maturitní otázky, seminárky a referáty


Ekonomie - Financování podniku

Autor: Lukáš Resl

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Pojem a členění financování

Financování je:
·důležitá činnost podniku.
·tvorba a rozdělování (změny skladby) finančních zdrojů.
Slouží k zabezpečení podnikatelské pozice a rozvoji podniku.

Činnost podniku je vždy spojena s penězi a s jejich pohybem. Je třeba vědět:
· kolik máme vlastního kapitálu a jak ho umístit.
· kolik potřebujeme cizího kapitálu a jak ho získat (forma, podmínky).
· kolik potřebujeme kapitálu na realizaci podnikatelského záměru a jaká bude jeho výnosnost.
· kolik kapitálu musí být v pohotovosti (rezervy).

Likvidita - schopnost. přeměny majetku na peníze
Likvidnost - rychlost přeměny majetku na peníze

Členění podle:
1. Účelu
a) běžné - na běžný provoz (oběžná A); zdrojem jsou tržby.
b) mimořádné - při zakládání, rozšiřování a likvidaci podniku.

2. Původu
a) vlastní - interní (zisk, odpisy a ostatní zdroje) a externí (vklady a dary společníků).
b) cizí - úvěry (od věřitelů, pomocí finančního trhu ), dotace, dary a půjčky.

3. Doby využitelnosti a) krátkodobé - do 1 roku; vyšší úrok; financování oběžných A.
b) dlouhodobé - pro řešení strategických cílů. Hrazeno z vlastních i cizích zdrojů.

Krátkodobé financování

Obchodní úvěry


Nejrozšířenější; účelová forma spojena s obrátkou zboží.
1. Otevřený účet - žádné jištění; důvěra.
2. Dlužní úpis - písemné uznání dluhu.
3. Záruka třetí osoby
4. Dispoziční právo na dodané zboží až do jeho zaplacení
5. Úmluva o otevření akreditivu (!)
6. Směneční úvěr - směnka (!)

Krátkodobé bankoví úvěry a půjčky


1. Úvěry komerčních bank
a) kontokorentní
b) krátkodobé bankovní půjčky - účelové a jednorázové (banka např. může proplácet faktury).
c) revolvingový - banka částečně splacený úvěr po určité době obnovuje na původní výši (až 4 roky).
d) lombardní - lombard = movitá zástava.
e) eskontní - směnka.
· Bez ručení (dobré jméno, bonita) / s ručením (3. osoba, věc).

2. Úvěry finančních společností - vyšší riziko (získávají peníze na peněžním nebo kapitálovém trhu).
3. Komerční cenné papíry - komerční cenný papír - závazek splatit uvedenou částku ve stanoveném dni (až do 1 roku); nejsou jištěny (vydávají jen důvěryhodné společnosti).

Krátkodobě volné peněžní prostředky (finanční investice)

Možnosti investování, např.:
· nákup CP - od banky (vkladový certifikát), od státu (pokladniční poukázka) nebo od podniku.

Zvláštní formy

1. Zbožový úvěr - materiál hradíme výrobky.
2. Předplatné
3. Krátkodobě využitelné závazky - mzdy, nájem,…
4. Převzetí bankovní záruky - banka se zaručí za naše závazky (můžeme snadněji získat úvěr od třetí osoby).

Dlouhodobé financování

Cizí dlouhodobé úvěry:
1. dodavatelský - poskytuje dodavatel odběrateli; u zboží s delší životností; úrok je vyšší než u bank.
2. hypoteční - oproti zástavnímu právu na nemovitost.
3. bankovní
4. dlužní kapitál - prodej obligací (viz ›) nebo akcií (viz ›).


Finanční řízení a finanční plán podniku

= cílevědomé usměrňování finančních operací; spočívá v získávání peněz (s malými N) a jejich investování (účelném a hospodárném).
Úkoly:
1. získávat kapitál.
2. rozhodovat o jeho umístění (hlavně o rozdělení zisku).
3. řídit finanční stránku podnikových činností (předpovídat, plánovat, analyzovat, zjišťovat, kontrolovat).
Cíl: zvyšování finančních zdrojů ( › vliv na hospodaření › vliv na tržní hodnotu firmy).

Předmět:
1. určení potřeby peněz a možnosti jak je získat.
2. řízení daní.
3. vztahy s investory (banky apod.).
4. úvěrová politika.
5. platební schopnost a likvidita.
6. zajištění proti ztrátám (pojištění apod.).

Podstata: usměrňování struktury majetku.
Faktory (požadavky), které je třeba uvést do souladu (ale nejde to):
· kvality - více peněz než méně
· rizika - méně rizika než více
· času - více peněz dnes než zítra
Skupiny činností:
1. účetnictví a kontrola - závěry a návrhy opatření při pohledu do minulosti. Podklad pro finanční analýzu.
2. finanční strategie - investiční rozhodování, usměrňování struktury kapitálu, rozdělení finančních zdrojů na základě finančního plánu.

Akcie
Práva akcionáře:
podílet se na řízení, zisku (dividenda) a likvidačním zůstatku.
(Akcie se skládá z pláště, kupónového archu a talónu.)
Druhy akcií:
1) na majitele (kmenové)
a) prioritní - přednostní právo na dividendu; nemusí s nimi však být spojeno právo hlasovat na valné hromadě.
2) na jméno - převoditelná tzv. rukopisem. Změna vlastníka se zaznamená do seznamu těchto akcionářů. Společnost může převoditelnost omezit. a) zaměstnanecké - jsou převoditelné pouze mezi zaměstnanci (popř. těmi, co odešli do důchodu). Jmenovitá hodnota - 5 % ZJ.
3) Autorizované - množství akcií, které mohou být maximálně vydány.
Dis - ážio - rozdíl mezi tržní a nominální hodnotou akcie.
Dividenda: část zisku připadající na jednu akcii, může být vyjádřen v % z jmenovité hodnoty akcie.
Výnosnost: dividenda/tržní cena *100

Obligace

Obligace se skládá z pláště a kupónového archu.
Členění podle:

1. adresnosti - na jméno/na majitele
2. způsobu ručení - bez záruky/se zárukou
3. emitenta - státní (prvotřídní CP), bankovní, komunální, podnikové.
4. úroku
a) indexované - úrok je indexován podle inflace.
b) s pohyblivým úrokem - úrok je mění podle aktuální úrokové sazby na finančním trhu.
c) s hlubokým disážiem - neúročené, výnosem (pro věřitele) je disážio.
d) nezdanitelné - vydává stát a státní podniky; slouží k financování neziskového sektoru.
e) směnitelné - emitují je a. s., věřitel je může směnit za akcie emitující a. s.