maturitní otázky, seminárky a referáty


Ekonomie - Motivace a odměňování

Autor: Lukáš Resl

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Základní ustanovení právních předpisů o mzdě


Mzda plnění, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci opakovaně ve stanovených časových intervalech (měsíc) za vykonanou práci; je poskytováno v národní měně (za podmínek stanovených zákonem může být mzda i v jiné měně nebo naturální, ale až nad úrovní minimálních mezd)

Mzdou není
1. plnění, které je zaměstnavatel povinen nebo oprávněn poskytovat zaměstnancům v souvislosti s existencí PP, které však není podmíněno vykonanou prací, například:
· náhrada mzdy (za dovolenou, za svátek, překážky v práci)
· odměna za pracovní pohotovost a stabilizační odměna
· odstupné, cestovní náhrady apod.
2. plnění, která zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům podle vlastního rozhodnutí, jako mimomzdové plnění na základě individuální dohody, např. příspěvky na dovolenou, na ošacení apod.
Způsoby a mechanismy stanovení mezd:
a) dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (kolektivní nebo individuální smlouva).
b) jednostranné rozhodnutí zaměstnavatele - 1. oznámení podmínek a úrovní mezd s předstihem, 2. stanovení doby, po kterou bude daná úroveň mezd uplatňována, 3. projednání s odborovou organizací.

Mzdové úrovně
Stanoveny vládou
1. Minimální mzda - (bez příplatků), je-li mzda nižší › doplatit; lze ji stanovit vyšší (v kolektivní smlouvě).
2. Minimální mzdové tarify - výše a podmínky poskytování mzdy; ve třech úrovních (tarifních stupních) podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce.
3. Minimální příplatky - přesčas, ve svátek (v %), v noci a práce ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí (tarif).

Podnikový mzdový systém

soubor pravidel, metod a forem odstupňování mzdových úrovní (podle charakteru práce a jejího výsledku tj. přínosu pro firmu). Je plně v pravomoci zaměstnavatele; bývá přílohou kolektivní smlouvy; vztahuje se na všechny zaměstnance kromě smluvních. Tvorba PMS vyžaduje soulad:
1. záměry firmy v rentabilitě, konkurenci a kvalitě.
2. spokojenost a motivace zaměstnanců.

Zákonná ustanovení
Od r. 1992 vychází řada mzdových předpisů; došlo k liberalizaci v tvorbě mezd a mzdových soustav; nyní
· Zákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku - výrobní sféra
· Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost - nevýrobní sféra
· Zákon o odstupném poskytovaném při skončení pracovního poměru
Nařízení vlády o (…) příplatcích
Nařízení vlády o minimální mzdě

Další: Zákon o dani z příjmů, Zákon o všeobecném ZP, Zákon o pojistném na SZ, Zákoník práce, Obchodní zákoník, Občanský zákoník. Faktory ovlivňující PMS:
1. vnější (zásahy státu např. regulace).
2.vnitřní (personální filosofie, přítomnost odborů, velikosti podniku).

Druhy PMS
I. S dlouhodobou platovou garancí
Je založen na časové mzdě; celková úroveň mezd je po období (1 rok) udržena na stanovené výši. + jednoduché
II. Stimulační
Část mzdy je podmíněna konkrétním výkonem práce; mzda je rozdělena na:

1. Pevnou část
a) Základní: tarifní soustava (= soubor pravidel a metod, kterými se určuje mzdový tarif). Vytváření: 1. činnosti se seřadí podle náročnosti, 2. stanoví se tarify a přiřadí se k činnostem a k (3.) jednotlivým zaměstnancům. Části: charakteristiky tarifních stupňů (1. základní vzdělání 2. řemesla 3. tvůrčí činnost) a stupnice tarifních stupňů (minimální mzdové tarify u tarifních stupňů). V rozpočtové sféře jsou platy - 12 platových tříd, dělí se dále do 12 platových stupňů podle let praxe.
b) Doplňková mzda: mzdové příplatky
2. Pohyblivou část: formy mezd - mají závislost na výsledcích práce (individuální, skupiny a podniku) a osobním přínosu zaměstnance (bezprostřední, dlouhodobá nebo doba v podniku). Jsou mzdy stimulující:
· dílčí a krátkodobé výsledky a výkonnost (úkolová, podílová, smíšená)
· dlouhodobou pracovní výkonnost a věrnost (os. ohodnocení, mim., stabilizační a věrnostní odměny).
· souhrnné dlouhodobé hospodářské výsledky organizačních celků a podniku (účast na HV).

Základní a doplňkové formy mezd


Základní formy mzdy:
1. časová mzda - výsledek nezávisí přímo na zaměstnancovi (vysoká kvalita práce, stabilní chod stroje,…)
a) prostá - přidávají se k ní pouze mimořádné odměny, používá se zejména pro nástupní praxe; pro jednoduché a kvalifikačně nenáročné práce.
b) garantovaný výdělek - mzda zaručená dopředu (obvykle 6 - 12 měsíců); poskytují se k nim pouze mimořádné, stabilizační a jubilejní odměny; při neplnění povinností lze uplatnit srážkový systém.
2. úkolová mzda - výdělek je závislý na výkonu vyjádřeném stupněm plnění norem času (normohodiny*mzdový tarif), výkonu nebo počtem odvedených jednotek. Je individuální, kolektivní nebo akordní (stanoví se za splnění úkolu). Není tam, kde by snaha o co největší výkon mohla vést k úrazu, nedodržení postupu apod.
3. podílová mzda (provize) - podíl na výsledcích práce (tržby) užití: v oblasti služeb.
4. smíšená mzda - kombinace časové a úkolové (popř. podílové) mzdy; výsledky jsou závislé i na dalších vlivech.

Doplňkové formy mezd:
1. prémie - nejčastější doplňková forma mzdy; výkonnostní, za kvalitu, termínové (dodržení termínu) apod.
Předpisy (pravidla, podle nichž se poskytují prémie): prémiový řád (nezávazná) a prémiový list (závazná). Povinná ustanovení: rozsah platnosti, sazba, období, splatnost, u kolektivní způsob rozdělování aj.

a) osobní ohodnocení - kritériem jsou odborné znalosti, osobní schopnosti aj.
2. odměna
a) výkonnostní
b) jednorázová - za splnění zpravidla neopakovatelného úkolu.
c) mimořádná - za mimořádně příznivé výsledky práce a za výjimečné zásluhy (záchranu života, zabránění havárií apod. - to však není mzdou). d) jubilejní - při významných pracovních a životních výročích.
e) stabilizační - aby zaměstnanci zůstali v podniku (v pracovním zařazení); poskytuje se podle mzdového předpisu za stanovenou dobu (roky) nezávisle na dosahovaných výsledcích > není mzdou.
f) za pracovní pohotovost - je nařízená; na/mimo pracoviště, v noci, v den pracovní/volna; není mzdou.

3. účast na HV podniku (13. plat) - v závislosti na HV podniku (vypláceno ze zisku); rozdělování se řídí výší mzdy jednotlivých zaměstnanců; až po skončení roku, během roku se mohou poskytovat zálohy

Další pojmy:
Mzdová preference
- zvláštní mzdové zvýhodnění; nejčastěji v případech veřejného zájmu.
Mzdový výměr - dílčí mzdový předpis zpravidla pro skupinu zaměstnanců odměňovaných kolektivní nebo individuální mzdou, obsahuje všechny mzdové nároky zaměstnanců (ale ne nároky za celopodnikové výkony).

Paušalizace mzdy
Mzdová agenda
- zákon stanoví vést:
1. mzdový list (náplň Zákon o dani z příjmů)
2. evidenční list důchodového zabezpečení - zapisování ročního příjmu - pro výpočet důchodu
3. kmenový list - zaměstnanec podepíše Prohlášení k dani z příjmů - roční zúčtování
· pracovníkovi se vystavuje Potvrzení o zdanitelných příjmech za závislé činnosti

,