maturitní otázky, seminárky a referáty


Ekonomie - Hospodářský proces

Autor: autor neznámý

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Hospodaření – uskutečňování hospodářského procesu

                       -  cílevědomé hosp. prostředků a práce ve výrobním procesu za účelem zhotovení výrobku nebo poskytnutí služby a dosažení zisku při hospodaření musí být uplatňována zásada hospodárnosti

 

Hospodárnost (efektivnost) – uskutečňování hospodářských procesů s co nejnižšími vstupy výrobních činitelů a získání co nejvyšších výstupů

 

Cílem hospodaření je vytvářet výrobky s vysokými užitnými hodnotami při úspoře vynaložených výrobních činitelů

 

 

 

Hospodářský proces = souhrn výroby, rozdělování a přerozdělování, směny a spotřeby v návaznosti na sebe:

 

tzn.(př.)-Mám hlad, tedy pociťuji potřebu najíst se – získám jídlo, které sním a uspokojím tak svou potřebu. =>  Snězení jídla je procesem,který obecně nazveme spotřeba statku. Samotné spotřebě však musela předcházet řada činností. Většinu statků musíme nejprve vyrobit a protože nikdo není schopen si všechno vyrábět sám, tak většinou využíváme procesů rozdělování a přerozdělování ve společnosti. Potom se musí výrobek směnit na trhu za peníze. A  nakonec výrobek skončí u spotřebitele, který uspokojí své potřeby.

 

 

 

Fáze hospodářského procesu:

                                                 

                                                  1. výroba – je činnost, při které člověk přetváří přírodu ve statky.Výrobu může provádět jednotlivec (např. živnostník) nebo celé výrobní firmy.

                                                         2. rozdělování a  přerozdělování – rozdělováním získávají svůj podíl na výrobě její účastníci (zaměstnanci, podnikatelé). Tito část svého podílu odvádí do veřejných rozpočtů (státní rozpočet, rozpočty krajů a místní rozpočty), kde dojde k přerozdělení i ostatním členům společnosti, kteří se na výrobě nepodíleli (děti, důchodci, nemocní apod.)

                                                         3. směna- je proces ve kterém nabízející (výrobci,  obchodníci) hledají kupce (poptávající) na své zboží a služby, aby realizovali svůj zisk. Teprve v tomto okamžiku se ukáže, zda výsledky výroby rozdělené ve fázi rozdělování (mzdy, zisky) byly oprávněné. Může se stát, že výrobek svého kupce nenajde. Podnikatel nedosáhne zisk, ale prodělá.

                                                  4.  spotřeba – je procesem uspokojení potřeb. Spotřebu členíme na konečnou (uspokojení potřeb jednotlivých lidí) a výrobní (uspokojení potřeb firem, aby mohli dále vyrábět, podnikat).

                                                                      

 

 

 

 

1.  práci

2. přírodní zdroje – především půdu

3. kapitál

 

 

 

 

1. PRÁCE

 

= je cílevědomá lidská činnost vytvářející statky a služby

 

 

 

 

2. PŘÍRODNÍ ZDROJE

 

·         pro materiální výrobu jsou přírodní zdroje nutnou podmínkou

·         nejtypičtějším přírodním zdrojem je půda. Potřebuje jí jak zemědělská a lesní výroba, tak stavebnictví a tím vlastně všechny ekonomické subjekty, protože pracovníci potřebují někde bydlet, firmy potřebují někde postavit továrny, sklady a obchody, vláda (resp. celý veřejný sektor) potřebuje správní budovy.

·         Ten, kdo půdu vlastní, má tedy určité výsadní  postavení vůči všem ostatním nevlastníkům  => MONOPOL

 

 

3. KAPITÁL

 

·         jsou to peníze, které přinášejí další peníze

·         kapitál je to, co vkládáme do výroby proto, aby vznikly větší hodnoty

 

 

 

Hospodářská politika státu

 

 

 

 

 

 

 

Subjekty hospodářské politiky:

 

 

Ø       parlament – složený ze dvou komor- poslanecké sněmovny a senátu

                              -  volení zástupci občanů, kteří schvalují zákony této země

 

Ø       vláda – nejvyšší výkonný orgán státu

                      -  vláda je základním tvůrcem konkrétní aktuální hospodářské politiky a při neúspěchu svého programu odstupuje, aby byla nahrazena vládou novou s jinou hospodářskou politikou

 

Ø       centrální banka – (u nás ČNB)- jako státní instituce má za úkol střežit a korigovat komerční bankovní trh a množství peněz v oběhu tak, aby nedocházelo k jejich znehodnocování (inflace)

 

Cíle hospodářské politiky:

 

- základním cílem státu je dosáhnout harmonický a stabilní rozvoj společnosti. Tohoto může dosáhnout pouze při koordinovaném naplňování všech svých funkcí.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nástroje hospodářské politiky:

 

1)       Právní systém, legislativní proces

2)       Monetární systém

3)       Státní rozpočet a fiskální politika

4)       Důchodová a cenová politika

5)       Zahraničně obchodní politika

 

1. Právní systém a legislativní proces-  zákony v ČR prochází schválením parlamentu a vyjadřuje se k nim prezident republiky. Schválené normy jsou zveřejňovány ve sbírce zákonů a jsou závazné pro občany tohoto státu a všechny, kdo se zdržují na území naší republiky. Porušení zákona je předmětem šetření a příslušné státní instituce podřízené vládě, mají vymezeny své pravomoci trestat pachatele (při dopravní nehodě či krádeži je to policie, při daňových nesrovnalostech finanční úřad, při nedovoleném podnikání živnostenský úřad apod.). Sporné případy řeší soud!

 

 

2. Monetární systém – základní úlohu v oblasti monetární politiky hraje centrální banka dané země, u nás Česká národní banka. K udržení stabilní měny používá každá centrální banka následující nástroje:

 

 

3. Státní rozpočet a fiskální politika – k plnění svých funkcí potřebuje stát peníze, čím více funkcí, tím více peněz. Jako řádný hospodář dopředu plánuje, kolik v následujícím roce peněz potřebuje (výdajová stránka státního rozpočtu) a kolik jich získá ( příjmová stránka).

 

                                                 Státní  rozpočet:

Příjmová stránka

Výdajová stránka

·                     daně

·                     státní správa (úřady)

·                     cla

·                     obrana státu, školství, zdravotnictví

·                     sociální pojištění

·                     transfery obyvatelstvu (důchody,                                          dávky atd.)

·                      ostatní příjmy(poplatky apod.)

·                     státní zakázky (dálnice, atd.)

·                     příjmy z rozpočtu EU

·                     investice do životního prostředí atd.

·                     odvody do rozpočtu EU

příjmy celkem                                      =                         výdaje celkem

 

 

 

4. Důchodová a cenová politika – regulované mzdy (v současnosti u nás není administrativní regulace mezd v soukromém sektoru)

                                                      -  regulované ceny (jen u vybraných položek – nájmy, elektřina, plyn, voda, dálkové topení)

 

 

 

5.  Zahraničně obchodní politika – zahraniční obchod je pro naší malou zemi životní nutností a musíme vytvořit účinný soubor nástrojů, které nám tento obchod umožní a napomohou jeho efektivitě.