maturitní otázky, seminárky a referáty


Ekonomie - Podnik a podnikání

Autor: Lukáš Resl

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Základní hospodářský článek NH (základní složka NH).
Určitá jednotka - subjekt (uzavřený, organizovaný, samostatný) s kombinací výrobních faktorů (3) s cílem maximalizovat zisk.
Znaky:
právní samostatnost
ekonomická (hospodářská) samostatnost (samostatně hospodaří a vystupuje)
samostatné rozhodování o předmětu své činnosti, použití zdrojů, organizačním uspořádání a způsobu řízení

Druhy podniků
Podle:
1. Výkonů
a) vyrábějící statky (těžební, zemědělské, energetické, zpracovatelské)
b) vyrábějící služby
2. Velikosti (nejmenší - do 10 zam., malé - do 100, střední - do 500, velké - nad 500)
3. Hospodářského odvětví - podniky se stejnorodými výkony užívající podobné materiály, stroje a zařízení.
4. Forem vlastnictví, právní a organizační formy
a) soukromé
b) společné (obchodní) - podíly členů
c) státní
d) družstevní - sdružení prostředků členů
e) smíšené (joint venture)
f) jiné (zájmová sdružení, společný podnik..)

Založení a organizace podniku


Před založením podniku je třeba (na základě analýz a zodpovězených otázek) vyhotovit:
Podnikatelský záměr konkretizuje cíl podnikatelské činnosti; rozbor trhu, umístění podniku… (SWOT analýza).
Strategii = stanovení koncepce rozvoje podniku tj. vytyčení cílů a najití cest k jejich dosažení.
Politika podniku = pravidla chování podniku v jednotlivých oblastech činnosti (cenová, investiční, mzdová).
Zakladatelský rozpočet obsahuje předpokládanou výši N a V a pasiv (kapitálu ke krytí majetku)
Vznik - zápisem do obchodního rejstříku
Obchodní rejstřík je veřejná listina, vedou je rejstříkové soudy.

Zápis v obchodním rejstříku obsahuje:

Organizace je uspořádaný celek činitelů a činností. Je zakotvena v organizačním řádu.

Organizační stupně
odborné (štábní) útvary (poradní funkce, popř. výkon speciální činností např. příprava výroby)
pružná organizační struktura (k různým úkolům se sestavují týmy z pracovníků; vedoucí týmu)
divizní struktura (podnik je rozdělen na samostatné části - divize; nerozhodují o zisku)

Hospodaření podniku a jeho zánik

Své hospodaření sleduje podnik v účetnictví.
Náklad
- účelové vynaložení (spotřeba) výrobních činitelů (práce, hospodářské prostředky) a cizích výkonů vyjádřené v penězích. Rozdělujeme
náklady provozní, finanční a mimořádné.
Výdaj - jakýkoliv úbytek hospodářský prostředků
Výnos - výkony v peněžním vyjádření. Rozdělujeme výnosy provozní, finanční a mimořádné.
Tržby - výnosy jako peníze
Příjem - jakýkoliv přírůstek peněžní prostředků
N-V=hospodářský výsledek (snižuje/zvyšuje finanční zdroje); výkazy

Zrušení


1. bez likvidace - majetek podniku přechází na nástupce, podnikatelská činnost pokračuje.
Důvodem je fúze (splynutí), rozdělení, změna právní formy podnikání…
2. s likvidací - faktické zrušení podniku. U názvu fy je označení "v likvidaci". U obchodních společností, stáních podniků a družstev je jmenován likvidátor (je zapsán do OR spolu s údajem o likvidaci › zanikají všechny orgány podniku).

Úkolem likvidátora je:

Důvodem je uplynutí doby, splnění cíle, rozhodnutí podnikatele o dobrovolném zrušení

3. Vyhlášením konkurzu - návrh na konkurzní řízení podává věřitel nebo sám podnik u konkurzního soudu; majetek podniku = konkurzní podstata. Účastníky konkurzního řízení jsou věřitelé a podnik. Zahájením konkurzu se podnik stává úpadcem › s jeho majetkem dispomuje a zpeněžuje ho správce podstaty. V průběhu konkurzu může úpadce navrhnout nucené vyrovnání.
4. Vyhlášením vyrovnání - podobně jako konkurz, ale návrh podává podnik, který je v úpadku, a nabídne způsob vyrovnání závazků. Důvodem (3. a 4.) je bankrot - úpadek.

Zánik = zrušení právní subjektivity. Podnik zaniká výmazem z obchodního nebo živnostenského rejstříku.

 
Podnikání

Samostatná činnost provozovaná podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku (toho lze dosáhnout jen uspokojováním potřeb jiných lidí). Podstatou je samostatné rozhodování osoby (co, kde, jak, kolik zdrojů vloží a kde je získá, právní forma). Podnikání upravuje obchodní zákoník.

Podnikatel

Osoba (FO i PO), která podnik zakládá a provozuje jeho činnost.

Znaky podnikatele:

                                                        Obchodní jméno - firma


Jméno, pod nímž podnik vykonává svou podnikatelskou činnost. zapisuje se do obchodního/živnostenského rejstříku. Podnik má právo na jeho užívání a ochranu. Obchodního jméno slouží k lepší orientaci na trhu a image.
Obchodní jméno nazýváme osobní (může být s věcným/osobním dodatkem popř. s uvedením místa podnikání) (FO), věcné (PO), smíšené (v.o.s, s.r.o).

Jednání jménem podniku

Za podnik jedná soukromí podnikatel nebo statutární orgán (vyplývá-li to ze zákona, ze stanov podniku apod.). Statutárním orgánem je jednotlivec nebo kolektiv pracovníků. V kolektivu musí být stanoveno:
1. Jakým způsobem se vyjádří vůle statutárního orgánu
2. Kdo bude jednat jménem statutárního orgánu (určení předsedy představenstva)
Vlastní pracovník může jednat jménem podniku, vyplývá-li to z jeho pravomoci (delegace pravomoci).

Plná moc

Projev, kterým podnikatel/statutární orgán prohlašuje určitou osobu za svého zástupce (zmocněnce). Musí mít písemnou formu. Může být udělena jedné nebo více osobám (kolektivní plná moc), PO i FO vně i uvnitř podniku. Musí obsahovat rozsah zmocnění.
Podle rozsahu zmocnění, který musí být uveden, rozdělujeme plnou moc na:
1. speciální (pro určité úkony)
2. generální (pro všechny právní úkony), např. právník zastupující podnik v jeho právních záležitostech.

Prokura

Forma nejširší plné moci. Je udělena dnem a zápisu do OR. Prokurista je pracovník podniku, který má oprávnění ke všem úkonům (tj. stejné oprávnění jako podnikatel). Nesmí však zcizovat majetek podniku a zatěžovat majetek podniku. prokura nemusí obsahovat rozsah zmocnění.
Jedná-li prokurista za podnik musí uvést firmu a dodatek, že se jedná o prokuru (prokurista; p.p.)
,,,,,,,,