maturitní otázky, seminárky a referáty


Marketing a management - Bankovnictví

Autor: autor neznámý

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Banka - je organizace, která má povolení provádět bankovní operace

            - je instituce specializovaná na obchodování s penězi

- může být založena jako a.s. nebo státní peněžní ústav

 

Bankovní soustava (systém)

- tj. souhrn všech bank v daném  státě a zahrnuje uspořádání vztahů mezi nimi

- u nás existuje dvoustupňová bankovní soustava:          1. Centrální banka  - ČNB

 2. Ostatní banky - obchodní banky,      

                              spořitelny

 

5.1. Česká národní banka (státní peněžní ústav)

- je ústřední bankou ČR

- je právnickou osobou se sídlem v Praze; nezapisuje se do obchodního rejstříku

- nejvyšším řídícím orgánem je bankovní rada; v čele stojí guvernér ČNB - jmenuje jej a    

  odvolává prezident

- je povinna:     - podávat Parlamentu nejméně dvakrát ročně zprávu o měnovém vývoji

                        - informovat (nejméně jednou za tři měsíce) o měnovém vývoji veřejnost

 

Hlavním cílem ČNB je zabezpečovat stabilitu české měny. Za tímto účelem plní tyto funkce:

 

? určování a provádění měnové politiky

vydávání bankovek a mincí

? řízení peněžního oběhu, platebního styku a zúčtování bank

vykonávání bankovního dohledu

provádění dalších činností

 

 

? Určování a provádění měnové politiky (MP)

MP představuje soubor opatření, kterými stát ovlivňuje nabídku peněz v ekonomice. (Nabídka   peněz = celkové množství peněz v ekonomice).

Množství peněz v ekonomice má vliv na :           - hospodářský (ekonomický) růst

                                                                        - zaměstnanost, inflaci

Základním cílem MP je udržení stability měny (stát má zájem na tom, aby nedocházelo ke                                                zvýšení cen. hladiny, tj. aby nedocházelo k inflaci).

 

Jakým způsobem může být dosaženo zvýšení nebo snížení nabídky peněz v ekonomice?

ČNB může při provádění MP využívat tyto nástroje:

 

a)   povinné minimální rezervy

     - každá banka musí držet určité procento z depozit (vkladů) jako rezervu na účtu u ČNB

     - ČNB může ovlivnit množství peněz v ekonomice tím, že změní výši povinných mini-             málních rezerv

ñ zvýšení povinných minimálních rezerv způsobí snížení množství peněz v ekonomice, pro ostatní banky to bude znamenat méně peněz pro poskytování úvěrů klientům

ò snížení povinných minimálních rezerv způsobí zvýšení množství peněz v ekonomice

 

 

b) diskontní sazba

     - úroková míra, za kterou ČNB poskytuje úvěr ostatním bankám

     - v případě úvěru od ČNB platí zákon nabídky a poptávky:

diskontní sazba je vysoká Þ poptávána výše úvěru ze strany ostatních bank je nízká

diskontní sazba je nízká Þ poptávána výše úvěru ze strany ostatních bank se zvýší

 

 Zvýšení diskontní sazby

 

    

 

 

Snížení zájmu ostat. bank o úvěr od ČNB

 Zvýšení úrokových sazeb u ostat. bank

 

 

 

 Snížení schopnosti ostat.          bank poskytnout úvěry  podnikům a spotřebitelům

 Snížení zájmu o úvěr v ekonomice (ze strany podniků, spotřebitelů)

 

 

 

 

 Snížení objemu úvěrů poskytnutých pod., spotřebitelům ostat. bankami

 

 

 

 

 

Snížení množství peněz v ekonomice

 

 

 

 

 

 


 

c) operace na volném trhu

     - tak se nazývá proces nákupu a prodeje cenných papírů ČNB

ČNB nakupuje státní cenné papíry od jiných účastníků trhu se státními c.p. Þ zvýšení nabídky                   peněz v ekonomice

ČNB prodává státní c.p. jiným účastníkům Þ snížení nabídky peněz v ekonomice (peníze jdou                              od ostatních účastníků do ČNB)

 

d) ostatní nástroje MP

     - ČNB může např. určit ostatním bankám maximální rozsah jimi poskytovaných úvěrů           (úvěrový limit), stanovit minimální úrokové sazby z vkladů přijímaných bankami, stanovit            maximální úrokové sazby z úvěrů poskytovaných bankami

 

Vydávání bankovek a mincí

ČNB - má jako jediná výhradní právo emise hotovostních českých peněz tj. bankovek a mincí

          - je oprávněna stanovit (vyhláškou) právním předpisem: nominální hodnoty, rozměry,                    hmotnost, materiál, vzhled a další náležitosti bankovek a  mincí

          - rozhoduje o jejich vydání do oběhu

 

? Řízení peněžního oběhu, platebního styku a zúčtování bank

ČNB - je zmocněna řídit peněžní oběh (má k dispozici různé číselné údaje např.: množství peněz v oběhu hodnotově, i co do počtu  kusů, strukturu oběživa)

          - stanoví zásady vedení účtů klientů u bank

          - stanoví zásady platebního styku mezi bankami

 

Vykonávání bankovního dohledu

Hlavním cílem bankovního dohledu ČNB je úsilí o omezení rizik spojených s vykonáváním bankovních činností v ostatních bankách tak, aby byla zajištěna ochrana zájmů vkladatelů a spolehlivost a funkčnost bankovního systému.

 

Provádění dalších činností

ČNB slouží jako:  à banka bank - vede účty bank, přijímá jejich vklady, poskytuje jim úvěry,...

                            à banka státu (vlády) - vede příjmové a výdajové účty SR, poskytuje státu                                                   úvěr, spravuje státní dluhy,...

 

ČNB vyhlašuje oficiální kurz české měny ve vztahu k cizím měnám.

 

Poznámka:

Ke stanovení devizového kurzu používá měnového koše, jehož součástí jsou - americký dolar (s váhou 35%) a německá marka (s váhou 65%).

 

 

5.2. Ostatní banky

- jsou při své činnosti ovlivňovány ČNB

- hlavním cílem jejich činnosti  je dosažení zisku

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB s Ministerstvem financí (subjekt, který              chce podnikat jako banka musí splnit zákonem stanovené předpoklady např. základní jmění              ve výši 500 mil Kč, kvalitní obchodní záměry, odborně schopné vedení, ...)

 

Rozdělení ostatních bank:

1. Obchodní banky - k nejznámějším v ČR patří: KB a.s.,  IPB a.s., ČOB a.s., Agrobanka a.s.,..

2.   Spořitelny - v ČR Česká spořitelna a.s.

 

Hlavní činnosti ostatních bank:

a) přijímají vklady od veřejnosti tj. depozitní funkce - zřizují různé typy účtů pro zákazníky         Pozn.: Depozitum (vklad) je částka peněz uložená na bankovním účtu.

b)  poskytují úvěry tj. úvěrová funkce - návratná forma poskytnutí peněžních prostředků za                                               úrok

c)   poskytují další bankovní služby - zprostředkování platebního styku, operace se směnkami,                                                    směnárenská činnost, poskytování bankovních záruk,                                                pronájem bezpečnostních schránek, obchodování                                                        s cennými papíry, poradenská činnost, ....

 

Při své činnosti disponují ostatní banky s obrovskými finančními prostředky, které jim svěřili bankovní zákazníci. Aby se banka nedostala do vážných problémů, musí při své činnosti dodržovat zásady.

Zásady bankovních operací:

? zásada bankovní likvidity

zásada bankovní ziskovosti

?   zásada bankovní jistoty (bezpečnosti)

 

? Zásada bankovní likvidity

Likvidita - schopnost dostát krátkodobým závazkům

Solventnost (platební schopnost) - okamžitě hradit právě splatné závazky

Likvidita a solventnost jsou důležité pro banku protože banka musí být schopna kdykoli vyplatit vkladatelům uložené peníze. Každý vklad vyjadřuje zákazníkovu důvěru, že banka bude schopna chránit jejich peněžní prostředky a že je bude na požádání vyplácet zpět. Pokud začne ztrácet důvěru zákazníků, může to mít vážné důsledky (např. do banky nikdo neukládá nové vklady, dosavadní vkladatelé spěchají vyzvednout své vklady ® vzniká panika ® způsobí úpadek banky,...).

V bankovních soustavách vyspělých zemí existují pojistky proti této hrozbě: pojištění depozit, úvěry od centrální banky (v ČR od ČNB).

 

Zásada bankovní ziskovosti

Banky jsou instituce, jejichž cílem je dosahování zisku. Banky se snaží dosahovat maximálních výnosů při minimálních nákladech.

Výnosy banky tvoří:      - přijaté úroky z poskytovaných úvěrů,

                                    - úroky z vkladů banky u jiných peněžních ústavů,

                                    - výnosy z investic do cenných papírů,

                                    - přijaté poplatky a provize za provádění bankovních služeb, ...

Náklady banky tvoří:    - vyplácené úroky z přijatých vkladů,

                                    - placené poplatky a provize

                                    - vyplácené prémie a výhry

                                    - odpisy, materiálové, mzdové náklady,....

 

Hospodářský výsledek může mít formu zisku nebo ztráty. Ze zisku banky odvádějí daň do SR. Disponibilní zisk je použit k různým účelům např. k výplatě dividend, tvorbě rezerv, ...

 

? Zásada bankovní jistoty (bezpečnosti)

Každý vkladatel musí mít pocit, že jeho peníze jsou plně chráněny. Důvěra zákazníka v banku ja velice podstatná. Proto se banky musí vyhnout velkému riziku při bankovních činnostech. Musí brát v úvahu:

¨      úvěrové riziko (riziko spojené s nesplacením poskytovaných úvěrů)

     - čím vyšší úvěry poskytuje a na delší dobu, tím je větší riziko

     - banka stanovuje úvěrové podmínky a formy zajištění úvěru

     - zajímá se o úvěrovou způsobilost klienta (Je schopen zaplatit?)

¨      kurzové riziko (riziko spojené s výkyvy devizového kurzu)

¨      inflační riziko

¨      politicko-ekonomické riziko

Rizika se banky snaží co nejvíce minimalizovat.

 

Bezpečnostní opatření:

- banka představuje přirozený objekt různých druhů zpronevěr, podvodů, loupeží

- využívá druhy vnitřní a vnější kontroly, aby:         - snížila pokušení ke zpronevěře, podvodu

                                                                           - minimalizovala příležitost pro zloděje

                                                                            - chránila majetek banky a zákazníků

Vnější kontrolu zajišťuje: ČNB a ostatní orgány FÚ, Ministerstvo financí,...

Vnitřní kontrola:    - existence závazných pracovních postupů při provádění bankovních operací

                            - dvojitá kontrola při provádění bankovních operací

                            - zajištění bezpečnosti dat

                            - pravidelné revize

                            - instalace kamer a poplašných zařízení

                            - povinná dovolená

Obecné zásady chování bank

1)  Každá banka musí respektovat zásadu bankovního tajemství, která se vztahuje na všechny bankovní obchody (tzn. zaměstnanci  banky jsou povinni zachovávat mlčenlivost ve služebních věcech dotýkajících se zájmů banky a jejich klientů)

2)  Banka musí čelit snahám zakrývat nelegální původ peněz (otevřeným přístupem ke vkladům, jejichž původ je pochybný, zabránit procesu „praní špinavých peněz“ tj. peněz, které souvisejí s obchodem s narkotiky, s vydíráním aj. formami organizovaného zločinu)

 

 

5.3. Vkladové a úvěrové služby bank

 

Vkladové služby bank

 

1. Neterminované vklady

- běžné účty  - vklady fyzických a právnických osob

                     - umožňují majiteli čerpat hotovost, uskutečňovat platby

- sporožira (Česká spořitelna) - určeny pro fyzické osoby (nepodnikatele)

- bankokonta (KB)       - účty platebního styku

                                    - slouží k pravidelnému spoření

                                    - k ukládání peněz

                                    - k čerpání hotovosti

                                    - k provádění úhrad na základě příkazu klienta

- k b.ú., sporožiru, bankokontu může banka vydat šekovou knížku nebo platební karty

 

2. Terminované vklady

-       u něj je stanoven termín (lhůta) jeho splatnosti

-       před uplynutím této lhůty vklad obvykle nelze vybrat a pokud ano jsou u něj nižší úroky nebo si banka za předčasný výběr účtuje sankční poplatky

-       podle délky termínu jsou vklady krátkodobé (do 1 roku), střednědobé (1-4 roky), dlouhodobé (nad 4 roky)

 

3. Vkladní knížky

- představují potvrzení banky o vkladu

- zde se zaznamenávají vklady, výběry, připsaný úrok, zůstatek vkladu

např. bez výpovědní lhůty, s výpovědní lhůtou, výherní, cestovní, ....

 

4. Zvláštní druhy spoření (s podporou státních příspěvků)

- stavební spoření

- spoření na vzdělání

 

5. Prodej vkladových certifikátů

- představují potvrzení banky o přijetí jednorázového terminovaného vkladu

 

Úvěrové služby bank

Druhy úvěrů:

A) Podle doby splatnosti:

1.   krátkodobé

2.   střednědobé

3.   dlouhodobé

B) Podle měny:     1. Korunové

2.   Devizové

 

C) Podle zajištění: - zajištěné

                                    - nezajištěné

 

D) Podle účelu a subjektu, kterému je úvěr poskytován:

1.   úvěry pro podnikatelské účely

2.   úvěry občanům

3.   mezinárodní úvěry

4.   další úvěry např. obcím

 

E) Ostatní úvěry:

1.   kontokorentní úvěr

2.   eskontní úvěr

3.   hypoteční úvěry

 

Úvěrový proces

- úvodní schůzka s klientem - získání potřebných informací

- úvěrová analýza - charakter klienta, jeho schopnost splatit úvěr, jmění klienta, podmínky                     zajištění (movité nebo nemovité věci, získání bankovní záruky, zajištění                ručitelem, postoupením pohledávek)

                            - cíl à můžeme poskytnout úvěr?

- uzavření úvěrové smlouvy

- kontrola dodržování podmínek úvěrové smlouvy