maturitní otázky, seminárky a referáty


Dějepis - Vznik a vývoj českého feudálního státu za Přemyslovců

Autor: Jana Traplová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

-         po rozpadu Velké Moravy se její hospodářské, politické a kulturní centrum přesunulo na západ = do Čech

-         velké množství kmenů, největší kmen Čechů v centru země -> převaha nad ostatními:

o       Pšované, Charváti, Doudlebi, Lučané atd.

-         > od Libuše a Přemysla Oráče odvozován původ kmene Přemyslovců

o       nejstarší zmínky o knížeti Bořivojovi = 1. historicky doložený příslušník dynastie Přemyslovců

-         s manželkou Ludmilou se zříká pohanství a nechává se pokřtít Metodějem -> na počest nechává postavit kostel na svém hradišti Levý Hradec sv. Klimenta x 885 přesidluje na pražské hradiště

-         Bořivojovi synové:

o       Spytihněv I. – české kmeny se odtrhly od Velké Moravy, stává se vazalem východofranského panovníka Arnulfa => 10. – 11. stol. latinská a staroslověnská kultura vedle sebe

o       Vratislav I. – založena kostel sv. Jiří na Hradě, předčasná smrt = problém – dva nezletilí synové Václav a Boleslav -> vláda dvou kněžen: Ludmila + Drahomíra – snaží se dostat k moci x synové svěřeny Ludmile, strach ztráty vlivu nad syny -> nechává Ludmilu uškrtit (ostatky v chrámě sv. Jiří, prohlášena za svatou)

-         Vratislavovi synové:

o       Václav – velmi vzdělaný panovník, oddán křesťanství -> založen chrám sv. Víta, spor s bratrem Boleslavem (nesouhlas s jeho činností, touha po moci) -> spiknutí proti Václavovi: 935 zavražděn před vchodem do chrámu ve St. Boleslavi -> ostatky převezeny do chrámu sv. Víta, prohlášen svatým => symbol české státnosti, patron české země

o       Boleslav I. – spojenec s něm. králem Ottou I. poráží 955 Maďary na řece Lechu, hospodářský rozkvět země -> ražba 1. mince

o        jeho syn Boleslav II. – dokončeno sjednocení země

-         973 zřízeno pražské biskupství – 1. biskup saský Dětmar a pak Slavníkovec Vojtěch

-         995 přepadeno hradiště v Libici nad Cidlinou, vyvraždění rodu Slavníkovců kromě Soběbora a biskupa Vojtěcha -> nadvláda Přemyslovců

-         Boleslavovi synové (Boleslav III., Jaromír, Oldřich) -> 1. krize českého státu, vnitřní spory + boje o trůn:

o       Boleslav III. Ryšavý – neschopný a krutý -> útěk bratrů do Bavor; povstání č. velmožů => Boleslav vyhnán, zásah polského Boleslava Chrabrého ->

o       Vladivoj (vzdálený příbuzný Přemyslovců) – jako první si dal udělit Čechy v léno -> český stát pokládán za součást římské říše x umírá -> vrací se Boleslav III. -> 1003 dává vyvraždit Vršovce -> zajat a uvězněn

o       Boleslav Chrabrý – pokus o česko - polský stát -> odmítá Čechy jako léno od něm. krále Jindřicha II. – urážka -> vpád do Čech s cílem vrátit vládu do rukou Jaromíra a Oldřicha -> Poláci vypuzeni z Prahy

o       Jaromír x zbaven vlády bratrem Oldřichem – dobyl Moravu –> trvalá součást Čech

o       Oldřichův syn Břetislav I. – schopný panovník, unesl si z kláštera ženu Jitku

-         1039 vpád do Polska – dobytí Hnězdna -> Vojtěchovy ostatky převezeny do Prahy -> nad jeho hrobem formulován nejstarší soubor zákonů: Břetislavova dekreta

-         1044/45 ustanoven tzv. seniorát: vládce v Čechách má být vždy nejstarší příslušník přemyslovské dynastie

-         mezi syny rozdělena Morava:

§         Vratislav – Olomoucko

§         Konrád I. – Brněnsko

§         Otta -  Znojemsko

§         Jaromír – věnuje se duchovnímu životu

o       Spytihněv II. – nejst. syn -> určen pro vládu nad Čechami a Moravou, příkaz k vystěhování všech Němců z Čech včetně jeho matky Jitky

o       p smrti Vratislav II. = nejschopnější syn -> zřízení olomouckého biskupství -> 1. biskup bratr Jaromír

-         1085 dostává královský titul za pomoc něm. císaři Jindřichu IV. za pomoc v boji proti papežovi Řehořovi VII. =>  u příležitosti korunovace vnik rukopisu – Kodex vyšehradský, doplněn malbou

o       porušován seniorát, období krize -> střídání panovníků:

o       Konrád I., Břetislav II., Bořivoj II., Svatopluk, Vladislav I., Bořivoj II., Vladislav I. 

o       Soběslav I. – nejml. syn Vratislava II., upevnění vlády českého státu, dokázal  se ubránit vlivu SSŘ

o       Vladislav II. – syn Vladislava I., 1158 královský titul za pomoc Fridrichovi Barbarossovi při potlačování severoital. měst

-         zřekl se trůnu ve prospěch syna, dokončena přestavba Pražského hradu, Juditin most atd.

§         po smrti období bojů o trůn až do konce 12. stol. -> vláda posledních Přemyslovců – upevnění českého státu, vnitřní stabilita, hospodářský rozkvět

o       Přemysl Otakar I.dědičný královský titul stvrzený 1212 Zlatou bulou sicilskou: dáno právo Čechům volit svého krále, právo českého panovníka volit císaře SSŘ)

-         1216 seniorát nahrazen primogeniturou: na trůn nejstarší syn

-         vrchol románského umění: chorál Svatý Václave a latinský biblický slovník Mater Verborum

o       Václav I. -> české království z předních států v Evropě, rozkvět rytířské kultury a vzdělanosti, sestra Anežka  - uvedla do Čech františkány a klarisky, jediný č. řád: Křížovníků s červenou hvězdou – charitativní účely

-         1241 poražen útok mongolských Tatarů na českých hranicích -> vypleněna Morava

o       Přemysl II. Otakar – tzv. král železný a zlatý = nejslavnější a nejmocnější panovník v Evropě, díky sňatkům získává území: Štýrsko, Rakousy, Chebsko atd.

-         neúspěšné úsilí o německou královskou korunu a římské císařství – strach něm. knížat z příliš mocného krále -> zvolen Rudolf Habsburský -> veřejné nepřátelství -> válka, Přemysl donucen přijmout Čechy v léno -> spor obnoven – 1278 bitva na Moravském poli -> Přemysl padl

o       syn Václav II. – zpočátku  ovlivňován Závišem z Falknštejna, později zajata a popraven, po smrti Guty sňatek s Eliškou Rejčkou -> 1300 zisk polské koruny, později zisk i uherské koruny pro syna Václava III.

-         podpora umění a vědy:

§         literatura: Alexandreis, Kronika zbraslavská

§         stavitelství – rozmach gotiky: Anežský klášter, Staronová synagoga

o       Václav III. – vzdává se uherské koruny, odboj při polské šlechtě -> připravuje se na tažení do Polska x na cestě v Olomouci zavražděn = 1306 dynastie Přemyslovců vymřela