maturitní otázky, seminárky a referáty


Fyzika - Druhy mechanických pohybů

Autor: Tomáš Vostrý

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Druhy mechanických pohybů

dělí se podle:
tvaru trajektorie = přímočaré a křivočaré
časové změny velikosti rychlosti = rovnoměrné a nerovnoměrné

Rovnoměrný přímočarý pohyb
- velikost a směr rychlosti se nemění
- rychlost v = konstantní
- vzorec: s=v.t (toto platí, jestliže to = 0, dráha so = 0)
- pokud v čase to = 0 bod urazil nenulovou dráhu, pak závislost dráhy a času vyjadřuje vztah: s=s0+v.t

Rovnoměrně zrychlený (zpomalený) přímočarý pohyb
- platí, že zrychlení a = konstantní

- vztah: v=a.t (platí, když se bod již pohybuje nenulovou počáteční rychlostí)

Dráha rovnoměrně zrychleného pohybu při nenulové počáteční rychlosti

- vztah: , v případě, že je počáteční rychlost v0 = 0, platí pro dráhu vztah - z toho plyne, že dráha při tomto pohybu je přímo úměrná druhé mocnině času

Rovnoměrně zpomalený pohyb

- vzorec: v=v0-at pro dráhu při počáteční rychlosti vo platí

Volný pád

- pohyb rovnoměrně zrychlený
- tíhové zrychlení g (obvykle má hodnotu m.s-2)

- vzorce: , v=g.t

Rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici

- velikost rychlosti se nemění, mění se směr rychlosti
- v = konstantní, rychlost trajektorie v však není konstantní

- velikost úhlu:

- jednotkou pro měření úhlů je radián (rad), 1 rad = 57o20´

- úhlová rychlost:

- oběžná doba bodu = perioda T

- počet oběhů za sekundu udává frekvence f, pro ni platí vztah
- jednotkou frekvence je hertz (Hz), 1 Hz = 1 s-1.
- další vztah pro úhlovou rychlost: - dostředivě zrychlení ad

- vzorec: nebo