitá, protože na její práci v podstatě závisejí konečné výsledky. Vrcholový manažeři na sebe přebírají odpovědnost za vlastníky (akcionáře). A právě svou těsnou vazbou na vlastníky je vytvářeno jejich zvláštní postavení v řídící hierarchii.MANAŽERSKÁ PYRAMIDA
Vrcholný management(tzv. TOP)


Management střední linie


Operativní management

Rozměr manažerské práce a její typologie


Manažerská práce je vícerozměrná: od specialistů manažera výrazně odlišuje skutečnost, že všechny tato rozměry působí většinou současně a on na vzniklou situaci musí umět reagovat. Jde zejména o tyto charakteristiky:


Konfliktnost cílů

= jednotlivé cíle, podle kterých manažeři řídí, jsou výrazně konfliktní, takže je nutno hledat účelový kompromis mezi jejich protichůdným postavením. Manažeři mají dosahovat maximálního zisku, ale zároveň se potýkají s požadavky podřízených na maximální mzdy, do konfliktu se dostávají ekonomické cíle s cíli ekologickými, požadavek na snížení nákladů jde často na úkor kvality výrobků ... Úkolem manažera je zajistit rovnováhu cílů.


Práce s nejistotou a rizikem

= v hierarchické struktuře organizace jsou manažeři vybaveni pravomocemi přijímat rozhodnutí. Protože většina těchto rozhodnutí probíhá v proměnlivém okolí jsou více nebo méně riziková. Míra nejistoty může být plánovaná a co nejvíce redukovaná, ale nikdy není nouze o neočekávané problémy a nepředvídané situace. Stav nejistoty je tedy permanentním stavem manažera. Musí se na něj adaptovat a být připraven rozhodovat v každých podmínkách, protože to je jeho profese.


Odpovědnost za výsledky

= nese odpovědnost za výsledky nejen své práce, ale i za výsledky práce svých podřízených. Vedoucí divize je odpovědný za komplexní výsledky celé divize. Jestliže dojde k chybě, musí učinit příslušná opatření, jak pro odstranění jejich následků, tak i opatření, která by výskyt stejné chyby do budoucna vyloučila.