maturitní otázky, seminárky a referáty


Marketing a management - Organizování

Autor: Kristýna Uhlířová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Organizování

Jedna z managerských funkcí.

 

Definice

1)      Je cílevědomá, soustavná činnost, cílem organizování je uspořádání prvků, koordinace, aktivita. Výsledkem organizování je vytvoření organizačních struktur.

2)      Organizování je funkcí managementu, pomocí které se vymezují a zajišťují činnosti a vzájemné vztahy lidí a prostředků v podniku pro zajištění určitých záměrů. Smyslem organizování je vytvořit prostředí pro efektivní spolupráci.

 

Specializace

Lidé se specializují, aby se stali odborníky.

 

Koordinace

Určitého pracovníka pověříme funkcí (vedoucí).

 

Centralizace

-         soustředíme činnost do rukou jedné osoby

-         přenesení pravomocí na vyšší organizační úroveň

 

® výhody:       - vedoucí pracovník bude mít přehled

                        - přímá vazba

                        - komunikační rychlost

® nevýhody:   - při vyšším počtu podřízených je nepřehlednost

                        - nejsou motivováni (podřízení)

 

Decentralizace

Přenášení pravomocí na nižší složky.

 

® výhody:       - motivace

                        - více volného času na důležitější rozhodování (vedoucí není přetížen)

® nevýhody:   - ztracení kontaktu a přehledu

 

Poslání organizování

-         vytvořit fungující strukturu

-         vytvořit hierarchickou strukturu

-         vytvořit stabilní strukturu

 

Faktory rozhodující při organizování

-         dělba práce

-         tělesná a duševní kapacita člověka

® optimální řízení (kolik podřízených jsme schopni efektivně řídit)

 

Vlivy optimálního řízení

a)      druh práce

b)      kvalifikace a schopnosti vedoucího

c)      kvalifikace a schopnosti podřízeného

d)      prostorové umístění vedoucího a podřízeného

e)      informační systém (IS)

 

Organizační struktura

Je hierarchické uspořádání

 

¾ plochá

       strmá

 

 

Plochá

 

 

 

 


Strmá

 

 

 

 

 

 


Výsledkem organizování je vytvoření organizačních struktur.

Pokud chceme vytvořit organizační strukturu používáme metodu OSKAR.

Objectives       - cíle (jaký cíl sledujeme při vytvoření)

Spealization   - specializace

Koordination - koordinace (umístění pracovníků)

Authority       - pravomoc (pravomoc pracovníků)

Responsibility           - odpovědnost

 

Typy organizačních struktur

1)      Liniová o.s.

 

 

 

 

 


Je vhodná pro malý počet pracovníků (max. 15 lidí)

Þ malá organizace

-         přímá rozhodovací pravomoc

 

® výhody:       - přehlednost

                        - jeden jediný vedoucí

                        - přímé rozhodování

                        - jasné kompetence (vztahy) mezi podřízenými a nadřízenými

® nevýhody:   - struktura spočívá na osobě podřízeného

                        - při velkém počtu pracovníků vzniká velký počet vazeb

 

2)      Funkcionální o.s.

Dle funkce.

 

N pro f. 1

 

N pro f. 2

 

 

 

 

 

 

 


Jedna funkce může být obchodování a druhá projektování.

Charakteristika:

-         jednotliví nadřízení jsou vybaveni pravomocí a odpovědností pro specializovanou funkci

-         podřízení dostávají příkazy od více vedoucích

 

® výhody:       - odborné příkazy od odborníků

                        - vedoucí se mohou specializovat

® nevýhody:   - křížení pravomocí (jednotlivých vazeb)

                        - podřízení mohou být přetíženi

 

3)      Liniově štábní o.s.

(Představuje kombinaci liniové a funkcionální)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Je představena 2 složkami:

a)      štábní složka

-         zde pracují odborníci specializovaní na hlavní podnikové funkce a jejich úkolem je vedení, né však rozhodování

Þ poradní útvar

 

b)      liniová složka

-         zajišťuje komplexní území

 

4)      Divizionální o.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vznik divizí:

-         na základě územního rozdělení (např.: Praha, Brno, Olomouc)

-         na základě rozdílného druhu výrobku (např.: auto, nákladní auto, motorky)

 

® výhody:       - představují oddělenou výrobu v jednotlivých divizích

                        - divize se mohou specializovat

® nevýhody:   - růst počtu oddělení se stejnou orientací

                        - jednotlivé divize mezi sebou soupeří

 

 

 

Pravomoc, odpovědnost, delegování

Pravomoc – představuje právo pracovníka využívat volnost rozhodování

Odpovědnost – vyplívá z povinnosti plnit dané úkoly

Delegování – představuje přesnost na jednotlivé pracovníky