maturitní otázky, seminárky a referáty


Marketing a management - Cena (2010)

Autor: autor neznámý

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

 

plat (státní sektor)

vstupné, pojistné, školné, inkaso nájemné pojištění, úrok

Faktory ovlivňující výši cen

1) externí – ovlivnění z okolí

  1. charakter trhu – monopol, oligopol, monopolistická konkurence

   • rozhodování – konstantní ceny ?

   • smluvní ceny ?

   • vést cenovou válku ? = vytlačit konkurenci

  2. poptávka – reakce D na změnu cen, vyjadřuje elasticita poptávky

% změna množství výrobků

elasticita =

% změna ceny


P D P


DQ Q

dokonale neelastická poptávka dokonale elastická poptávka


Faktory ovlivňující elasticitu poptávky

 1. Povaha potřeb – D po statcích uspokojující základní lidské potřeby je méně elastická

 2. Podíl výdajů domácnosti – čím vyšší je podíl výdajů, tím vyšší je elasticita D

 3. Existence substitutů – čím hojnější substituty, tím je elasticita D vyšší

 4. Konkurence – zákazníci posuzují cenu vždy ve vztahu k porovnatelným výrobkům

 5. Další faktory – ekonomické, legislativn

2) Interní faktory

 1. cíle marketingu – musí souhlasit s cíly podniku ( maximalizace zisku, ...)

 2. strategie marketingového mixu – při rozhodování o ceně se musí koordinovat všechny části mixu

 3. náklady – tvoří spodní hranici ceny ( N přímé a nepřímé)

Metody tvorby ceny

  1. Cena vycházející z poptávky

   • vychází z vnímání ceny zákazníkem

   • tvorba ceny vychází z cenové pružnosti D

    1. struktura poptávky – počet, struktura zákazníků, substituty

    2. cenová představa zákazníků

    3. cenová pohotovost zákazníků – naléhavost potřeby

    4. cenové třídy zákazníků

    5. kvalita image

Výhoda: maximalizace zisku pro podnik, ceny odpovídá rozhodování zákazníka, cena

stanovena reálně

Nevýhoda: pracný sběr informací, rozsektorování trhu


2. Metoda vycházející z cen konkurence


Základní formy:

 1. Orientace na cenu v oboru - typická pro trhy s homogenním zbožím

- v oligopolu

2. Orientace na cenu vůdce - takové určení ceny, ostatní se musí přizpůsobit (oligopol

s dominantní firmou)

- zprostředkovaně odráží pohled zákazníka na konkurenční výrobky

- nevýhody – nemusí zabezpečovat zisk

- ↓ pozornost nákladům

3. Metoda vycházející z nákladů

- spravedlnost, zisk

- ignorují konkurenci

- dosažení zisku záleží na prodaných výrobcích

Cenové strategie

 1. cen. strategie nově zavádějících výrobků

  1. cen. politika vysokých cen- prémiová cena- dosahuje vysoké ceny, které je odůvodněno jedinečnou pozicí na trhu

- strategie sbírání smetany-vysoká úvodní cena, velká reklama, později cena klesá, potřeba dobré KNOW-HOW

  1. cen. politika nízkých cen-využívají rychlého získání velkého tržního podílu

-tržní cen. politika- mírně diskrim.

 1. Strategie celého sortimentu

- cílem je maximalizovat zisk na celý sortiment

  1. Strategie výrobk. Řady- v ceně se odráží různé výrobní náklady a vychází z potřeb zákazníků

  2. Tvorba cen doplňků- doplňky zahrnuty do ceny výrobků

 1. Strategie změny stanovených cen

  1. Snižování cen- nadbytečná kapacita = nadměrná nabídka

  1. Zvyšování sen- v důsledku inflace