maturitní otázky, seminárky a referáty


Ekonomie - Marketingový mix

Autor: Lukáš Resl

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Marketing je
· podnikatelská filozofie - souhrn zásad, kterými se řídí pracovníci podniku (cesta k dosažení zisku, vztah podniku k okolí, způsob řízení podniku, typ organizace podmiňující způsob řízení, vztah k trhu a konkurenci).
· způsob řízení - manažerská metoda
· funkce podniku úzce spjata s odbytem výkonů.
Základem je poznání trhu a práce s ním;
cílem je maximálně uspokojit potřeby kupujícího (je třeba je zjistit a ovlivňovat) a tak zajistit dlouhodobý odbyt a prosperitu podniku.
Marketingový mix - kombinace základních nástrojů (prvků) marketingu (produkt, price, promotion, place).
Marketingová strategie - volba a vzájemná kombinace nástrojů marketingového mixu; orientace podniku.

Výrobek (produkt)

Výzkumem trhu zjišťujeme:
- jaké výrobky (služby) spotřebitel žádá,
- jak se budou jeho potřeby vyvíjet v budoucnosti
- jakým způsobem potřeby spotřebitelů ovlivňovat

Koncepce totálního výrobku

Přístup k výrobku, kdy výrobce (obchodník) nenabízí výrobek jen jako souhrn užitných vlastností k spokojování potřeby, ale jako způsob řešení problému spotřebitele, který má nejen potřeby, ale také určité představy a přání.

Vrstvy:
1. jádro - základní užitný efekt
2. zhmotnělý výrobek včetně vnějších znaků - KODZIS
· kvalita - je dána srovnáním vlastností a vzhledu výrobku s předpisy (standardy, normami), úzce souvisí s cenou výrobku.
· obal - slouží k ochraně výrobku, usnadňuje přepravu a skladování, !obal prodává!
· design - výsledek tvůrčí činnosti inženýrů, designérů a marketingových pracovníků (dodávají informace o představách spotřebitelů); určuje podstatné charakteristiky výrobku: materiál, tvar, barva…
· značka - vyjádřena slovně, číselně, graficky, tvarem nebo kombinací uvedených způsobů, odlišuje výrobek od ostatních, použití značky znamená pro výrobce závazek dodržet vždy kvalitu.
· image - pověst.
· styl - souhrn estetických charakteristik výrobku, je dán kombinací linií, forem a barev, pokud je určitý styl všeobecně přijat, hovoří se o módě.

3. Výrobek v rozšířeném pojetí (služby) - neváže se ke každému výrobku, ale obvykle jen k výrobkům technicky náročnějším, v tržní ekonomice jsou poskytované služby významným nástrojem konkurence.

Životní cyklus výrobku

= změny objemu prodeje v čase.
Fáze:
1. uvedení nového výrobku na trh -objem prodeje je malý; nízká cena.
2. růst - objem prodeje roste › konkurence se začíná objevovat.
3. zralost - objem prodeje stále mírně roste; je však nutno snižovat cenu.
4. úpadek - objem prodeje prudce klesá › velmi nízká cenu.

Tržní životnost výrobků - doba, po kterou se výrobek prodává na trhu (výrobky primární potřeby se obvykle udrží na trhu delší dobu než výrobky uspokojující sekundární (vyšší) potřeby).

Nový výrobek

1. Úplně nový výrobek (inovace nejvyššího řádu) -vyvinut výrobcem nebo je zakoupen patent; vysoké riziko, vysoké zisky.
2. Pro výrobce - na trhu již je stejný nebo podobný výrobek, nižší riziko, nižší zisky.
3. Pro spotřebitele (inovace výrobku) - změna vlastností nebo nová možnost využití (prací prášek bez fosfátů).

Inovace výrobního programu - zavádění nových výrobků (inovace = změna).
Výrobní program - soubor vyráběných výrobků (poskytovaných služeb).
Výrobní politika - pravidla výroby (co a v jakém rozsahu vyvíjet, vyrábět, inovovat, omezovat ve výrobě); u obchodních podniků je základní otázkou vymezení sortimentu tj. počtu druhů výrobků.

Cena (price)

částka sjednaná při nákupu a prodeji zboží (služeb).
Metoda postupných úprav
- způsob určení ceny; základ ceny (náklady + zisk) se porovnává s cenami na trhu.

Cenová politika

rozhodování o cenách svých výrobků v souladu se svými cíli a zákonnými předpisy (zákon o cenách); je ovlivněna náklady, poptávkou, konkurencí a zákonnými předpisy.
1. vysokých cen
2. nízkých cen
3. diferenciovaných cen - stanovení ceny podle místa, času, spotřebitele (stálý zákazník).
4. vyrovnávacích cen
Pravidla pro cenovou tvorbu:
· končí číslicí 9.
· nesnižuje se často, ale v určitých intervalech, aby vznikl dojem plánovitosti.
· mění se podle životního cyklu výrobku.
· zapadá do cenové politiky.

Propagace, stimulování prodeje, (promotion)

způsob, jak upozornit okolí na své výrobky (reklama, osobní nabídka zboží, podpora prodeje a publicita). Komunikační mix.
Cílem je prodat výrobek (službu) co nejvýhodněji a v největším množství.

Cesty prodeje (place)

Odbytová cesta - cesta, kterou se zboží dostane ke spotřebiteli.
Určení odbytových cest:
1. výběr článku odbytové cesty - záleží na charakteru výrobku, finanční schopnosti výrobce apod.
2. zajištění fyzického pohybu zboží - skladování a přeprava zboží (tj. marketingová logistika).

Odbyt
a) přímý odbyt - u zboží určeného k výrobní spotřebě (výrobce - spotřebitel).
b) nepřímý odbyt - přes maloobchod popř. i jeden až dva velkoobchody.

Článek odbytové cesty - účastník odbytové cesty (např. maloobchod).
Marketingový odbytový komplex - sdružení výrobců a obchodníků, kde se rozhoduje co, kde a jak vyrábět a co kde a za kolik prodávat. Vedoucí postavení v komplexu má obvykle finančně nejsilnější partner.