maturitní otázky, seminárky a referáty


Ekonomie - Živnostenské podnikání (2008)

Autor: autor neznámý

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Živnost – soustavná činnost:

-          provozovaná samostatně,

-          vlastním jménem,

-         na vlastní odpovědnost,

-         za účelem dosažení zisku,

-         za podmínek stanovených tímto zákonem

 

Živnost není:

-         činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené PO

-         využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti ( autorský zákon, vynálezy...)

-         povolání lékařů, veterinářů, notářů, advokátů, daňových poradců...

-         činnosti bank, pojišťoven, penzijních fondů, spořitelních družstev, burz, pořádání loterií, provozování rozhlasového a televizního vysílání...

 

Subjekty oprávněné k provozování živnosti:

-         fyzická nebo právnická osoba (včetně zahraničních subjektů) , splňující podmínky dané živnostenským zákonem:

 

všeobecné podmínky:

-         18 let

-         způsobilost k právním úkonům

-         bezúhonnost

-         předložení dokladu o tom, že FO nemá daňové nedoplatky vůči státu

 

zvláštní podmínky:

-         odborná a jiná způsobilost – např.u řemeslných živností se požaduje vyučení v oboru

 

- u FO musí splňovat dané podmínky sám podnikatel, pokud je nesplňuje, může zaměstnat odpovědného zástupce, který je splňuje

- u PO musí všeobecné podmínky splňovat odpovědný zástupce

 

Odpovědný zástupce

-         FO ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a dodržování živnostenskoprávních předpisů a která je v pracovně právním vztahu k podnikateli

-         musí mít bydliště na území ČR

-         musí prokázat pohovorem před živnostenským úřadem znalost českého jazyka, pokud není občanem ČR

 

Odpovědného zástupce je povinen ustanovit:

 

1. podnikatel – fyzická osoba, který nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti

2. podnikatel – zahraniční fyzická osoba, který nemá na území ČR povolen pobyt

 

 

 

 

 

3. podnikatel – právnická osoba se sídlem v ČR – odpovědný zástupce je většinou člen statutárního orgánu

4. podnikatel – zahraniční právnická osoba – odpovědný zástupce je většinou vedoucího organizační složky umístěné na území ČR

 

 

Živnost nelze provozovat:

-         když soud uložil podnikateli zákaz činnosti v oboru. Určena je i délka tohoto zákazu.

-         když na majetek podnikatele byl prohlášen konkurz

-         podnikat nelze ani v případě, pokud návrh na konkurz byl zrušen pro nedostatek majetku

 

 

Rozdělení živností:

 

  1. podle druhu činnosti

a)      obchodní

b)      výrobní

c)      poskytování služeb

 

  1. podle vzniku práva k provozování živnosti:

 

a)    ohlašovací

 – podnikatel může začít podnikat dnem ohlášení živnosti – živnostenský list

 

 dělí se na:

 

řemeslné – podmínkou je odborná způsobilost získaná vyučením v oboru.

Odbornou způsobilost podnikatel prokazuje:

-         výučním listem a dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru

-         vysvědčením o ukončení studia příslušného studijního oboru střední odborné školy, jehož délka je kratší než 4 roky

-         vysvědčením o maturitní zkoušce a dokladem o vykonání dvouleté praxe v oboru

-         diplomem nebo jiným dokladem o absolvování vysoké školy a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru

jsou to např.: opravy silničních vozidel, řeznictví, pekařství, kadeřnictví...

 

vázané – jsou uvedeny podmínky odborné způsobilosti

je to např. podnikání v oborech slévání drahých kovů, výroba, opravu a montáž měřidel, autoškoly, průvodcovská činnost...

 

volné - k provozování živnosti se nevyžaduje prokazování odborné způsobilosti

          - většinou je to koupě zboží za účelem dalšího prodeje

 

- nesplňuje-li uvedené odborné podmínky samotný podnikatel, musí je splňovat jeho odpovědný zástupce           

 

 

 

b)koncesované

- podnikatel může začít podnikat dnem nabytí právní moci rozhodnutí o           

udělení koncese – koncesní listina

-         je to např.: výroba zbraní, směnárenská činnost, taxislužba, pohřební služba, soukromí detektivové...

 

 

- živnostenský list i koncesní listina jsou vždy průkazem živnostenského oprávnění k podnikání v jediné konkrétní živnosti

- pokud podnikatel ohlašuje více živností, nebo žádá povolení více živností, vydává více živnostenských listů nebo více koncesních listin

 

Živnostenský list - slouží pro živnosti ohlašovací.Do jeho vydání používáme kopii ohlášení.

Koncesní listina - slouží pro živnosti koncesované

 

Živnostenský rejstřík = vyhotovuje každý živnostenský úřad. Je to přehled živností na

                                        daném území. Obsahuje evidenci všech živnostenských listů a

                                        koncesních listin. Má evidenční charakter. 

 

Neoprávněné podnikání

- podnikání, které se provozuje bez příslušného živnostenského oprávnění

 

 

Zánik živnostenského oprávnění

-         smrtí podnikatele

-         zánikem PO, výmazem zahraniční osoby z obchodního rejstříku

-         uplynutím doby, pokud bylo vydáno na dobu určitou

-         rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění

 

 

Orgány živnostenské státní správy:

Živnostenský úřad ČR

Krajské živnostenské úřady

Obecní živnostenské úřady

 

Živnostenský úřad ČR = je správcem informačního systému úřední evidence podnikatelů

                                    = vede údaje živnostenských rejstříků

                                    = ukládá pokuty