maturitní otázky, seminárky a referáty


Ekonomie - Investiční činnost

Autor: Lukáš Resl

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Znamená použití kapitálu podniku k získání IM (HIM, NIM, FI).

Základní pojmy (HIM, NIM, FI)

Investice - věci a práva nabývané do vlastnictví podniku až do uvedení do užívání (poté se stávají H/NIM).
Věcné investice - investice do majetku, který má přímý vliv na HV podniku (zásoby, HNIM, TZ…).
Finanční investice - investice do majetku dlouhodobé povahy, který není potřebný k podnikání (akcie…)

HIM

1. Pozemky, budovy, haly stavby, umělecká díla a sbírky, předměty z drahých kovů
2. SMV (VC > 40 000 Kč a doba použitelnosti > 1 rok)
3. Pěstitelské celky trvalých porostů (doba plodnosti > 3 roky)
4. Základní stádo a tažná zvířata
5. Otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť
TZ - nástavba, přístavba, stavební úpravy budov a staveb, rekonstrukce a modernizace (nad 40 000 Kč)
Rekonstrukce - zásahy do majetku. Mají za následek změnu účelu nebo technických parametrů.
Modernizace HIM - rozšíření vybavenosti a použitelnosti majetku.
Příslušenství - předměty, které tvoří z hlavní věcí jeden majetkový celek (jsou součástí VC).
Ocenění:
· v PC (CP + ostatní pořizovací náklady)
· v RPC (cena znalce) - v případě darování, finančního leasingu, nově zjištěný majetek.
· ve vlastních nákladech

Leasing

Provozní (operativní) - pronájem na dobu kratší, než je doba životnosti zařízení (poté se majetek vrací).
Finanční - finanční pronájem s následnou koupí (převodem) najaté věci.
Prodej a zpětný leasing - leasingová společnosti odkoupí IM, který zpětně podniku pronajme
1. Přímý - pronajímatel = vlastník majetku
2. Nepřímý - prostřednictvím leasingové společnosti
Výhody leasingu - IM bez kapitálu, odpisy.

NIM

1. Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti (receptury, technologické postupy, projekty).
2. Software
3. Ocenitelná práva (autorská, vydavatelská, licence, výrobně technické poznatky - know-how)
4. Goodwill - rozdíl mezi účetní a skutečnou hodnotou podniku (pověst, pozice na trhu, úroveň zákazníků…).

Finanční majetek (FI)

1. Dlouhodobé CP (v držení > 1 rok)
2. Termínované vklady
3. Půjčky jiným podnikům (na dobu > 1 rok)
4. Nemovitosti, umělecká díla a sbírky z drahých kovů (k obchodování nebo uložení volných fin. prostředků)
Výnosy z FI se nazývají finanční výnosy.
Ocenění: CP

Odpisy

Majetek ztrácí hodnotu 1. Postupem času (ztráta možnosti využívat některých složek NIM, např. patentů)
2. Opotřebením (fyzické, morální)
Odpis - peněžní vyjádření úbytku hodnoty majetku za účetní období.
Oprávky - souhrn odpisů za dobu užívání majetku
ZC = VC - oprávky
Odpisový plán zahrnuje (týká se pouze účetních odpisů):
· Výši odpisové základny (tu tvoří VC a zbytková hodnota majetku v různém matematickém vztahu)
· Dobu odepisování (vychází z doby životnosti majetku)
· Metodu odepisování (nelze ji během odepisování měnit)
a) Lineární (odpisy jsou stejné); zák: lineární
b) Degresivní (odpisy se postupně snižují); zák: zrychlené
c) Progresivní (odpisy se postupně zvyšují) např. odpisování podle anuit
Odpisová politika - pravidla pro výpočet odpisů a jejich zahrnování do nákladů.
Údržba - běžné, pravidelně se opakující činnosti (čištění, utahování)
Oprava - odstranění následků fyzického opotřebení
a) běžné (výměna součástky)
b) generální (demontáž stroje)

Plánování a evidence

Reprodukce (obnova) HIM:
zúžená - v menším rozsahu
prostá - v původním rozsahu
rozšířená - ve větším rozsahu

Plán HIM

HIM0 (stav na začátku roku)I (investice)OP (ostatní přírůstky) L (úbytek-vyřazení)HIM1 (stav na konci roku)

Ukazatele:
1. reprodukce HIM0 / HIM1
2. obnovení I / HIM1
3. vyřazení L / HIM0
4. opotřebení
a) na začátku roku Oprávky 0 / HIM0
b) na konci roku Oprávky1 / HIM1
5. upotřebitelnosti (na kolik % je HIM použitelný) (1 - ukazatel opotřebení)*100

Výrobní kapacity

= maximální množství výkonů, které může podnik vyrobit za optimálních podmínek na svém výrobním zařízení za jednotku času (zpravidla 1 rok).
Závisí na:
1. VČF
2. Výkonových (kapacitních) normách
a) času (VK = VČF/výkonová norma času)
b) množství (VK = VČF*výkonová norma množství)
Využití výrobní kapacity (v %)
1. skutečné - skutečná produkce/VK
2. plánované - plánovaná produkce/VK
3. % splnění plánu - skutečná VK/plánovaná VK

Časové využití majetku
1. extenzitní - KEV = skutečný odpracovaný čas strojů/VČF
2. intenzitní - KIV = skutečné výkony/normované výkony

Investiční výstavba
= pořízení HIM ve velkém rozsahu.
I. Příprava (dokumentace)
1. Investiční záměr (první návrh stavby a financování)
2. Studie (u větších staveb)
3. Projektová dokumentace k územnímu řízení (věcné vymezení a zdůvodnění připravované stavby; k žádosti o rozhodnutí o umístění stavby)
4. Projekt (k žádosti o stavební povolení)
a) jednostupňový (jedna dokumentace pro stavební povolení i pro realizaci stavby)
b) dvoustupňový (dvě dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci stavby)

II. Realizace
1. Výběr dodavatele (výběrové řízení)
2. Dodavatel realizuje stavbu
3. Kolaudace
4. Předání do užívání

Účastníci: investor, projektant, dodavatel (zhotovitel)

Návratnost (efektivnost) investic

Efektivnost - vztah mezi výstupem a vstupem
Ekonomická efektivnost investic - vztah mezi ekonomickým přínosem nové investice a vynaloženými prostředky.
Doba návratnosti - doba po kterou tok příjmů přinese hodnotu rovnající se původním N.

Hodnocení:
a) Užší (kvantifikované údaje)
b) Širší (+ např. vliv na životní prostředí apod.)

Při hodnocení efektivnosti se řídíme čtyřmi základními faktory:
1) Dosažení cíle s co nejnižšími náklady
2) Návratnost investice
3) Uspokojení společenských potřeb
4) Rizikovost

Ukazatele:
Ekonomické efektivnosti: "zisk/I" (opomíjejí se však odpisy a faktor času: "(zisk+odpisy)/I") >0,15 (< 6 let) Návratnosti investic: "I/zisk" popř.: "I/(zisk+odpisy)"
Pokud nejsou zisky z investice každý rok stejné, vypočteme návratnost postupným načítáním ročních zisků.
Ekonomické efektivnosti dodatkových investic úsporou provozních N: (N1 - N2.)/(I2 - I1) = dod. zisk/dod. I
Návratnosti dodatkových investic: opačný vztah
Porovnání investičních variant:
1) Výběr více investičních akcí podle vnitřního výnosového procenta.
2) Výběr jediné varianty podle
A. Statistické nákladové metody
B. Absolutní hodnoty I+N*životnost investice
C. Převedených N (I převedeme na roční N pomocí koeficientu › k*I+N=převedenéN)

Použité značky:
Zisk - zisk z investice za období
I - investiční náklady (VC investice)
Odpisy - odpisy z pořízené investice
N1/2 - roční provozní náklady (rozvahová položka) v období 1/2
I1/2 - celkové investice (rozvahová položka) v období 1/2


,