maturitní otázky, seminárky a referáty


Dějepis - Světový poválečný vývoj, vztahy mezi Západem a Východem

Autor: Jana Traplová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

-         základem poválečného uspořádání v Evropě = výsledky mírových jednání ve Versailles 18. ledna 1919 -> účast 27 vítězných států x Rusko nebylo přizváno, hlavní orgán = Rada pěti: Francie, Velká Británie, USA, Itálie a Čína

x    z počátku rozpory => 28.6. 1919 podepsána mírová smlouva s Německem:

o       teritoriální požadavky:

§         ztráta 13% svého předválečného území, odňaty veškeré kolonie: Alsasko a Lotrinsko Francii, Hlučínsko Československu, Poznaňsko Polsku

§         muselo uznat samostatné Československo, Polsko, Rakousko

o       vojenské  ustanovení:

§         zrušení všeobecné branné povinnosti, rozpuštění dosavadní armády

§         zákaz leteckých sil a těžkých a moderních zbraní, vydání válečného loďstva Spojencům atd.

o       hospodářské ustanovení:

§         povinnost zaplatit 20 miliard marek ve zlatě, zbožím a cennými papíry, odevzdat část loďstva vítězům atd.

-         > Německo označeno za viníka rozpoutání světové války a muselo respektovat ustanovení mírových smluv uzavřených s jeho bývalými spojenci:

o       září 1919 smlouva s Rakouskem v Saint – Germain: musí uznat samostatnost nástupnických států + zákaz připojení k Německu

o       listopad 1919 smlouva s Bulharskem v Neuilly

o       červen  1920 smlouva s Maďarskem v Trianonu -> Slovensko a Podkarpatská Rus připojena k našemu území

o       srpen 1920 smlouva s Tureckem v Sévres

=   versailleský mírový systémcíl: zajistit mír a poválečné uspořádání světa  x nerespektoval politické a ekonomické požadavky řady států, nevyřešená otázka národnostních menšin + poražené státy považují vnucené podmínky za nespravedlivé

-         > hl. význam těchto mírových smluv vymezení hranic nově vzniklých států

 

-         1920 vznik netradičního seskupení Malé Dohody = systém postupných smluv mezi Rumunskem, Jugoslávií a Československem => obrana proti možnému pokusu o znovuvytvoření Habsburské monarchie + proti pronikání Ruska a Maďarska na území

-         > zájem Československa o spolupráci s Francií a Polskem x neúčastnilo se kvůli sporům o Těšínsko

 

-          problémy a velmocenské rozpory v Tichomoří a Dálným Východem => námořní soupeření a zbrojení => řešení = Washingtonská mírová konference 12.11. 1921 – 6.2. 1922-> 9 zemí (USA, Velká Británie, Francie, Japonsko, Itálie, Čína, Belgie, Nizozemí a Portugalsko) – přijetí smluv rozdělení sfér vlivu na Dálném východě a Tichomoří mezi USA, VB, Francií a Japonskem

-         > spolu s versailleskou mír. konferencí vytváří hlavní obrysy poválečného uspořádání světa = versaillesko – washingtonský systém = výchozí faktor mezinárodních vztahů

x útoky na tento systém vyvolaly od poč. 30. let mezinárodní krizi a předznamenaly vznik 2. světové války

 

-         důležitým výsledkem mírové konference = založení Společnosti národů (= předchůdce OSN) r. 1919 -1920 z podnětu am. prezidenta Wilsona x Rusko , USA se neúčastní

-         > na počátku asi 4 desítky zemí s cílem udržet mír a bezpečnost ve světě -> sídlo v Ženevě

-         > usiluje o všeobecné odzbrojení + pomoc napadeným státům x pomoc naprosto selhala -> nebyl vytvořen způsob trestů, řád, bez mezinárodní autority -> pouze kritika Německa, neschopni zastavit rozvoj fašismu