maturitní otázky, seminárky a referáty


Dějepis - Vývoj v řecké oblasti od městských států k otrokářské demok.

Autor: Jana Traplová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

periodizace řeckých dějin:

o       temné období (1100 – 800 př.n.l.)

-         =    období kulturního úpadku ->  informace o této době čerpáme z Homérových eposů Illias  a Odyssea

-         osidlování řecké oblasti Acháji a Ióny -> různé kultury:

§         krétská kultura -> Egejská oblast, Kypr, Kréta hl. město Knóssos

§         mykénská kultura

-         1000 let př. n.l. 1. řecká kolonizace - stěhování na ostrovy v Egejském moři a pobřeží malé Asie -> vznikají nové osady -> města

-         kultura:

§         Homérovy eposy Illias (o trojské válce, hlavně o jejím konci) a Odyssea (o cestě ithackého krále Odyssea domů, o soupeření o vlastní ženu)

§         mytologie = soubor mýtů a legend, kde hlavní roli mají bohové -> líčeni jako lidé x krásnější, nesmrtelní, žili na Olympu

 

o       archaické období (800 – 500 př. n. l.)

-         sjednocování malých řeckých obcí -> vznik městských států = centrum výroby a vlastní správy

§         obyvatelstvo rozděleno podle majetku, podílí se na jeho řízení (muži – plnoprávní občané)

-         rozkvět vzdělanosti – rozšíření používání písma alfabeta

-         8. stol. př. n. l. – velká (druhá) řecká kolonizace – důvody:

§         snaha získat půdu (přelidnění, nedostatek zemědělské půdy v hornatém Řecku)

§         potřeba surovin, dovoz otroků

-         plavba po Egejském moři, Středomoří, Černomoří -> zakládání nových osad a kolonií:

§         Itálie, Sicílie

§         Černomořská oblast atd.

-         u moci tyrani (samovládci) – většinou aristokrati, sledovali jen své cíle => období tzv. rané řecké tyranidy x pouze přechodná vláda

-         politické problémy řešeny pol. prostředky = v řadě, shromáždění = vznik politiky = typický rys a odlišnost řeckých států od jiných starověkých zemí

-         nejvýznamnější řecké městské státy:

§         ATHÉNY – poloostrov Attika

-         vláda rodové aristokracie - v čele 9 nejvyšších úředníku = archontů

x    7. stol. př. n. l. boje o moc: aristokrati x chudí => Drakónova reforma: sepsány reformy a zákony podle zvykového práva + Solónova reforma: zrušeno dlužní otroctví, rozdělení obyvatelstva podle majetku + Kleisthenosovy reformy – položen základ demokracii: zavedena politická práva pro všechny svodně občany = klasická otrokářská demokracie -> společnost rozdělena na otrokáře a otroky

§         SPARTA – Peloponéský poloostrov

-         zaměřena hlavně na armádu -> tvrdý vojenský řád aplikovaný už na dětech od 7 let

-         3 vrstvy: Sparťané (svobodní, plnoprávní), perioikové (svobodní, neplnoprávní – cizinci), heilóti (otroci)

-         snaha získat nové území – vznik peloponéského spolku -> různé výboje např. messenské války

-         kultura:

§         literatura: Homérovy eposy, mytologie, básnířka Sapfó

§         filosofie:fil. antropologie, ontologie, gnozeologie -> hledání pralátky světa

§         architektura: sloupy: dórský, iónský, korintský

 

o       klasické období ( 500 – 338 př. n. l.)

-         pomoc Athén řeckým městům v Malé Asii nad perskou nadvládou vyprovokovala řecko – perské války:

§         490 př. n. l. 1. bitva u Maratonu (pověst o běžci) -> úspěch Athén bez pomoci Sparty

§         480 př. n. l. bitva u Thermopyl -> výhra Peršanů -> vypáleny předem vyklizené Athény

§         480 př. n. l. bitva u Salamíny -> jednoznačné vítězství Řeků -> 479 bitva u Platají poražen zbytek Peršanů

-         478 založen 1. athénský námořní spolek -> osvobození maloasijských měst

-         vrchol demokracie za Periklovy vlády x rozpory se Spartou vrcholí peloponéskou válkou -> vítězství Sparty, rozpad námořního celku x oba státy oslabeny vzájemnými konflikty   -> Makedonie nastolila svojí vládu

-         kultura:

§         filosofie: období zlaté trojky: Aristoteles, Platón a Sokrates

 

o       helenistické období (338 – 146 př. n. l.)

·        vláda makedonského krále Filipa II. (359 – 336 př. n. l.)

-         > vytvořeno silné vojsko, ovládnutí Řecka, vytvořen korintský spolek s cílem obnovit válku s Peršany x zavražděn ->

·        na trůn syn Alexandr Makedonský (336 – 323 př. n. l.)

-         cíl: upevnit vládu v Makedonii a Řecku, potlačit nepokoje po smrti otce

§         334 př. n. l. připojil k Makedonii celou perskou říši

§         332 př. n. l. vojenské tažení do Egypta -> založena Alexandrie

§         327 př. n. l. tažení do Indie x unavené a slabé vojsko -> vrací se do Babylónu, příprava na další tažení x onemocněl, 323 umírá

-         > po jeho smrti dlouholetý boj o dědictví -> výsledkem ustanovení helénistických říší Makedonie, Sýrie a Egypta