maturitní otázky, seminárky a referáty


Ekonomie - Akcie

Autor: autor neznámý

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

A) Akcie – druhy, náležitosti akcií, podoby investování do akcií, hodnota akcií.

B) Živnostenské právo

- Akciová společnost je kapitálovou obchodní společností. Vytváří základní kapitál v minimální výši 2 miliony korun. Základní kapitál je rozvržen na podíly, které se nazývají akcie. Počet společníků ( akcionářů ) není omezen. Orgány akciové společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada

- Akcie je cenný papír s nímž jsou spojena práva akcionářů podílet se na řízení společnosti, na jejím zisku a při zániku na jejím likvidačním zůstatku.

- Druhy akcií : prioritní, zaměstnanecké a kmenové.

Prioritní – jsou ty, u kterých mají majitelé právo na výplatu pevné dividendy, nebo jsou při výplatě dividendy upřednostňováni jinak.

( dividenda je část zisku vyplacená akcionáři na jednu akcii )

Zaměstnanecké – jsou akcie odprodávané výhradně zaměstnancům společnosti. Při ukončení pracovního poměru nebo při úmrtí akcionáře musí být tato akcie vrácena.

Kmenové – jsou běžné akcie bez nějakého zvýhodnění.

- náležitosti akcií : bez ohledu na formu a druh má každá akcie obsahovat :

obchodní jméno a sídlo společnosti, číselné označení a označení jmenovitou hodnotou, označení zda jde o akcii na jméno nebo majitele, výši základního kapitálu a počet vydaných akcií, datum vydání a podpisy dvou členů představenstva.

- akcie se skládá z : pláště akcie, to znamená z vlastní akcie, kuponového archu z něhož se jednotlivé kupony odstřihávají a slouží k vyplácení podílu na zisku společnosti, talonu což je průkaz na nový kuponový arch.

- Investování do akcií : zpravidla se uskutečňuje na burze cenných papírů nebo v RM systému. Výše ceny akcie vychází z obecných principů nabídky a poptávky. Poptávka po akcii je ovlivňována prosperitou společnosti, která je mimo jiné určována výší dividendy.

- Hodnota akcií : Akcie jsou vydávána s různou hodnotou. U nás je většina akcií z kuponové privatizace s jmenovitou hodnotou 1000 Kč ( je to hodnota uvedená na akcii ). Mimo nominální hodnotu má akcie hodnotu tržní, která je vyjádřena cenou za kterou se akcie prodává a kupuje.

Rozdíl mezi nominální a tržní hodnotou akcie se nazývá AŽIO.