maturitní otázky, seminárky a referáty


Ekonomie - Družstva

Autor: Veronika Doubková

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

DRUŽSTVO

 

Základní informace

 

Q      Družstvo je právnickou osobou založenou za účelem podnikání nebo k zajišťování hospodářských sociálních či jiných potřeb svých členů.

 

Q      Zajišťuje různé činnosti: výrobní, stavební, zemědělská, spotřební, bytová.

 

Q      Družstvo musí mít alespoň 5 členů; to neplatí, jsou-li jeho členy alespoň 2 právnické osoby.

 

Q      Právní úprava družstva vychází z obchodního zákoníku.

 

Q      Každé družstvo je právnickou osobou a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem.

 

Q      Členové družstva za jeho závazky neručí. Výjimka může být upravena pouze ve stanovách družstva, členská schůze poté může rozhodnout o určité výši uhrazovacích poplatků pro některé členy na krytí ztrát družstva.

 

 

Obchodní firma

Obchodní firma družstva musí obsahovat označení "družstvo". Obchodní firma společnosti musí samozřejmě splňovat i obecné požadavky, zejména nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele a nesmí působit klamavě. K odlišení firmy nestačí rozdílný dodatek označující právní formu.

 

 

Základní kapitál

Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva. Stanovy určují výši základního kapitálu družstva, který se zapisuje do obchodního rejstříku (zapisovaný základní kapitál). Zapisovaný základní kapitál musí činit nejméně 50 000 Kč.

 

 

Statutární orgán

Statutárním orgánem družstva je jeho představenstvo (je statutárním orgánem, řídí činnost družstva             a volí ze svých členů předsedu). Nejvyšším orgánem je členská schůze družstva. Ta může volit i odvolá-vat členy představenstva, rozhodovat o rozdělení a užití zisku nebo ztráty, rozhoduje o splynutí, přeměně, rozdělení nebo zrušení družstva apod. Kontrolní komise kontroluje činnost družstva, projednává, vyšetřuje stížnosti členů.

 

V malých družstvech méně než 50 členů nemusí být představenstvo ani kontrolní komise.

 

Družstvo zřizuje tzv. nedělitelný fond nejméně ve výši 10 % základního kapitálu a pravidelně doplňuje nejméně o 10 % ročního zisku.

 

 

Zákaz konkurence

Členové představenstva a kontrolní komise družstva, prokuristé a ředitel nesmějí být podnikateli ani členy statutárních a dozorčích orgánů PO s obdobným předmětem činnosti. Stanovy mohou upravit zákaz konkurence jinak.

 

 

Výhody družstva

- otevřenost pro další členy,

- možnost založit i pro nepodnikatelské účely,

- členové neručí za závazky družstva.

 

Nevýhody družstva

- minimální počet 5 zakladatelů (nebo dvou právnických osob),

- zákaz konkurence.

 

Zrušení družstva

  1. usnesením členské schůze
  2. prohlášením konkurzu
  3. jiným rozhodnutím soudu