maturitní otázky, seminárky a referáty


Ekonomie - Konkurence a hospodářská soutěž

Autor: autor neznámý

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

-je proces střetávání protichůdných zájmů tržních subjektů (domácnost, stát, firmy)

-každý kdo vstupuje na trh chce realizovat své ekonomické zájmy, svého celé dosáhne na úrok jiných účastníků trhu, každý se snaží o získání výhody ve srovnání s ostatními, konkurence prochází vývojem a ta dnešní má podobu různých typů a forem

 

1) Konkurence mezi N a P (napříč trhem)

- k. mezi nabízeným a kupujícím první chce co nejdráž prodat a druhý co nejlevněji nakoupit protichůdné zájmy, nemají-li jinou možnost a musí obchodovat spolu je výsledná cena kompromisem

 

2) Konkurence na straně P

-nastává v případě převahy, poptávky nad nabídkou, kdy je nedostatek zboží na trhu, konkurence mezi spotřebiteli vede ke zvyšování ceny, rostoucí cena pak vytlačuje  z boje některé spotřebitele, (nemají dostatek peněz x nejsou ochotni tak draze nakupovat)

 

3) Konkurence na straně N

- projevuje se výrazně v případě převahy N nad P, převaha N vyvolává cenový pokles což vede ke zdokonalování výroby, protože firmy se snaží snížit náklady (snaha o maximalizování zisku)

 

Konkurence mezi firmami probíhá ve 2 základních formách

1) Konkurence cenová

- má podobu snižování ceny, výrobce chce přilákat spotřebitele se snahou ohrozit pozice konkurence z nichž někteří nemusí být schopni při nižší ceně vyrábět, cílem je konkurenty zničit, v budoucnu diktovat ceny

 

2) Konkurence necenová

- cílem je přilákat poptávku, ale jinými metodami (růstem kvality, technickými paramenty výrobků, rychlými inovacemi výr., obal. výr., servisem, službami)

 

konkurence na straně N =) je spojením cenové a necenové konkurence, obě tyto formy se na trhu prolínají a doplnují

 

Dokonalá a nedokonalá konkurence

- konkurence na straně N se z hlediska podmínek jakou mají výrobci a prodejci na trhu, rozděluje se na dokonalou a nedokonalou konkurenci

 

1) Dokonalá konkurence

- všichni kdo nabízejí své zb. na trhu mají naprosto volné podmínky přístup na trhu, někdo z nich nemá žádné výsadní postavení vůči ostatním a také všichni kupující mají na trh stejný přístup

- nerozlišují se zb. značky, nejsou přitahováni reklamou, jedinou metodou konkurence na dokonalém trhu je odstavování zbytečných nákladů na výrobu – zvyšování zisku, je to trh ideální v praxi ho najdeme zřídka

 

2) Nedokonalá konkurence

- mezi potencionálními prodávajícími existuje jeden, který má výsadní postavení na trhu – monopol, výsadní postavení existují i na straně poptávky – monopson např. u některého stratipického zb. (ZHN), je výhradním nakupujícím stát

- trh kde existují monopoly a monopsony je deformovaný= nedokonalá konkurence, protože monopoly mohou svého postavení zneužívat a diktovat si např. cenové podmínky, dochází k narušení fungování tržního mechanismu, tedy zákon trhu a k možnosti vzniku nerovnosti v ekonomice

 - v reálném ekonomickém světu se může setkat s různými formami nedokonalé konkurence:

1) Monopolní konkurence

- velká skupina v mnoha směrech se podobá dokonalé, na trhu existují firmy s dominantním postavením, ale současně zde působí i řada menších konkurenčních firem, je to nejčastější podoba trhu v praxi, prosazují se zde všechny formy cenové i necenové konkurence (zákazník si vybírá)

 

2) Oligopol

- malá skupina, je stav kdy na straně N existuje 2x několik málo velkých výrobců s dominantním postavením, mají značnou ekonomickou sílu, takže jsou schopni bránit dalším zájemcům, aby na tento trh vstupovali, přístup eko. odvětví je omezen, ceny jsou vyšší než v podmínkách dokonalé x nedokonalé konkurence se odehrává převážně a necenové oblasti

 

3) Absolutní monopol

- příklad kdy v odvětví zůstává jediný výrobce určitého výr., který tak získává absolutní moc nad spotřebitelem, růst cen v případě absolutního monopolu je limitován, pouze koupě schopností poptávky, monopolu zisky stále rostou, existence absolutního monopolu znamená fakticky likvidaci konkurence i tržního mechanismu, regulace trhu musí být nahrazena státní regulací

Rozlišujeme: Administrativní monopol – od státu povolený

          Absolutní mon. – zná recept na výrobek

 

Formy monopolů

1) Kartel – dohoda mezi samostatnými konkurenty a cenách, dělení území

2) Syndiléat – dohoda o společném nákupu x prodeji

3) Trust – propojení v oblasti výrobní operace, konkurenční firmy jsou na sobě závislé přesto si zachovávají právní subjekty – jsou samostatné

4) Koncern – nejvyšší forma existence monopolu, firmy se projevuji v celém rozsahu činností a ztrácí právní subjekty

 

Selhání trhu

- nefunkčnost tržniho mechanismu v určených oblastech trhu, selhání bývá řeše státními zásahy

příčiny selhání

1) existence monopolu =) stát ochranuje hospodářskou soutěž pomocí zvl. zákonů

2) existence veřejných statků =) pro stát není žádoucí, aby správu a pořizování  statků zajištovali soukromníci na základě fungování zákonů trhů

3) externality =) vedlejší účinky trhu na subjekty, které se daného tržního vztahu neučísni

a) negativní (znečištování živ. prostředí výrobci)

b) pozitivní (přináší užitek tržním osobám)

 

Šedá a černá ekonomika

Šedá ekonomika – eko. vztahy, které porušují běžné etické a morální normy společnosti

Černá ekonomika – eko. vztahy, které porušují zákony dané země x mezinárodní zákony