maturitní otázky, seminárky a referáty


Ekonomie - Úloha státu v tržní ekonomice

Autor: Zuzana Kadavá

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

stát a tržní ekonomika

-v národním hospodářství existují oblasti,kde role trhu není všemocná—stát v nich hraje nezastupitelnou úlohu

př:obecně užitečné veřejné statky(školství,zdravotnictví,…)

     ochrana živ.prostředí(normy přípustné negativnímu působení hosp.činnosti)

     vhodná hospodářská politika(stabilizace ekonomiky země)

-tam,kde trh nenalézá přijatelné řešení,mluvíme o tržním selhání-nedokonalost ve fungování trhu—zásah státu do ekonomiky

tržní selhání

druhy:

veřejné statky:

-statky nebo služby,jež jsou  nedělitelné a jejich množství se spotřebou jednotlivce nezmenšuje(obrana země,bezpečnost)

-nezabezpečí je jeden subjekt

externality:

-trh nedokáže dobře ocenit  všechny náklady nebo přínosy spojené s poskytováním určitého statku

-cena statku neodpovídá skutečným nákladům

--negativní—vyšší společenské náklady než jsou náklady trhem skutečně oceňované a trh má tendenci poskytovat jich více,než je společ.optimální

--pozitivní—trh neumí ocenit jejich společenský užitek a má tendenci zajišťovat jich méně než je společenské optimum

nedostatečná konkurence(viz.pod živnostmi)

-v důsledku monopolu nebo oligopolu dochází k deformaci cen na úkor spotřebitelů

-trh poskytuje méně statků při vyšších cenách

-tento problém řeší stát pomocí antimonopolního úřadu

hospodářská politika

-subjektem je stát představovaný vládou a parlamentem

=soustava konkrétních pravidel a opatření,jimiž stát usměrňuje vývoj ekonomiky-stanoví základní cíle a k jejich dosažení používá odpovídající nástroje

cíle:ekonomický růst,zaměstnanost,stabilita cen,vnější rovnováha

1)makroekonomická politika

-zaměřuje se na dosahování a udržování makroekonomické(stabilizační)rovnováhy v národ.hosp.jako celku

-dělení:

rozpočtová(fiskální)politika-k dosažení cílů se používá příjmová a výdajová stránka st.rozpočtu

peněžní a úvěrová pol.-uskutečňuje ji centrální banka nástroji, kt.regulují dostupnost a sazby úvěru—cílem je stabilizace kupní síly peněz

důchodová politika-stabilizace cenové hladiny ovlivňováním vývoje nominálních mezd,zisků a cen

zahraničně-obchodní pol.-regulace zahraničního obchodu

                                         -protekcionistická(ochrana domácího trhu před zahr.konkurencí

                                         -liberální(nejvhodnější předpoklady pro vzájemný obchod odstraňováním překážek)

2)mikroekonomické politiky

-usilují o dosažení dílčích cílů nebo o řešení problémů v jednotlivých oblastech/zemědělská pol.,..)

koncepce hospod.politiky

1)Keynesovská

-ekonomiku 20.stol.považuje za vnitřně nestabilní—doporučuje používat makroekonomickou stabilizaci

2)neoklacistická

-tržní ekonomika je vnitřně stabilní a zdrojem nestability je stát a jeho zásahy

daňová soustava

-daně tvoří významnou část příjmů st.rozpočtu a jsou tedy významným nástrojem ovlivňování ekonomiky státem

-čím víc chce stát vybrat,tím víc jsou lidé proti tomu

-když se vybere málo na daních,stát těžko platí dluh

daň

-povinná a nenávratná platba vybíraná st.orgány od fyzických i právnických osob na základě zákona

dělení:

přímá daň:-daně placené přímo fyz.i práv.osobami

                  -jde o daně zejména z příjmu,majetku a dědické

nepřímá daň:-odvádí ji do st.rozpočtu někdo jiný(prodávající)

                     -daně připočítávané k cenám zboží a služeb,spotřební daň,DPH

 

 

 

druhy daní

daň z přidané hodnoty

-dotýká se výroby a prodeje zboží a služeb v každé fázi výroby a distribuce,promítne se v konečné ceně zboží a služeb

-v současnosti u nás:19%na zboží(výhodné pro stát),5%na služby(podpora podnikatelům)

spotřební

-uvaluje ji stát na výrobky,jejichž spotřebu chce snížit

-platí ji spotřebitelé

-zatěžuje pohonné hmoty,líh,cigarety,…

z příjmu fyz.a práv.osob

-příjmy ze závislé činnosti a samostatně výdělečné činnosti,z kapitálového majetku,pronájmů,..

-zákon vymezuje základ daně a tzv.nezdanitelnou částku

z nemovitosti

-platí ji vlastníci pozemků a staveb

silniční

-platí ji držitel vozidla,kt.je využíváno jako prostředek podnikání

dědická

-dotýká se majetkového převodu v případě smrti

-výše závisí na vztahu dědice k zůstaviteli

darovací

-postihuje bezúplatný převod majetku mezi živými osobami

-výše závisí na hodnotě daru

z převodu nemovitosti

-platí se při prodeji nebo jiném převodu nemov.

-výše závisí na ceně nemov.

 

státní rozpočet

-plní fci finančního plánu státu,je centralizovaným fondem finanč.prostředků státu na určité rozpočtové období

-centrální fond,jdou do něj všechny finanční prostředky

-záleží na vládě jak sestaví výdajovou stránku-vypracuje návrh který musí schválit parlament

-rozpočtové provizorium:když není schválen rozpočet,jede se z provizoria

-má podobu bilance s výdajovou a příjmovou stranou

-nástroj regulování ekon.a soc.vývoje

 

-fiskální politika=využívání st.rozpočtu k dosahování státem předem stanovených cílů

 

příjmy st.rozpočtu

-          tvoří je přímé a nepřímé daně a poplatky

výdaje st.rozpočtu

a)nákupy statků a služeb

-něco za ně získá(př.armáda,úředníci)

b)transferové platby

-rozpočtové výdaje,za něž stát od příjemců nezíská žádné statky či služby(důchody,dávky)

výdajové položky st.rozpočtu

-na soc.zabezpečení,školství a zdravotnictví

-na obranu

-na národní hospodářství

-na st.správu

 

st.rozpočet může být:

vyrovnaný(příjmy=výdaje-rovnováha)

schodkový(výdaje převažují—deficit st.rozp.)

přebytkový(příjmy převažují)

 

právní formy podnikání:

obchodní právo-soubor pr.norem upravuje postavení podnikatelů a vztahy, do nichž podnikatelé vstupují

                         -součástí občanského pr.(soukr.i veř.-př:účetnictví)

                   prameny:Obchodní zákoník,Živnostenský zákon,Zákon o konkurzu a vyrovnání,Zákon o účetnictví,..

 

obchodní zákoník:

1.kdo kde s kým za kolik peněz

2.typy obch.společností

3.upravuje vztahy

4.závěrečná ustanovení

 

podnikání:činnost prováděná opakovaně a samostatně na vlastní jméno a zodpovědnost, za účelem získání zisku

-aby činnost byla podnikáním,musí splňovat:

soustavnost=musí být pravidelná nebo opakovaná,ne nahodilá

samostatnost=vykonavatel není podřízen jiné sobě

vlastní jméno=činnost vykonávána pod názvem,pod kt.je subjekt registrován

na vlastní odpovědnost=vykonavatel činn.je zodpovědný za porušení pr.předpisů

za účelem zisku=rozhodující je úmysl,ne skutečný výdělek

podnikatel:

-osoby zapsaná v obch.rejstříku

-osoby podnikající na základě živn.zákona

-osoby podnikající na základě jiného než živn.zákona(př.tlumočník)

-osoby provozující zemědělskou výrobu zapsány do zvláštní evidence

 

právní subjekty v tržní ekonomice:

vznik a zánik subjektu:

-subjekty musí být založeny prostřednictvím společenské smlouvy(notářsky ověřené podpisy zakladatelů,zápis do obch.rejstříku-před zápisem je nutno založit společnost a získat např.živnostenský list nebo u některých spol.splatit část základního kapitálu)

-živn.list:hned hotový,asi 1500kč

-zákl.kapitál:peněžní vyjádření vkladů všech společníků

 

-společnost zaniká výmazem z obch.rejstříku, kterému musí předcházet zrušení společnosti bez  likvidace(má li právního nástupce) nebo s likvidací

-likvidace=soubor činností spojených s ukončením činnosti,plným nebo částečným uspokojením všech pohledávek a rozdělením likvid.zůstatku společníkům

 

obchodní společnosti

 

A)osobní společnosti: v.o.s, k.s.

veřejná obchodní společnost

-založena alespoň 2osobami

-společníkem je osoba fyzická nebo právnická

-není zde povinný základní a ni počáteční vklad společníků

-řídícím orgánem je každý ze společníků,pokud spol.smlouva nestanoví jinak

-smrtí společníka dochází k zániku spol.

-pro společníky je zákaz konkurence  v oboru

-řízena neomezeně všemi společníky

-zisk se dělí rovným dílem

komanditní společnost

-přechodná forma mezi osobní a kapitálovou společností----osobní: ručí se celým majetkem, kapit.: ručí se pouze kapitálem

-spol.smlouva musí obsahovat: firmu,sídlo,předmět podn.,společníky

-má nejméně 2společníky:

1)komplementáři:nemají povinný vklad-ručí celým svým majetkem

2)komandisté:povinný vklad určený spol.sml.-ručí výší svého vkladu(min.5000kč)

 

-zisk:-příjem se rozdělí na 2stejné části,je určen společ.sml.:

první část náleží komand.-rozdělení podle výše vkladu

druhá část náleží kompl.-rozdělí si ji rovným dílem

-když je ve ztrátě,hradí ji komand.podle spol.sml.

 

 

 

 

B)kapitálové společnosti: spol. s.r.o ,a.s.

 

společnost s ručením omezeným

-kapit.spol—společníci musí vložit vklad

-musí ýt vytvořeno základní jmění

-min.vklad je stanoven: vklad-40000—jmění-200000

-max.počet společníků je 5 při min.částce, max.počet spol.je 50 při částce jiné

-když firma zkrachuje,přijde pouze o firemní věci

-obch.jméno musí obsahovat s.r.o

-vzniká společenskou smlouvou: obch.jméno a sídlo+předmět podnikání+jména společníků s adresami+vklad-jmění+jednatel

 

-každý společník musí dát peníze

-podíl ze zisku podle vkladu

-povinnost vytvářet rezervní fond:10%z čistého zisku dáno stranou,aby byla jistota

 

orgány:

valná hromada-nejvyšší orgán,o všem rozhoduje,svolává se 15dnů předem,kolik kdo vložil peněz tolik má hlasů(1hlas=2000kč)

jednatelé-statutární zástupci společnosti,jmenováni val.hrom.,zajišťují chod společnosti v době mezi valnými hrom.

Dozorčí rada-voleni val.hrom.,dohlížejí na činnost jednatelů,min.3lidé

 

akciová společnost

-základní jmění je rozloženo do akcií

-hodnota jmění je min.2miliony kč

=cenný papír,se kterým jsou spojena práv akcionáře podílet se na likvidačním zůstatku

-za závazky společnosti ručí společnost celým majetkem+vklady akcionářů

-spol.může být založena jedním zakladatelem-právní osobou—zakladatelská listina

-2a více zakladatelů—zakladatelská smlouva:obch.jm.,sídlo,předmět,počet akcií

-musí mít rezervní fond ve výši 20%zisku

-orgány:

valná hromada:svolávají zakladatelé,nejvyšší,rozhoduje o všem(zisk,jmenování,..)

představenstvo:řídí a.s., předkládá zprávy valné hromadě

dozorčí rada:kontroluje představenstvo

 

C)další subjekty podnikání:st.podniky,rozpočtové a příspěvkové organizace

státní podniky

-podniky ve vlastnictví státu

1)podniky sloužící k uspokojování státních potřeb-neziskové

2)podniky,kde hl.cílem je zisk

 

-za závazky ručí svým majetkem

orgány:ředitel

             dozorčí rada:jmen.na 5let,kontroluje ředitele a účetnictví

rozpočtové organizace

-subjekty,jejichž příjmy a  výdaje jsou součástí st.rozpočtu

příspěvkové organizace

-subjekty,kterým stát poskytuje příspěvek  na činnost,ale jinak hospodaří samostatně

 

D)družstva

družstvo

-spojení osob za účelem podnikání nebo uspokojování jiných potřeb svých členů

-min.5členů

-zisk se dělí podle vkladu

orgány:členská schůze:dělá vše

              představenstvo:povinné plnit rozkazy čl.sch.

                                        kontroluje účetnictví a finance

 

 

E)živnost

Živnosti

-soustavné a opakované činnosti provozované samostatně za cílem zisku

-oprávnění získá bezúhonný člověk starší 18let

2druhy:

1)ohlašované

-při splnění podmínek mohou být provozovány po jejich ohlášení živn.úřadu

a)volné:pro jejich provozování nejsou stanoveny žádné zvláštní podmínky(př:nemusím dokládat vzdělání)

b)vázané:potřeba certifikátu nebo zkoušky k dosažení odborné způsobilosti

c)řemeslné:výuční list,maturita

 

zánik:-smrt pr.osoby, konec platnosti listiny, z rozhodnutí úřadu

 

živn.list:jméno,předmět,rodné č., adresa,IČO,doba podnikání

 

 


 

konkurence:

=boj subjektů,kt.se střetávají na trhu a mají stejné cíle

-právo na hospodářskou soutěž

formy:

1)napříč trhem-konk.boj mezi nabízejícími a poptávajícími

2)na straně poptávky-význam konk.na straně poptávky roste v okamžicích nedostatku zboží,kdy vede až k růatu ceny

3)na straně nabídky-výrobce se snaží maximalizovat ceny ale zároveň chce ničit konkurenci

metody boje:

1)cenová-čím nižší cena,tím větší prodej

2)necenová-kvalita,dostupnost,reklamy

podle podmínek trhu

1)dokonalá konk.-popereme se o stejný výrobek

2)nedokonalá

a)monopolní-malé rozdíly,př.mobilní společnosti

b)oligopol-firmy se tajně spojí a vytvoří umělý nedostatek

c)absolutní monopol-jediný výrobce—nastupuje stát

d)kartel-několik firem se domluví na spolupráci a stanoví si ceny

 

 

ekonomika ČR před a po 89

období před r.89

stagnace ekonomiky:

-ekonomika se nerozvíjí,zaostalá

-stagnuje HDP a výroba

-negativní obch.a platební bilance

-peníze se „projedly“,neinvestovaly se do nových postupů—společnost žila na dluh,nevytvářel se kapitál,kt.by se vracel do technologií

-vyšší životní úroveň proti vých.státům

1989

-rozporuplný stav v ČR:

minusy:

-zaostalé technologie a infrastruktura

-potlačen soukromý sektor,vše bylo znárodněno-neexistovala legislativa pro soukr.sektor

-uzavřený charakter ekonomiky-málo podniků se zahraniční spoluúčastí

-nekonkurence schopné výrobky se Z

-hutní a těžební průmysl

-orientace pouze na východní trhy,rozpadem Sovětského bloku jsme trhy ztratili—neměli jsme komu prodávat,na Z měli už vše zaběhlé

-vše se řídilo z centra

-100%vyvlastnění majetku

-100%cenová regulace-vše regulováno vládou,žádný výrobek se neprodával za svou skutečnou cenu(př.:kazeťák stál 3500kč-a z nej šly peníze na mléko,kt.pak stálo jen 2kč)

 

plusy:

-země s prům.a kulturní tradicí-od vlády Karla IV.jsme  vždy byli v průměru evr.zemí

-pracovní síla-kvalifikovaná,gramotná,ochotná přizpůsobit se změnám,vysoká úroveň školství

-vysoká život.úroveň-jistota,že nehrozí vznik nejchudší vrstvy při stagnaci

-vyrovnaný st.rozpočet

-nebyla inflace

-minimální zadluženost státu:vnější(stát vůči ostatním státům) i vnitřní(stát vůči občanům)

--říkalo se,že rychle doženeme ekonomiku Evropy a přechod bude snadný

transformace ČS ekonomiky

podmínky pro zahájení tr.:

1)národnostní problém

-se Slováky,vyřešen 93 rozpadem na samost.státy

2)politické strany

-musí existovat ps  s transformační strategií

-OF(obč.forum)-chtěli ekon.změnu,ale lidé se tam nedokázali domluvit—rozdělení na jednotl.strany(ODS,ODA,DU,ČSSD,KDU…)

3)nastolení právního státu

-musela se změnit legislativa,zakotvena jistota vlastnických práv

4)postupné budování tržní infrastruktury(=něco,co je potřeba k propojení trhu)

-př:soustava bank,kapitály,pojišťovny,…

-vybudováno rychle,ale nedokonalý bankovní systém

5)sociální záchranná síť

-pro nepřizpůsobivé občany k nové ekon.(postižení,jiná rasa,mnohodětní,…)

-čím je stát bohatší,tím má větší soc.záchr.síť

 

okolnosti zrušení tr.:

1)celosvětová ekon.recese

-nadvýroba—snižuje se proto výroba

2)západní země uzavřely obchod s vých.

-od 92-04 u nás převažuje dovoz nad vývozem

 

otázky tr.

1)kde jsme?

-stupeň zaostalosti a nerovnováhy ekon.—podle toho se bude postupovat

2)jak vykročit?

-jakou zvolit cestu

3)kam (ne)chceme?

-př:nechtěli jsme socialismus

 

systémové změny:

přechod plánovaného systému—tržní—smíšený

 

1)šoková terapie

-krátkodobé změny,velmi radikální,ale zátěž pro občany

-cíl:stabilizovat hospodářství v novém systému

-co nejrychleji liberalizace cen(skutečná hodnota)

-měnová reforma

-fiskální(kam kolik peněz půjde) a úvěrová politika

-inflaci udržet v mezích

2)gradualizace

-přeměny trvají dlouho

-ne tak velká zátěž pro občany

-dlouhodobý proces

-dílčí kroky

-hrozí únava obyvatel—nechuť do dalších reforem

-cíl:rozumný rozpočet a inflace,legislativa

 

-ČS si vybralo 3.cestu-něco se nastartovalo hned,něco později

 

 

po 89

1)energeticky náročný průmysl

-hutě a strojírenství,co největší objem bez kvality,nejvíce lidí pracuje v sekundární sféře

2)zhroucení RVHP-trhu

-přišli jsme o odbytiště

3)liberalizace cen

=uvolnění,srovnání cen

=cena statku odpovídá skutečným nákladům

-elektronika a knihy zlevnily,potraviny zdražily

4)v 90.letech-inflace

-Centrální banka stahuje měnu,aby se inflace nestala pádivou

5)prvotní platební  neschopnost

-podnik krachuje,není na výplaty,firma nedostojí svým závazkům

6)druhotná platební neschopnost

-podnik nedostojí závazkům,prot.mu někdo dluží

7)důchodová politika

-nepodařilo se ji moc změnit

8)fiskální politika

-také se nedaří,deficitní a schodkové rozpočty

 

transformace vlastnictví

=přeměna

-státní a družstevní vlastnictví – na vlastnictví soukromé

2procesy:

1)vytvoření soukromého sektoru-firmy,banky,podniky

2)privatizace-státní vlastn.na soukr.vlastn.

 

možnosti privatizace:

1)restituce:navrácení majetku

2)malá priv.:

-týká se obchodu,řemesel a služeb

-zaměstnancům byl nabídnut majetek firmy za nízkou cenu

3)velká priv.:

-kupónová,veřejná soutěž,prodej akcií

-týká se velkých podniků(TELECOM)-každý občan nad 18let ai mohl koupit za 1000kč knížku,kde bylo 1000bodů,za kt.si mohl koupit akcie

4)transformace majetku družstev

-majetek družstev se rozdělil mezi jednotlivé členy(př:JZD)

5)privatizace bytového fondu

-byt,ve kt.člověk bydlel,si mohl koupit

 

konvertibilita měny

=směnitelnost

vnitřní:

k 1.1.1991:druh omezené směnitelnosti, české peníze se dali vyměnit za cizí pouze za 5000kč/rok

1994:za 12000kč/rok

po 1994:volnost

vnější:

od r.1994 došlo k úplné směnitelnosti jak vnitřní,tak i vnější