maturitní otázky, seminárky a referáty


Filosofie - Historický přehled české filosofie

Autor: Jana Kučerová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

. Hmota se jeví jako energie, A. Einstein vyslovil svou teorii relativity, byl zjištěn pohyb galaxie a rozpínání vesmíru, objevuje se Freudova hlubinná psychologie, nové objevy v matematice a chemii.
Filosofické školy ve 20. století nevytváří ucelené systémy (tak jako v 19. stol.), ale zabývají se jen určitými oblastmi. Hovoří se o krizi filosofie 20. století. V součastné době převládá názor, že by se filosofie měla zabývat palčivými otázkami lidstva, jako je vyčerpání surovin, jaderné zbraně, populační exploze nebo vzdělání. Z toho je patrné, že ani dnešní filosofie nepostrádá smysl, přestože se tříští na řadu různých i ze se vycházejících směrů.

NOVOPOZITIVISMUS
- vychází z pozitivizmu
- ovlivněn moderními objevy v matematice
- zabývá se moderní logikou, jazykem, strukturou vědeckého poznání, metodologií vědecké práce, verifikací informací
- podstatou světa se má zabývat fyzika; podstatou vědomí psychologie
- představitel LUDWIG WITTGENSTEIN
- zabýval se filosofickou analýza hlavně jazyka
- zkoumal vztah jazyka ke společnosti
- tvrdil, že "Svět je tvořen fakty, jejichž význam je ve slovech."; na rozdíl od tradičně chápané filosofie, která se zabývá věcmi, jejichž úplný význam se nedá slovy vyjádřit

EMPIRIOKRITICIZMUS
- vzniká na počátku 19. století na bázi novopozitivizmu
- odsuzuje jako pseudoproblémy vše, co stojí mimo rámec vědomí
- představitelé ERNST MACH (rodák z Chrlic u Brna), RICHARD AVENARIUS

MARXIZMUS-LENINIZMUS
- klasická filosofie Marxe a Engelse v praktické politické podobě, kterou jí dal Lenin a Stalin
- Marxovu teorii Lenin doplnil o zvláštnost poměrů v Rusku a o teorii a taktiku proletářského třídního boje a revoluce
- v zemi, ve které je prosazen, se stává jediným přijímaným vědeckým a světovým názorem
- ostře odmítá idealismus
- ospravedlňuje vládu jedné strany
- doplněn Stalinem o "ideologickou nadstavbu " se nazývá STALINIZMUS

NEOMARXIZMUS
- levicové proudy různou měrou inspirované marxizmem
- zabýval se analýzou evropské kultury, kritikou buržoazního kapitalismu, společnosti, ale i negativních jevů reálného socializmu a Marxových pozdních děl
- spojoval ranou Marxovu filosofii a Einsteinovy terie nebo psychoanalýzu
- představitelé ANTONIO BRANSCI, GOYORGY LUKACS, ROGER GARAUDY,
- představitelé frankfurtské školy ERICH FROMM, HERBERT MARCUSE


NOVOTOMIZMUS
- oficiální filosofie katolické církve vyhlášená encyklikou papeže LVA XIII.
- snaží se o nalezení harmonie mezi vírou a poznáním a zároveň respektovat nové vědecké poznatky a objevy
- akceptuje evoluci, ale za zdroj evoluce považuje Boha
- snaží se reagovat na aktuální světové dění
- kritizuje jak kapitalizmus tak socializmus

FENOMENOLOGIE
- zakladatel EDMUND HUSSERL
- odvozuje se od fenomén - jev, to co se nám ukazuje
- jedná se o metodologický směr, který se odráží v dalších vědách
- tvoří opozici k pozitivizmu
- snaží se dostat k podstatě jevu, který má v jejich pojetí dvě vrstvy
- 1. Reálná vrstva - je uchopitelná smysly, tak jak ji vidíme
- 2. Eidetická vrstva - Esence, která vyznačuje eidetické znaky, je přístupná pouze duchovním aktům
- je to věda o podstatě
- zdůrazňuje poznání skutečných věcí, ne toho co vnímáme

FILOSOFIE BYTÍ; EXISTENCE; EXISTENCIALISMUS
- navazuje na fenomenologii a výrazně ovlivňuje umění
- antropologicky orientovaný směr, který usiluje o pochopení lidského bytí
- užívá poznatků dřívějších filosofů raný Marx a Kierkegaard, a umělců Kafka, Dostojevský, R. M. Rilke
- lidská existence se vyznačuje osamocením (Marxova teorie o odcizení)
- úzkost je základní zkušeností bytí, tragično bytí
- člověk je nucen volit a nemá o co by se opřel, což způsobuje trvalé stavy úzkosti, ze kterých vidí existencialisté východisko ve víře a v transcendentálním spojení s Bohem
- představitel MARTIN HEIDEGER
- dílo Bytí a čas
- Existence je pro něj každodenní, všední, povrchní, nezáživné, nezainteresované bytí člověka
- Esence je skutečné bytí; podstatou bytí je strach z nebytí, ze smrti a ten se snažíme přehlušit Existencí
- bytí je boj s časem
- Heideger zavádí existenciály, což jsou pojmy převážně negativního (úzkost, strach, hnus), ale i pozitivního (naděje) charakteru


- JEAN PAUL SARTRE
- tvrdí, že člověk je svobodný a zároveň je ke svobodě odsouzen a tím pádem je odpovědný jak za sebe tak za ostatní
- skutečným zdrojem poznání je reálný člověk
- jen v krizových situacích lze nalézt východisko bytí
- dílo Bytí a nicota, Hnus, Zeď

- GABRIEL MARCEL
- ALBER CAMUS - Cizinec, filosofický esej Mýtus o Sisyfovi
- KARL JASPERS - esej Otázka viny


PRAGMATISMUS
- vznik v USA
- zkoumá filosofické problémy z hlediska užitečnosti
- pravda je to, co je užitečné
- hodnota spočívá v tom, co má uplatnění
- zakladatel WILLIAM JAMES
- představitel JOHN DEWEY
- jeho učení mělo vliv na pedagogiku, neboť podceňuje význam vzdělání a tvrdí, že "Nejsou důležité znalosti, ale praktické použití."

FILOSOFIE ŽIVOTA
- vznik na začátku 20. století, navazuje na Schopenhauera, Nietzscheho
- zdůrazňování významu pohybu a vývoje
- skutečnost je organická (význam biologie), objektivní, ale iracionální
- existuje více principů na kterých je skutečnost zprostředkována
- HENRY BERGSON - Elán vital
- HANS DRIESCHE - Vitalizmus
- vycházel z pokusů na ježovkách, při kterých zjistil, že z rozpůlených vajíček vznikne celý, byť menší, jedinec, což nelze vysvětlit mechanicky, ale na základě určité životní síly, kterou nazývá Entelechia, a která způsobuje celostní kauzalitu, což je určování částí celkem
- ovlivnil celostní psychologii

HERMENEUTIKA
- hledání metod porozumění světa a člověka
- ústřední význam má jazyk a komunikace
- HANS GEORG GODAMER, KARL OTTO APEL

POSTMODERNISMUS
- projevuje se v 70. letech
- odráží se v umění
- reaguje na hospodářskou krizi
- vystupuje proti hospodářskému optimismu a racionalismu
- estetika klade důraz na přístupnost, tvorbu a potěšení z díla
- umění je určeno veřejnosti i náročným konzumentům
- UMBERTO ECO - Jméno růže
- MILAN KUNDERA - Nesmrtelnost